powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 306/2015 
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.), art. 25b, art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku z § 3, § 4, § 6 ust. 1,7 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. 
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą 
nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą 
nr 154/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem rozdzielni, stanowiącym nakłady PGE Dystrybucja S.A., oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Łęczna, numerem ewidencyjnym działki 2604/19 o pow. 0,0102 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00195756/5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………….
2. Szymon Czech ……………….. Roman Cholewa
3. Piotr Jastrzębski ……………….. 
4. Krystyna Wiśniewska ……………….

Załącznik do uchwały nr 306./2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zarząd Powiatu w Łęcznej 
ogłasza grugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego położonej w Łęcznej

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym nakłady PGE Dystrybucja S.A., oznaczona numerem ewidencyjnym działki 2604/19 
o pow. 0.0102 ha, położona w Łęcznej, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8.
Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie zabudowy administracyjno – biurowej siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ok. 120 m od przebiegającej przez miejscowość drogi krajowej nr 82 (Lublin – Włodawa). Nieruchomość stanowi jedna działka, zabudowana stacją transformatorową. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną, utwardzoną. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojazdu do nieruchomości, przez działkę oznaczoną numerem 2608/18.
2. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna pod UP – tereny usług i administracji.
3. Obciążenia: nieruchomość zabudowana jest budynkiem, stanowiącym nakłady PGE Dystrybucja S.A. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane.
4. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 20 sierpnia 2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.
5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej (bez nakładów) wynosi 19 311,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT o stawce 23%. 
6. Teren, na którym położona jest nieruchomość, uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieć wodociągową. 
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 10 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa 
w przetargu osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub dołączenie do oferty przez osobę składającą ofertę dokumentu (oświadczenia) o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, 
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej 
z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
9. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter), o godz. 9.00.
10. Wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), należy wpłacić 
w pieniądzu najpóźniej do dnia 15 stycznia 2016r. na konto Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. W tytule wpłaty należy zmieścić informację: „wadium, przetarg na działkę nr 2604/19, nazwa oferenta”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 
11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1380 z póżn. zm).
13. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
14. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi Nabywca.
15. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostaje z dniem 17 grudnia 2015 r. na okres 30 dni, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej i w biuletynie Informacji Publicznej, a także 
w zwyczajowy przyjęty sposób.
18. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Administracyjnym – pok. Nr 112 (tel. 81 7526407)