powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starosta Łęczyński, wykonujący zadania z administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa informuje

że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.)
z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa zabudowanych wyłącznie:
1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub,
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkaniowe, lub
3) o których mowa w pkt. 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

przekształciło się w prawo własności tej nieruchomości.

Z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności związana jest opłata przekształceniowa.
Starosta Łęczyński informuje o obowiązku uiszczania rocznej opłaty przekształceniowej, której wysokość jest równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do jej wnoszenia, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
Opłatę roczną należy uiszczać w terminie do 31 marca każdego roku na konto:
19 1020 3206 0000 8102 0006 5359
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Właściciel nieruchomości w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa)- link oświadczenie. – Oświadczenie do pobrania ; Oświadczenie do pobrania wersja doc
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu wnoszenia opłaty. Zgodnie z art. 9 ust. 3 w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od tej płatności:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w Księdze Wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków stanowi Zaświadczenie wydawane przez Starostę Łęczyńskiego.
Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej prawa własności/współwłasności oraz roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Zaświadczenia zostaną doręczone właścicielom na adresy wskazane w ewidencji i budynków lub inne adresy wskazane jako adresy korespondencyjne.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
tel. 815135216.