powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Znak sprawy: IRP.272.4.12.2019

Powiat Łęczyński

Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

województwo lubelskie

telefon: (81) 53 15 200, faks: (81) 752 64 64

REGON: 431019425, NIP: 505-001-77-32

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8

PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)

( DZ.U. Z 2018R. POZ. 1986 Z PÓŹN. ZM.)

                           w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

kod CPV: 16000000-5- maszyny rolnicze,                   16810000-6- części do maszyn rolniczych,                   16120000-2- brony, spulchniarki, kultywatory, brony, chwastowniki lub glebogryzarki,                   16110000-9- pługi lub brony talerzowe,                   16130000-5- siewniki, sadzarki lub maszyny do przesadzania,                   16500000-0- przyczepy lub naczepy samo rozładowcze i wyładowcze do celów rolniczych.  

Zamówienie realizowane jest w oparciu o projekt pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

                 Zatwierdzam

…………………………………….

                                                                 (podpis Kierownika Zamawiającego)

Łęczna, dnia  ………..2019 r.

I.        NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: NIP: Regon: Adres: Adres strony internetowej: E-mail: Numer telefonu: Numer faksu: Czas urzędowania: Powiat Łęczyński 505-001-77-32 431019425 ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna www.powiatleczynski.pl www.chelmiec.pl     zamowienia@powiatleczynski.pl    81 53 15 200  81 752 64 64 Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00  

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawieustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy dla dostaw
i usług.

          Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.

 1. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art.

31a – 31c ustawy.

 • Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona  oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca,
  o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
  • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
  • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  • Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 30 % ogólnej liczby.

III.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do pracowni przedmiotów zawodowychdla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  1. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych
    z podziałem na 7 zadań:

1) Brona zębowa– szt. 1:

− 3-5 polowa,

− składana mechanicznie

− szerokość robocza min 5,0 m

– ząb 16 cm. P-14 lub P-16

2)Kultywator – szt. 1:

− szerokość robocza – max 3,0 m

− ilość zębów – 18 – 20

− liczba rzędów zębów – 3

− rodzaj zębów – sprężynowy

3)Brona talerzowa– szt. 1:

− szerokość robocza min. 2,7 – 3,1m typ V

− średnica talerzy minimum 510 mm

− liczba talerzy powyżej 25

4)Glebogryzarka– szt. 1:

− szerokość robocza co najmniej 1,60 – 1,8 m

− głębokość pracy minimum 15 cm

− liczba tarcz nożowych 8 szt.

5)Pielniko-obsypnik 3- rzędowy– szt. 1:

− 3 – sekcje

− zapotrzebowanie mocy poniżej 35 KM

− szerokość robocza 2,5-2,7 m

– system regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji zaczepu i TUZ ciągnika

– wysokość koszenia w zakresie 30-80 mm,

-siłownik hydrauliczny zasilany z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika umożliwia podnoszenie zespołu tnącego w położenie transportowe,

6)Sadzarka do ziemniaków szt. 1:

− 2-rzędowa

− czerpakowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

− możliwość regulacji rozstawy rzędów

− regulacja gęstości i głębokości sadzenia

7)Przyczepa wywrotka dwuosiowa szt. 1:

– Dopuszczalna masa całkowita: do 6 t

– Ładowność: 4000 kg

– Masa własna 1900-2000 kg

– Pojemność ładunkowa powyżej 4,0 m3

– Powierzchnia ładunkowa: min 8,0 m2

– Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min 4000 mm

– Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min. 2000 mm

– Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie.

– Materiały malarskie chemoutwardzalne o wysokiej trwałości i odporności na UV

– Rynna do szybra zsypowego

– Koło zapasowe

Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje:

 1. dostawę maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach,  Kijany 19, 21-077 Spiczyn do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
  1. montaż, instalację i podłączenie  dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach pracy w siedzibie odbiorcy, którym jest Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
  1. konfigurację oprogramowania, uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn
   i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie
   z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego;
  1. instruktarz (w określonym zakresie) pracowników Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
   w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń.                                               
  1. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria szczegółowo opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów. W szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych.
  1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, przedmiot zamówienia nie może pochodzić
   z żadnych pokazów ani wystaw pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich.
   Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania
   w krajach UE.
  1. Dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki sposób aby przedmioty nie uległy uszkodzeniu. 
  1. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. Dokumenty te muszą być dostarczone wraz
   z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej.
  1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, niezbędną dokumentację techniczną, niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową.
  1. Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. W przypadku braku zgodności Świadectwa Zgodności WE związanego z mocą silnika(informacja zawarta w nr homologacji typu WE silnika) niezbędne będzie oświadczenie o objęciu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji wydane w drodze decyzji administracyjnej.
  1. Gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania.
  1. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia rękojmi
   i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn i urządzeń oraz artykułów wchodzących
   w zakres zadania.
  1. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i wynosi 36 miesięcy, Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
  1. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia/umowy.
  1. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres
   gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy).
  1. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu.
  1. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu/oprogramowania, standardów jakościowych, technicznych
   i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy.
  1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez
   Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia
   wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.
  1. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 36a ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  1. W takim przypadku, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez
   Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
   podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

    1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
  Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
  wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
  samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
  Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2)  jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
 oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty       potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4) przepisy ppkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia (każdej z części zamówienia) wymagany przez Zamawiającego maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

V.     ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadań.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 7 lub wybrane zadania. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań na które można złożyć ofertę.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.        O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art.24 ust.5, pkt.1 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

2)sytuacji finansowej i ekonomicznej:

Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

3)zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez te podmioty stosownych uprawnień. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.

