powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Herb Powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w dniu 14.02.2019 r. ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Rodzaj zadania to: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym dla dzieci z terenu powiatu łęczyńskiego.

Co roku, Powiat Łęczyński przeznacza na ten cel środki finansowe. Zadanie to realizowane jest od 2000r. W roku bieżącym jest to kwota 70 000,00 zł. Placówki wsparcia dziennego mają na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Rokrocznie z tej formy wsparcia korzysta ok. 220 dzieci z terenu naszego powiatu.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Oferty konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, w sekretariacie (na I piętrze) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00 – o przyjęciu oferty decyduje data wpływu (nie decyduje data stempla pocztowego).
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 09.00. Z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami zostaną zawarte umowy, które będą realizowane do 15.12.2019 r.