powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów na obszarze o powierzchni ogólnej 2 283,2941 ha składającym się z gruntów wsi Adamów o powierzchni 340,1667 ha, wsi Barki o powierzchni 525,4519 ha, wsi Biesiadki o powierzchni 134,7958 ha, wsi Nowy Stręczyn o powierzchni 971,2511 ha, wsi Stary Stręczyn o powierzchni 234,4986 ha i Zosin o powierzchni 77,1300 ha w jednostce ewidencyjnej Cyców, powiat łęczyński, woj. Lubelskie.” realizowanego w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – K.p.a. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz z art. 33, art. 72 ust. 1 pkt. 8, art. 73 ust. 2, i art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) – UUOŚ, w związku 
z § 3 ust. 85 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

zawiadamiam
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Scalenie gruntów na obszarze o powierzchni ogólnej 2 283,2941 ha składającym się z gruntów wsi Adamów o powierzchni 340,1667 ha, wsi Barki o powierzchni 525,4519 ha, wsi Biesiadki 
o powierzchni 134,7958 ha, wsi Nowy Stręczyn o powierzchni 971,2511 ha, wsi Stary Stręczyn 
o powierzchni 234,4986 ha i Zosin o powierzchni 77,1300 ha w jednostce ewidencyjnej Cyców, powiat łęczyński, woj. Lubelskie.” realizowanego w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy tj. z kartą informacyjną sporządzoną przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie dla ww. przedsięwzięcia w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, II piętro, pokój nr 215, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu oraz o możliwości wypowiadania 
się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Starostwa, na piśmie składając swoje uwagi 
i wnioski w kancelarii Starostwa lub przesyłając je na ww. adres. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepisy art. 49 k.p.a.. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczeni, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 UUOŚ tutejszy organ wystąpił 
o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie.
Na etapie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. planowanego przedsięwzięcia rozstrzygnięciu podlegać będzie jedynie kwestia wpływu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej http://spleczna.bip.e-zeto.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.Otrzymują:
1. Wójt Gminy Cyców z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
i wywieszenie, 
2. Sołtys Wsi Adamów z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
3. Sołtys Wsi Barki o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
4. Sołtys Wsi Biesiadki o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
5. Sołtys Wsi Nowy Stręczyn o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
6. Sołtys Wsi Stary Stręczyn o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
7. Sołtys Wsi Zosin o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w/m, 
9. Aa. – tablica ogłoszeń, BIP