powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego położonych w Kijanach gm. Spiczyn

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Kijanach, gm. Spiczyn, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00136582/3.
Nieruchomości usytuowane są ok. 200 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice), na zapleczu zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gminna utwardzona asfaltem. Nieruchomości wydzielone zostały z niezabudowanej części kompleksu otaczającego budynek mieszkalno- użytkowy, stanowią one teren zadrzewiony drzewostanem parkowym. 
1. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/10 o pow. 0,1948 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 48 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 4 800 zł, postąpienie nie mniej niż 480 zł, 
2. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/11 o pow. 0,1810 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 44 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 4 400 zł, postąpienie nie mniej niż 440 zł, 
3. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/12 o pow. 0,1719 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 41 600,00 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 4 600 zł, postąpienie nie mniej niż 470 zł,
4. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/13 o pow. 0,1786 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 39 200 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 3 900 zł, postąpienie nie mniej niż 390 zł, 
5. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/18 o pow. 0,1971 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 48 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 4 800 zł, postąpienie nie mniej niż 480 zł, 
6. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/19 o pow. 0,1812 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren MN, UP – teren mieszkalnictwa rolnictwa i usług publiczny; cena wywoławcza 57 600 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 5 800 zł, postąpienie nie mniej niż 580 zł, 
7. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/20 o pow. 0,1857 ha, działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren MN, UP – teren mieszkalnictwa rolnictwa i usług publiczny; cena wywoławcza 49 600 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 5000 zł, postąpienie nie mniej niż 500 zł, 
8. nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/16 o pow. 0,1538 ha, działka gruntowa zabudowana garażem, składającym się z 3 boksów garażowych o pow. użytkowej 
48,80 m2, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 56 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 5600 zł, postąpienie nie mniej niż 560 zł, 
2. Teren, w którym położone są nieruchomości uzbrojony jest 
w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazowa i telefoniczną przebiegające w pobliżu działki. 
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dn. 10.03.2015 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nieprzystąpienia żadnego oferenta do przetargu. 
4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosowanego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 
5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,

2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości 
w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden 
ze współmałżonków,
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania 
w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
6. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter):
1) działka nr 77/10 o pow. 0,1948 ha – o godz. 9,00,
2) działka nr 77/11 o pow. 0,1810 ha – o godz. 9.30,
3) działka nr 77/12 o pow. 0,1719 ha – o godz. 10.00,
4) działka nr 77/13 o pow. 0,1786 ha – o godz. 10.30,
5) działka nr 77/18 o pow. 0,1971 ha – o godz. 11.00,
6) działka nr 77/19 o pow. 0,1812 ha – o godz. 11.30,
7) działka nr 77/20 o pow. 0,1857 ha – o godz. 12.00,
8) działka nr 77/16 o pow. 0,1538 ha – o godz. 12.30,
7. Wadium w wysokości określonej dla każdej z nieruchomości odrębnie należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2015r. na konto Powiatu Łęczyńskiego, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, 
a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić 
w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U. z 2004 r. 
nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).
10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
11. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu 
w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
14. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 20 marca 2015 r. na okres 
1 miesiąca, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób, ponadto ogłoszenie o przetargu zamieszczone będzie w prasie o zasięgu regionalnym.
15. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać 
w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym – pok. Nr 112 (tel. 81 7526407).