powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na VI Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV-ej i V-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji w Łęcznej za 2018 rok.
6. Informacja dotycząca działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęcznej w 2018 roku.
7. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Łęcznej o aktualnej działalności w perspektywie 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu:”WzMOCnij swoje 
otoczenie”. Organizatorem Konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie / MOW/,
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu:”WzMOCnij swoje 
otoczenie”. Organizatorem Konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie / Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach /,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łęczyńskiego.
9. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
10. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Powiatu
Arkadiusz Biegaj