powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 203/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 
lokali będących własnością Powiatu Łęczyńskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35. ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
w Łęcznej uchwala, co następuje:

§1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat lokale usytuowane w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód, z siedzibą w Świdniku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr LU1I/00172254/9, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 
a ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ………………

2. Szymon Czech ………………….. Roman Cholewa

3. Piotr Jastrzębski …………………… 

4. Krystyna Wiśniewska ………………..