powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego położonej
w Jaszczowie, gm. Milejów 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka nr 591 o pow. 0,4560 ha, położona w Jaszczowie, gm. Milejów, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00127403/9.
2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo – magazynowym o pow. 273,50 m2 wyposażonym w system sygnalizacji włamania, wiatą stalowo-murowaną o pow. 284 m2, oświetlony utwardzony plac, linia elektryczna 
z rozdzielnią, transformator olejowy, sieć wodociągową, osadnik gnilny. Zabudowania mają charakter usługowo-magazynowy. Część biurowa budynku wyposażona jest 
w instalację elektryczną i ogrzewanie c.o. piec na opał stały. 
Nieruchomość usytuowana jest ok. 300 m od stacji kolejowej Jaszczów na linii kolejowej nr 7 (Warszawa – Lublin – Dorohusk), w odległości ok. 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice) przebiegającej przez miejscowość. Odległość od centrum wsi około 1,5 km, od siedziby gminy 3 km, od miasta powiatowego 16 km, od Lublina 30 km. 
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów nieruchomość przeznaczona jest na usługi rzemiosła, przemysł nieuciążliwy, składy.
4. Nieruchomość uzbrojona jest w napowietrzną sieć energetyczną, siec wodociągową, oraz sieć telefoniczną, sieć kanalizacji sanitarnej lokalnej (osadnik ściekowy). Działka ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych, 
o długości 310,5 mb. Brama wjazdowa stalowa od południowo – zachodniej strony działki. Działka utwardzona betonem na powierzchni 4070 m2. Na działce znajduje się rozdzielnia prądu linii energetycznej niskiego napięcia, nieruchomość wyposażona jest również w transformator olejowy oraz system sygnalizacji włamania i napadu.
5. Do dnia 16 maja 2023 r. nieruchomość pozostaje 
w dzierżawie. Brak innych zobowiązań i obciążeń dotyczących przedmiotowej nieruchomości. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wadium 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), postąpienie nie mniej niż 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 10 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosowanego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 
8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej: 
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,

3) aktualnego wypisu z KRS, z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
9. Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r., 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter), o godz. 9.30.
10. Wadium w wysokości określonej w ust. 6 należy wpłacać w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2014r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, 
a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 
z późn.zm.).
13. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
14. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
17. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane z dniem 
11 lipca 2014 r. na okres 30 dni, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, a ponadto informacja 
o przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowy przyjęty, wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu zamieszczony będzie w prasie o zasięgu regionalnym, w tym także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
18. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 2 lub 7 (tel. 81 7526472)