powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na III Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II-ej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
  c) w sprawie ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu,
  d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS „Staże zagraniczne w UE – lepszy start w przyszłość”, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w roku 2019 do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
  f) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2019,
  g) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 roku na Powiat Łęczyński.
 7. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj