powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu łęczyńskiego, gminy Ludwin w miejscowości Rogóźno zagrożonych przez organizmy szkodliwe – chrabąszcza majowego i kasztanowca.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew z dnia 27 marca 2019 r. w związku ze spodziewanym w bieżącym roku wystąpieniem organizmów szkodliwych (chrabąszcza majowego i kasztanowca) zagrażających trwałości lasów, w trosce o zachowanie trwałości lasów 
zarządza się co następuje:

§ 1
Wykonanie w miesiącu maju 2019 r. zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w na terenie powiatu łęczyńskiego, gminy Ludwin w miejscowości Rogóźno na koszt Nadleśnictwa Parczew.

§ 2
Zabieg wykonany zostanie preparatem MOSPILAN 20SP oraz nośnikiem IKAR 95EC metodą agrolotniczą. 

§ 3
Treść zarządzenia o przeprowadzeniu zabiegów zwalczających i ochronnych podaje 
się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęcznej 
i na stronie internetowej starostwa www.powiatleczynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Parczew i Urzędu Gminy Ludwin. 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Parczew

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie 
Do Starostwa Powiatowego w Łęcznej wpłynął w dniu 28 marca 2019 r. wniosek Nadleśnictwa Parczew z dnia 27 marca 2019 r., znak: ZG..7100.2.2019.
Zdaniem Nadleśnictwa Parczew w związku ze spodziewaną rójka chrabąszcza majowego i kasztanowca konieczne jest wykonanie oprysku w celu ograniczenia 
i rozprzestrzeniania się populacji chrabąszcza na nowe tereny. Oprysk ma na celu ograniczenie populacji i rozprzestrzeniania chrabąszcza na nowe tereny co ograniczy szkody. 
Całością organizacji zabiegu zajmie się Nadleśnictwo Parczew, a koszty zwalczania szkodników pokryte zostaną ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) starosta, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego zarządza wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, wystąpieniem organizmów szkodliwych niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W celu przekazania informacji mieszkańcom o terminie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych treść niniejszego zarządzenia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Nadleśnictwa Parczew i Gminy Ludwin oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej starostwa 
www.powiatleczynski.pl.