powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IRP.272.1.25.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro  w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

           Opis przedmiotu zamówienia:

Sprzedaż i dostawa odzieży roboczej dla uczniów –stażystów skierowanych na staże zawodowe przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

 CPV 35113400-3-odzież ochronna i zabezpieczająca

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

  1.  Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 6300,00 zł
  1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  2. Dział 801 Rozdział 80130 § 4307, 4309
  3. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
  4. Wykaz  uzyskanych ofert:
  5. NitraMed Nitra Natalia, ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1A, 50-128 Wrocław- łączna cena brutto za komplet Technik usług fryzjerskich 103,32 zł, cena łączna brutto za komplet Cukiernik 463,71 zł, Cena Łączna brutto za komplet Technik elektryk/technik mechanik 295,20 zł.
  6. Supon Lublin Sp. z o.o., ul. Rusałka 4B, 20-103 Lublin, cena łączna brutto za komplet Technik usług fryzjerskich 80,79 zł, cena łączna brutto za komplet Cukiernik 151,29 zł, cena łączna brutto za komplet Technik elektryk/technik mechanik  93,48 zł,
  7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty Supon Lublin Sp. z o.o., ul. Rusałka 4B, 20-103 Lublin oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.

06.06.2019r. ……………………………………

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji  bezpośredniego przełożonego)

                                                                                                                                                        Zatwierdzam

              ………………………………………

                     podpis kierownika Zamawiającego