powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pracodawcy zatrudniający osoby dojrzałe mogą skorzystać z różnorodnych rozwiązań i możliwości , które dają im wymierne korzyści.

• Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w tym zwolnienie z opłacanie niektórych składek i krótszy okres opłacania zasiłku chorobowego
• Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych
• Zwrot kosztów szkoleń osób 50+
• Bezpłatne wsparcie doradców
• Bezpłatne wsparcie w poszukiwaniu pracowników

Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+
Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.
Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku 50+ są czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W przypadku choroby pracownika 50+, pracodawca ponosi niższe koszty związane z jego nieobecnością w pracy – zmniejszona jest liczba dni, za które pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie: z 33 dni do jedynie 14 dni choroby.

Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych
W przypadku, gdy pracodawca przyjmie do pracy osobę bezrobotną 50+ w ramach prac interwencyjnych ( po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy z urzędem pracy), otrzymuje częściową refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne – w okresie do 24 miesięcy (lub gdy refundacja wypłacana jest co drugi miesiąc – aż do 4 lat). Aby pracodawca mógł skorzystać z tej możliwości wystarczy jedynie, aby zgłosił się do powiatowego urzędu pracy.