powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 326/2016 
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.), art. 25b, art. 39 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku 
z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1490 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą 
nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje: 

§ 1
Ogłasza się rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 – Jawidz, numerem ewidencyjnym działki 1383o pow. 10,8000 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………….
2. Szymon Czech ……………….. Roman Cholewa
3. Piotr Jastrzębski ……………….. 
4. Krystyna Wiśniewska ……………….

Załącznik do uchwały nr 326/2016
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Zarząd Powiatu w Łęcznej 
ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej 
w Jawidzu gm. Spiczyn

1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1383 o pow. 10,8000 ha, położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3.
Nieruchomość usytuowana jest ok. 300 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice), na zapleczu zabudowań dawnej gorzelni. Odległość od centrum wsi około 1 km, od siedziby gminy 3 km, od miasta powiatowego 13 km, od Lublina 20 km. 
Teren w którym położona jest nieruchomość uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieć telefoniczną bez przyłączy. 
2. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Spiczyn pod RP – uprawy polowe, ogrody działkowe. 
3. Cena wywoławcza nieruchomości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.
4. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 6 października 2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu. Drugi przetarg odbył się w dniu 22 grudnia 2015 r., zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.
5. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę 
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 10 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w rokowaniach osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 
6. Warunkiem udziału w rokowaniach jest złożenie w zamkniętej kopercie zgłoszenia udziału w rokowaniach, najpóźniej do dnia 15 marca 2016 r., które będzie zawierało: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 
2) datę sporządzenia zgłoszenia, 
3) oświadczenie, iż zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowana cenę i sposób jej zapłaty, 
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
6) kopię dowodu wpłaty zaliczki oraz oświadczenie na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu zaliczki.
7. Rokowania odbędą się w dniu 17 marca 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter), o godz. 9,00.
8. Przed przystąpieniem do rokowań uczestnicy są zobowiązani przedłożyć komisji przetargowej: 
1) dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do rokowań,
2) pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania,
4) umowę między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej 
z tych osób we wpłaconej zaliczce oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do rokowań więcej niż jednej osoby jako jednego oferenta).
9. Zaliczkę w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 15 marca 2016r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. W tytule wpłaty wpisując „zaliczka na rokowania, działka w Jawidzu, nr 1383, nazwa uczestnika”. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 
10. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 
11. Komisja odmawia udziału w części ustnej rokowań osobom, których zgłoszenie nie odpowiada warunkom rokowań, zostało złożone po wyznaczonym terminie, nie zawiera danych wymienionych w ust. 7 lub dane te są niekompletne oraz nie zawiera dowodu wpłaty zaliczki, jest nieczytelne lub budzi wątpliwości co do jego treści. 
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).
13. Zaliczkę wniesioną w pieniądzu przez uczestnika rokowań, którego ustalono jako nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się bezzwłocznie przelewem.
14. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi. 
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarządowi Powiatu w Łęcznej przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
17. Rokowania ogłoszone zostaną z dniem 13 stycznia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, na stronie internetowej powiatleczynski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób.
18. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Administracyjnym – pok. Nr 112 (tel. 81 7526407)