powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Kijanach, gm. Spiczyn, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3.


Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, ok. 120 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice). Dojazd do nieruchomości stanowi droga wewnętrzna, utwardzona trylinką. Nieruchomość składa się z trzech działek: działka o nr 78/6 o pow. 0,55 ha, zabudowana zespołem budynków złożonym z sześciu szklarni, łącznika szklarniowego oraz kotłowni i budynku sanitarnego. W jednej ze szklarni znajdują się dwa hydrofory o pojemności 2 m3 każdy. Budynek kotłowni 
i budynek sanitarny przylegają do północnej ściany łącznika; działka nr 78/35 o pow. 0,5098 ha zabudowana jest parterowym budynkiem murowanym wiaty na maszyny i urządzenia; działka nr 78/54 o pow. 0,0258 ha stanowi drogę wewnętrzną. 
2. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn pod 
UP – usługi publiczne, ZP – zieleń parkową.
3. Cena wywoławcza nieruchomości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; postąpienie nie mniej niż 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 
4. Teren, w którym położone są nieruchomości uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową, kanalizacyjną. 
5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 8 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis 
ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa 
z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 
6. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
7. Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter), o godz. 9,00,
8. Wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 marca 2015r. na konto Powiatu Łęczyńskiego, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
15. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 27 lutego. 2015 r. na okres 30 dni, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób.
16. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Administracyjnym – pok. Nr 112
(tel. 81 7526407)