powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała Nr 684 /2017
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 25 b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), 
§ 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 644/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12 stycznia 
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Roman Cholewa

Członkowie Zarządu: 

1. Dariusz Kowalski ……………………..
2. Szymon Czech …………………….. 
3. Piotr Jastrzębski …………………….. 
4. Krystyna Wiśniewska …………………