powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

14 grudnia w Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się podsumowanie VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego, a także wręczenie nagród laureatom II edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Leśne inspiracje – grzyby skarby natury”.

Przybyłych na spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych, dyrektorów placówek oświatowych, szkolnych koordynatorów działań alertowych oraz młodzież powitali Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Dawid Kostecki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej Elżbieta Piłka.

Alert Ekologiczno -Zdrowotny jest przedsięwzięcie długofalowym, realizowanym przez placówki oświatowe różnego szczebla edukacji.
Głównym celem działań alertowych jest poznawanie i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka poprzez propagowanie wśród dzieci, młodzieży, społeczności szkolnych i lokalnych świadomości ekologicznej i edukacji prozdrowotnej.
W roku szkolnym 2017/18 do udziału w VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego zgłosiło się 16 placówek oświatowo-wychowawczych, w tym 14 szkół podstawowych, 1 szkoła ponadpodstawowa oraz 1 ośrodek młodzieżowo-wychowawczy.

W realizację zadań VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego zaangażowanych było 4072 uczniów oraz 608 nauczycieli. W szkołach uczestniczących w alercie działało 28 kół ekologiczno-przyrodniczych, w tym 7 Szkolnych Kół Ligii Ochrony Przyrody, 36 kół ukierunkowanych na edukację zdrowotną oraz 10 kół wolontariatu. Uczestnicy alertu włączali w realizację nieobowiązkowych programów i akcji ekologicznych i prozdrowotnych, uczestniczyli w licznych wycieczkach oraz konkursach ekologiczno-przyrodniczych o zasięgu lokalnym i krajowym.
W ramach realizacji alertu w placówkach oświatowych prowadzono różnorodne działania na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, zachowania i doskonalenia potencjału zdrowotnego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Wszystkie działania alertowe dokumentowane były w kronikach przygotowanych przez poszczególne placówki.

Komisja Powiatowa oceniła na przełomie maja i czerwca zadania alertowe realizowane przez placówki oświatowe w oparciu o regulamin i punktację ustaloną przez organizatorów alertu.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły:
I miejsce:
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
II miejsce
Szkoła Podstawowa w Piasecznie
III miejsce
Szkoła Podstawowa w Ostrówku

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

W kategorii szkolne ośrodki wychowawcze:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Nagrody finansowo-rzeczowe dla placówek oświatowych ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Łęcznej, Urząd Gminy w Ludwinie, Urząd Gminy w Cycowie oraz Urząd Gminy w Puchaczowie.

Ponadto Komisja Powiatowa oceniła kroniki przygotowane przez uczniów i nauczycieli, dokumentujące działania alertowe, przyznając równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia za kroniki przygotowanym przez: Szkołę Podstawową w Nadrybiu, Szkołę Podstawową Nr 2 w Łęcznej, Szkołę Podstawową w Piasecznie, Szkołę Podstawową w Ostrówku, Szkołę Podstawową w Puchaczowie, Szkołę Podstawową w Garbatówce oraz Szkołę Podstawową w Ludwinie.
Równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia przyznano za kroniki ze: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej, Szkoły Podstawowej w Cycowie, Szkoły Podstawowej w Jaszczowie, Szkoły Podstawowej w Milejowie.
Nagrody książkowe w kategorii najładniejsza kronika ufundowane zostały przez Urząd Miejskiego w Łęcznej oraz Nadleśnictwo Świdnik.

Podsumowanie Alertu było również okazją do wręczenia nagród laureatom II edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Leśne inspiracje- grzyby skarby natury”, zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Powiatową Sieć Szkół Promujących Zdrowie .
Celem konkursu było kształtowanie szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan, wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody, w szczególności królestwem grzybów, a także kształcenie umiejętności obserwacji i fotografowania przyrody. Jury składające się z przedstawicieli Powiatowego Zespołu ds. programu Szkoła Promująca Zdrowie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej przyznało dwa równorzędne wyróżnienia :
Kindze Brońskiej – uczennicy Szkoły Podstawowa Nr 2 w Łęcznej za pracę „Szlachetny” oraz Martynie Radko – uczennicy Szkoły Podstawowej w Nadrybiu za pracę „Roztocz podpieńka”.
Nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego ufundowane zostały przez organizatorów konkursu.