powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, działając zgodnie z art. 35, ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach przeznaczonych do dzierżawy na okres do końca 2021 roku.

Oznaczenie nieruchomości:

Wszystkie nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr LU 11/00143791/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości położone są w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 Jawidz,jako działki nr 1378/1 częśćopow 10.9755 ha, 1378/2 o pow. 0,4311 ha, 1378/3 o pow 0,1145 ha, 1378/4 o pow 0,1238 ha, 1378/5 o pow 0,1225 ha, 1378/6 o pow 0,2299 ha, 1378/7 o pow 0,1214 ha, 1378/8 o pow 0,1286 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 ha, 1378/ 10 o pow 0,1291 ha, 1378/ 11 o pow 0,1236 ha, 1378/12 o pow 0,1317 ha, 1378/ 13 o pow. 0,1205 ha, 1378/ 14 o pow 0,1288 ha, 1378/15 o pow 0,1197 ha, 1378/16 o pow 0,1283 ha, 1378/17 o pow. 0,1203 ha, 1378/18 o pow 0,1294 ha, 1378/19 o pow 0,1195 ha, 1378/20 o pow 0,1288 ha, 378/21 o pow 0,1189 ha, 1378/22 o pow 0,1285 ha, 1378/23 o pow. 0,1183 ha, 1378/ 24 o pow 0,1273 ha, 1378/25 o pow 0,1195 ha, 1378/26 opow 0,1241 ha, 378/27 o pow 0,1175 ha, 1378/28 o pow. 0,1175 ha, 1378/29 o pow. 0,1298 ha i 1378/30 o pow 0,1501 ha. Razem 15.00 ha.

Opis nieruchomości:

– przeznaczona do dzierżawy działki są nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi do upraw rolnych.

Czynsz dzierżawny:

Minimalna kwota rocznego czynszu wynosi 600 zł netto za 1 ha. Kwota czynszu dzierżawnego ustalona zostanie w wyniku przetargu nieograniczonego. Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.

Czynsz płatny jest do 10 listopada 2019r.

Najemca opłacał będzie także podatek gruntowy wg. stawki ustalonej przez UG w Spiczynie (w 2019r. w wysokości 112,50 zł za 1 ha) w terminach ustalonych dla poszczególnych rat.

/

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, na stronie internetowej szkoły i na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego, w okresie »od 15.04.2019 do 06.05.2019r

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, tel. 81 7527561

Dyrektor 

mgr Jolanta Wąsala