powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin naboru ofert: 28 lutego 2019 r.

I. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

 1. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
  1) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji i warsztatów zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego;
  2) organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca
  i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu;
  3) upowszechnianie sztuki teatralnej;
  4) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;
  5) wspieranie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce historyczno-kulturalnej dotyczących obszaru powiatu łęczyńskiego;
  6) ochrona i opieka nad zabytkami, w szczególności poprzez działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.
  Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert na 2019 r. wynosi 13 000,- zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
  11 450,- zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
 2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
  1) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, w tym osób niepełnosprawnych o charakterze otwartym;
  2) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży;
  3) wspieranie działań sportowych prowadzonych przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe;
  4) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.
  Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert na 2019 r. wynosi 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
  W roku 2018 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 5 460,- zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).
 3. W dziedzinie turystyki:
  1) promowanie walorów turystycznych regionu;
  2) promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych;
  3) publikacja wydawnictw i materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  4) upowszechnianie turystyki poprzez: dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze regionalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (rajdy, zloty, spływy), dofinansowanie konkursów, festiwali, imprez plenerowych (konkursy, jarmarki), dofinansowanie spotkań, konferencji i seminariów dotyczące rozwoju turystyki i promocji regionu;
  5) promocja przedsiębiorczości m.in. wsparcia dla osób i podmiotów rozpoczynających działalność w sektorze usług turystycznych poprzez doradztwo, szkolenia, prezentacje, itp.;
  6) aktywizacja terenów niezagospodarowanych turystycznie.
  Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert na 2019 r. wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  W roku 2018 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 4 972 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote).
 4. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:
  1) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu,
  2) organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie
  i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy, akcji honorowego krwiodawstwa itp.;
  3) wspieranie organizacji i promocji bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
  Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert na 2019 r. wynosi 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
  W roku 2018 nie przyznawano dotacji w ww. zakresie.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
 2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złożył prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 4. W związku z wejściem w życie z dniem 29 października 2018 r. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oferty składane do dnia 1 marca 2019 r. winny być złożone, zgodnie z przepisami dotychczasowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego status oferenta.
 6. Do oferty należy dołączyć:
  1) dokument określający status oferenta, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty np. odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, umowę partnerską określającą zakres zadań poszczególnych realizatorów w przypadku realizacji zadania wspólnego.
  2) oświadczenie o tym, czy oferent jest podatnikiem VAT oraz w przypadku oferentów, którzy w poprzednich latach otrzymali dotację na realizację zadania publicznego, oświadczenie, iż prawidłowo rozliczyli przyznane środki oraz ich sprawozdanie z realizacji zadania zostało zatwierdzone.
 7. W przypadku złożenia oferty wspólnej, należy złożyć informację o sposobie reprezentacji wobec organu administracji publicznej; oferta wspólna jest to oferta złożona przez kilka organizacji pozarządowych, uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu.
 8. Załączniki do oferty w formie kserokopii należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania w imieniu oferenta oraz opatrzyć datą.
 9. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania poprzez prawidłowe i wyczerpujące wypełnienie formularza Oferty.
 10. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednego zadania na podstawie więcej niż jednej oferty złożonej przez ten sam podmiot.
 11. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każdą z nich należy złożyć w oddzielnej kopercie, dołączając do niej wymagane załączniki.
 12. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone m.in. na:
  1) realizację działań finansowanych z budżetu Powiatu Łęczyńskiego z innego tytułu,
  2) zakup nieruchomości,
  3) zakup środków trwałych,
  4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferenta,
  5) działalność polityczną,
  6) finansowanie kosztów nie związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem oraz kosztów stałych działalności podmiotu,
  7) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
 13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 14. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 15. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 1. Termin realizacji zadania objętego konkursem powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.
 2. Dotowane z budżetu Powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów zadania; wkład w wysokości min. 30% może być wnoszony jako wkład własny (jako środki finansowe, jak i niefinansowe).
 4. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne i inne koszty m.in.: wyposażenia i promocji łącznie nie mogą przekroczyć 25% wartości zadania publicznego.
 5. Zakwalifikowane do sfinansowania z dotacji będą koszty:
  1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
  2) uwzględnione w kosztorysie zadania;
  3) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
  4) poniesione w okresie uprawnionym tj. terminie realizacji zadania;
  5) poparte właściwymi dokumentami księgowymi.
 6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w zadaniu, na każdym etapie jego realizacji, ponosi oferent.
  V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 7. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (I p., pok.111).
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych na rok 2019”.
 9. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, potwierdzona pieczęcią wpływu.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
 10. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową stosując następujący tryb:
  1) ocena formalna – polegająca na sprawdzeniu zgodności oferty z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu,
  2) ocena merytoryczna – polegająca na konieczności wyłonienia ofert, które gwarantują sukces realizacji zadania.
 11. Oferta, podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 3 ogłoszenia, w przypadku niespełniania następujących kryteriów:
  1) oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot,
  2) oferta nie została złożona w odpowiednim miejscu i terminie,
  3) oferta została złożona na niewłaściwym druku,
  4) oferta nie jest zgodna z warunkami realizacji zadania, określonymi w ogłoszeniu.
 12. Oferta na realizację zadania publicznego podlega procedurze uzupełniania braków formalnych; uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:
  1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta,
  2) uzupełnienia oświadczeń zawartych w ofercie,
  3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
  4) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych kserokopii dokumentów,
  5) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
 13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.
 14. Oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą ocenie merytorycznej.
 15. Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
  1) realność wykonania,
  2) efektywność społeczna i ekonomiczna zadania, zasięg oddziaływania,
  3) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i przewidzianą liczbę beneficjentów,
  4) przydatność z punktu widzenia beneficjentów,
  5) przejrzystość budżetu, w tym racjonalność i efektywność wydatków,
  6) realność stosowanych stawek jednostkowych,
  7) doświadczenie (osób i organizacji) w realizacji zadań i projektów,
  8) ocenę planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 16. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Łęcznej w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 17. Uchwała Zarządu Powiatu w Łęcznej jest ostateczna.
 18. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
 19. W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji na realizację zadania niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do dokonania korekty i złożenia kosztorysu, harmonogramu realizacji zadnia i zestawienia przewidywanych źródeł finansowania zadania.
 20. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
  Pliki: