powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 182/2015
Zarządu Powiatu w Łęcznej 
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn.zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, 
co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe, położone w Kijanach, gm. Spiczyn, składające się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 
4 – Kijany, następującymi numerami ewidencyjnymi: 78/12 o pow. 0,09 ha, 
78/48 o pow. 0,5243 ha i 78/49 o pow. 0,4102 ha, będące własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3 (dz. 78/12) 
i LU1I/00159809/8 (dz. Nr 78/48 i 78/49), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Starostwa.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………………. 

2. Szymon Czech ……………… Roman Cholewa

3.Piotr Jastrzębski ……………………..

4. Krystyna Wiśniewska ……………………