powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dn. 09.11.2015 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu nr 4 
w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/20 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, 
ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/20, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8 odbył się 
w dniu 26 październik 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na lokal nr 4 wpłaciło trzech oferentów.
Do przetargu dopuszczono trzech oferentów. 
Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi za lokal nr 4 położony na parterze kwotę 45,00 zł za 1 m2 (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokalu oznaczonego nr 4. Minimalne postąpienie ustalono w kwocie 5,00 zł. (słownie pięć złotych 00/100). 
Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 90 zł/m2 (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Dzierżawca nieruchomości został Marcin Cyfra, zamieszkały w Ostrówku. 

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański