powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

AG.2501.2.1.2015, Łęczna, dn. 01.04.2015r..

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 
lokalu 322 w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 
na działce oznaczonej nr 2604/20 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu 
w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej 
nr 2604/20, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 
w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr LU1I/00108816/8 odbył się w dniu 25 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy 
Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na lokal nr 322 wpłaciło dwóch oferentów. 
Do przetargu dopuszczono wszystkich oferentów. 
Za lokal nr 322 położony na III piętrze cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi kwotę 12,00 zł za 1 m2 (słownie: dwanaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT. Lokal przeznaczony na działalność komercyjną, administracyjno – biurową, nieuciążliwą. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokalu oznaczonego nr 322. Minimalne postąpienie ustalono w kwocie 1,00 zł. (słownie jeden złotych 00/100). Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 13 zł/m2 (słownie: trzynaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT. Dzierżawcą nieruchomości został Grzegorz Zabielski, zamieszkały w Lublinie 

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański