powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Herb O zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, Gmina Ludwin.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 908) Starosta Łęczyński wykonujący zadania z administracji rządowej w przedmiocie scalania i wymiany gruntów zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 14 00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zezulinie Pierwszym odbędzie się zebranie uczestników scalenia.
Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości decyzji Starosty Łęczyńskiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi oraz projekt zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

Ze względu na ważność tematyki zebrania proszę wszystkich zainteresowanych o udział w zebraniu.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Ludwin, Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz we wsiach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi , Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy uważa się za doręczone uczestnikom postępowania scaleniowego.