powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 31.03.2015 r. 
GKN.6821.2.2015 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO 
o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości 

Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124 a w związku z art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję o zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polegającego na przeprowadzeniu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci napowietrznej (izolowanej) linii niskiego napięcia nn wraz z napowietrznym przyłączem nn i przyłączem kablowym nn oraz zabezpieczenie uprawnienia na wejście w teren w celu konserwacji, naprawy, remontu, modernizacji, wymiany oraz usuwania awarii ww. urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 – Barki, gm. Cyców, powiat łęczyński jako działka nr 36/2 o pow. 3,62 ha o nieuregulowanym stanie prawnym. 
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i udokumentowania swoich praw do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. nr 5, w godzinach 7.00 – 15.00, tel. 081 752 64 74. 
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w powyższym terminie od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia korzystania z przedmiotowej nieruchomości.