powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 214/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 
garaży będących własnością Powiatu Łęczyńskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35. ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
w Łęcznej uchwala, co następuje:

§1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat trzy garaże jednostanowiskowe, usytuowane w wolnostojącym budynku, wraz z udziałem 1/3 w działce oznaczonej 
nr 77/16 o pow. 0,1538 ha, obrębu 4- Kijany, jednostce ewidencyjnej Spiczyn, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód, z siedzibą w Świdniku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr LU1I/00136582/3, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 
a ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ………………

2. Szymon Czech ………………….. Roman Cholewa

3. Piotr Jastrzębski …………………… 

4. Krystyna Wiśniewska ………………..

Załącznik do uchwały nr 214/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT 

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI, OD 31 SIERPNIA 2015 r. DO 2 WRZEŚNIA 2015 r.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nr garażu Powierzchnia lokalu w m2 Opis Przeznaczenie Forma oddania nieruchomości Wysokość opłat miesięcznych Sposób zapłaty 
Kijany, gm. Spiczyn 

działka nr 77/16

KW nr LU1I/00172254/9 1 16 m2 Garaż od strony lewej Garaż, magazyn, brak możliwości prowadzenia jakiekolwiek działalności Dzierżawa 70 zł + VAT Czynsz miesięczny płatny do 25 dnia każdego miesiąca
2 16 m2 Garaż środkowy z kanałem Garaż, magazyn, brak możliwości prowadzenia jakiekolwiek działalności Dzierżawa 80 zł + VAT
3 16 m2 Garaż od strony prawej Garaż, magazyn, brak możliwości prowadzenia jakiekolwiek działalności Dzierżawa 70 zł + VAT
77/16 0,1538 ha Udział w nieruchomości w wysokości 1/3 dla dzierżawców poszczególnych garaży (tj. ok. 512 m2) Dzierżawa w cenie czynszu za garaż

1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95a, pok. Nr 112.