5.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

8.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:

12)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 50a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

14)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16)  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;

20)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);

22)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798
z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.  Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

10.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.24 ust.12 ustawy).

11.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 11 SIWZ.

VII. WYKAZ  DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.  W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

1.1. wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postepowania stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełniania warunków
w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert;

2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.  Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.

3.1. Wypełniony formularz oferty (Zał. nr 1)

3.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.1.

4.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona najwyżej.

Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt..4.1 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.

5.  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w rozdziale VI pkt 1 i 2 i 4. składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.3. Poza dokumentami wymienionymi w rozdziale VI pkt 5.1. i 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;

6.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

 

VIII.    WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
  1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośćza wykonanie umowy.
  1. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

IX.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

                 Powiat Łęczyński

                 Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

                 e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl ,  fax. 81 752 64 64

 • Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz, e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl tel.: 81 53 15 204,

X.     WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

  1. raz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl www.chelmiec.pl,zakładka zamówienia publiczne, zakładka pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl ,zakładka zamówienia publiczne, zakładka ogłoszenia o przetargach, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka pytania
i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu
o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

XI.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wymogu wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII.    TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

XIV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.       Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na tę część zamówienia.

2.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.       Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.       Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.

6.       Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.       Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.       Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

9.       Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.

10.     Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.

11.  Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.

12.  Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana prze wykonawcę.

13.  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.

14.  Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.

15.  Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

16.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

17.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.

18.  Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy

        z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)

19.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a)  ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b)  nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)  podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
 i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

20.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 21 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

21.  Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

22.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.

23.  Zwrotu Oferty wycofanej z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie po otwarciu ofert, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty.

 24. Na ofertę składają się:

24.1.Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,

24.2.Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

24.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

24.4.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ

25.  Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

26.  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

a)nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,

b)Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

OFERTA – Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

ZADANIE NR ……………………………
Uwaga! (należy wskazać zadanie, na które składana jest oferta)

NR SPRAWY: IRP.272.4.12.2019

Nie otwierać przed dniem 17.06.2019 r. do godz. 10.15

27.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
 z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.

XV.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  1. dniu 17.06.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
   w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 12 parter budynku.

XVI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena 60 %
3. Okres gwarancji 20%
4. Termin realizacji dostawy 20%
RAZEM 100%

            cena brutto najniższej ważnej oferty

Liczba punktów oferty (C)  =   ———————————————- x 60% x100

     cena brutto oferty ocenianej

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nieodpowiadającą treści SIWZ.

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego okres gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 36 m-cy i do oceny zostanie przyjęta wartość 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 49 m-cy Zamawiający do oceny ofert przyjmie 49 m-cy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją:

Okres gwarancji „G” Liczba punktów
Zaoferowany okres gwarancji 36 miesięcy 0 pkt.
Zaoferowany okres gwarancji od 37 miesięcy do 48 miesięcy 10 pkt.
Zaoferowany okres gwarancji od 49 miesięcy 20 pkt.
Najwyższa liczba punktów jakie można uzyskać w tym kryterium to 20 pkt

W ramach kryterium termin realizacji dostawy ocenie podlegał będzie zaoferowany czas wykonania przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych nie dłuższy niż 45 dni.

Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją

Termin realizacji dostawy „T” Liczba punktów
45 dni kalendarzowych 0 pkt.
Do 40 dni kalendarzowych 5 pkt.
Do 35 dni kalendarzowych 15 pkt.
Do 30 dni kalendarzowych 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w tym kryterium to 20 pkt

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu ofertowym czas wykonania zamówienia dłuższy niż 45 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie poda żadnego terminu realizacji dostawy powodować to będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. 45 dni oraz otrzymaniem 0 (zero) punktów kryterium.

O = C+G+T

gdzie:

O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

G–  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji dostawy”

XVIII.        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO      WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA      PUBLICZNEGO.

  1. pod rygorem nieważności.

2) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie  
z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć
w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

3)   inne niż wskazane w ust. 1-2 okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego;

4)  zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie terminu obowiązywania umowy,

5) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).

XIX.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE       ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.

Wszelkie wartości pieniężne podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy
 w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.

XX.        POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY       W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
  1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
  1. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  1. odrzucenia oferty odwołującego;
  1. opisu przedmiotu zamówienia;
  1. wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego

wymagania dla tego rodzaju podpisu.

 • Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 • Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób

określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 • Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 • Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 23.2.
 • Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
 4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
 5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.  administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200

2.  administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@powiatleczynski.pl

dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IRP.272.4.12.2019 pn.: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986.) , dalej „ustawa Pzp”

3.  odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

4.  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6.  przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;

7.  posiada Pani/Pan:

1)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8.  nie przysługuje Pani/Panu:

1)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.  obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych
z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy

XXII.     INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
  1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu
   o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). , jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
  1. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków  –  zał. nr 2
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. 3
  1. Wzór umowy –  zał. nr 4;
  1. Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej – zał. Nr 5.