powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

AG.6840.2.8.2015 Łęczna, dn. 07.04.2015r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kijanach, gm. Spiczyn stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczonej jako działki 78/6 o pow. 0,55 ha, 78/53 o pow. 0,5098 ha i 78/54 o pow. 0,0258 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3, odbył się w dniu 
1 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański