powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN 6840.2.4.2015/2016 Łęczna, dn. 11.03.2016 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych jednej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 247/12 i pozostałych niezabudowanych, oznaczonych numerami: 247/13, 247/10 i 247/4, wszystkie te działki były zbywane wraz 
z udziałem ¼ w działce nr 247/11, położonych w Jaszczowie, gm. Milejów, oznaczonej jako działka nr 1383 o pow. 10,80 ha, będąca własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3, odbył się w dniu 4 marca 2015 r. 
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, w stosunku do działki oznaczonej 
nr 247/13 wraz z udziałem ¼ w działce 247/11 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nabywca działki: P.U.H. Marian Beczkalski, z siedzibą w Trawniki, w stosunku do pozostałych działek, oznaczonych numerami nr 247/10 o pow. 0,6929 ha wraz z udziałem ¼ w działce 
nr 247/11, nr 247/12 o pow. 1,0382 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11, nr 247/13 
o pow. 0,3717 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11, nr 247/4 o pow. 1,0200 ha wraz 
z udziałem ¼ w działce nr 247/11 zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu. 

Przewodniczący Komisji

Henryk Gański