powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na rok 2019 na wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczy kwotę 250000 zł. Kwota ta może być przyznana na szkolenia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.

W 2019 roku MRPiPS, w ramach głównej puli środków, wskazało 6 następujących priorytetów:
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W przypadku rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rada Rynku Pracy określiła następujące trzy cele wydatkowania:
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Niebawem na stronie PUP Łęczna (http://www.leczna.praca.gov.pl) zamieszczony zostanie stosowny Regulamin dotyczący zasad wydatkowania środków w roku 2019 oraz niezbędne wzory dokumentów do pobrania.