powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 183/2015 
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 25b, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), w związku z § 3, § 4, § 6 ust. 1,7 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą nr 154/2015 Zarządu Powiatu 
w Łęcznej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem rozdzielni, stanowiącym nakłady PGE Dystrybucja S.A., oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Łęczna, numerem ewidencyjnym działki 2604/19 o pow. 0,0102 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00195756/5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………….
2. Szymon Czech ……………….. Roman Cholewa
3. Piotr Jastrzębski ……………….. 
4. Krystyna Wiśniewska ……………….