powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN.6821.13.2015 Łęczna, dn.02.02.2016 r.

Ogłoszenie Starosty Łęczyńskiego 
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 6 , art. 124a w związku z art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej we wsi Wólka Cycowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wólka Cycowska, gm. Cyców, powiat łęczyński jako działka nr 41 o pow. 0,27 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących dystrybucji energii elektrycznej t.j na budowę napowietrznej linii niskiego napięcia oraz zobowiązanie właścicieli do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii wybudowanych urządzeń. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy we Włodawie prowadzi księgę wieczystą KW NR LU1W/00009706/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjących Feliksa i Pelagii małżonków Jaroszyńskich. 
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i udokumentowania swoich praw do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. nr 5, w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 081 752 64 74. 
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w powyższym terminie od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza sią na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej i Urzędu Gminy Cyców oraz publikuje na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego i otoprzetargi.pl./komunikaty Monitor Samorządowy.