powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać w terminie do 6 grudnia 2018 r. w jednej z poniższych form:
1) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna lub
2) pocztą elektroniczną na adres poczta@powiatleczynski.pl lub
3) złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 
I p. pok. 111 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Jednocześnie informujemy, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!