powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 219/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali będących własnością Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 37. 
ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn.zm.), § 3 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., § 3 uchwały nr 828/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dn. 14.04.2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy, najmu za lokale użytkowe należące do powiatowego zasobu nieruchomości zmienionej uchwałą nr 875/2010 z dnia 09.06.2010 r i uchwałą nr 946/2010 z dnia 15.09.2010 r., uchwałą nr 203/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dn. 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali będących własnością Powiatu Łęczyńskiego, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§1
Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres powyżej 3 lat lokali usytuowanych w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy 
ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód 
z siedzibą w Świdniku urządzona jest KW nr LU1I/00172254/9, szczegółowo opisane 
w załączniku do niniejszej uchwały i zgodnie z załącznikiem.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski …………….
2. Szymon Czech ……………….. Roman Cholewa
3. Piotr Jastrzębski ……………….. 
4. Krystyna Wiśniewska………………..

Załącznik do uchwały nr 219/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 4 września 2015r. 

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku Przychodni nr 1,
położonej w Łęcznej, przy ul. Rynek II 8

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa następujących lokali użytkowych:
1) nr 1.1 o pow. 19,01 m2 wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
2) nr 1.2 o pow. 11,76 m2 wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
3) nr 0.10, 0.11, 1.4, 1.5 – udział w częściach wspólnych obejmujący: hol, korytarz, przedsionek, klatka schodowa, 
usytuowanych w budynku Przychodni nr 1 w Łęcznej, przy ul. Rynek II 8, znajdującym się na działce oznaczonej w operacie ewidencyjnym Miasta Łęczna nr 1789. 
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie gazowe. Budynek wyposażony jest w sygnalizację włamania i napadu. 
Wobec przedmiotowej nieruchomości nie istnieją jakiekolwiek zobowiązania i obciążenia. 
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi dla mieszkańców i turystów, obszar objęty jest nadzorem konserwatorskim. Lokale przeznaczone są na prowadzenie usług medycznych.
3. Lokale są wydzierżawiane na okres powyżej 3 lat.
4. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi w pozycjach 
od 1 do 3 kwotę 4,00 zł za 1 m2 (słownie: cztery złotych 00/100) + należny podatek VAT.
5. Dzierżawca oprócz opłacania czynszu zobowiązany będzie dodatkowo do ponoszenia bieżących kosztów utrzymania lokalu: zużycia wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania. Ponadto zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości, a także przeprowadzania we własnym zakresie bieżącej konserwacji wydzierżawianych lokali.
6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium 
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 8 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby reprezentujące osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosowanego rejestru potwierdzający byt prawny Oferenta oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2013 r. o godz. 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).
8. Wadium w wysokości określonej odrębnie dla poszczególnych lokali w ust. 1 należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1października 2015r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535, wraz z podaniem informacji, którego lokalu dotyczy oraz nazwy oferenta.
9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
11. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
12. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
1. Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 7 września 2015 r. na okres 30 dni. Ogłoszenie 
o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w BIP Starostwa Powiatowego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
14. Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Gospdoarczym – pok. Nr 2 (tel. 081 752 64 07).