powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

AG.6821.2.8.2015 Łęczna, dn. 31.03.2016 r.

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 2604/19
położonej w Łęcznej stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, stanowiącym nakłady osoby trzeciej, położonej 
w Łęcznej, oznaczonej jako działka 2604/19 o pow. 0,0102 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, odbył się w dniu 
24 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości w wyniku przetargu została PGE Dystrybucja Sp. z o.o., Oddział w Lublinie. 

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański