powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

4 marca rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu w roku 2019. Po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w budynku Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (ul. Bogdanowicza 9, na parterze).

Ogólny harmonogram:
4-8 marca – mieszkańcy gminy Łęczna
8-12 marca – mieszkańcy gminy Cyców
12-13 marca – mieszkańcy gminy Ludwin
13-14 marca – mieszkańcy gminy Puchaczów
15 i 18 marca – mieszkańcy gminy Spiczyn
18-19 marca – mieszkańcy gminy Milejów
20 marca – kobiety

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych ( np. wyniki badań lub zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej wadzie wzroku, kręgosłupa lub innej chorobie mogącej mieć wpływ na zdolność do służby wojskowej)
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie szczegółowo określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 A, pokój 214 – numer tel. (81) 531-52-75, fax (81) 752-64-91.