powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak…

Łęczna, dn. 30.06.2014r.

Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.01.2014

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
na
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców,
powiat łęczyński

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców, powiat łęczyński oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji, w tym:
  1.1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oraz przebudowy dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński.
  1.1.1.W zakres opracowania wchodzi:
  1.1.1.1.Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę dróg oznaczonych nr 7,9,16,19 (załącznik nr 1.1. do Zaproszenia) o łącznej długości 5, 68 km położonych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski. W projekcie należy zaprojektować zmianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa drogowego i dwa zjazdy utwardzone.
  1.1.1.2.Wykonanie projektu przebudowy dróg gruntowych o łącznej długości 3,6 km oznaczonych na załączniku nr 1.1 do Zaproszenia – nr : 4, 8, 17a w miejscowości Ostrówek Podyski oraz nr: 13 i 21 w miejscowości Szczupak. Przebudowa będzie polegała na ulepszeniu nawierzchni i budowie dwóch zjazdów utwardzonych z istniejącej drogi asfaltowej.
  1.1.1.3.Wykonanie projektu przebudowy dróg gruntowych o łącznej długości 11,75 km. Przebudowa będzie polegała na wyprofilowaniu drogi równiarkami, odwodnieniu oraz uzupełnieniu zaniżeń terenu piaskiem lub mieszanką mineralną i budowa 6 zjazdów utwardzonych. Drogi do przebudowy oznaczono nr:3,4,5,6,10,11,12,14,15,17,18,20,22,23,24 (załącznik nr 1.1. do Zaproszenia).
  1.1.2.Szczegółowy przebieg dróg przeznaczonych do budowy i przebudowy przedstawiony jest w formie graficznej stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do Zaproszenia.
  1.1.3.Przedmiotowe inwestycje będą prowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego i pasy drogowe zostały wydzielone na potrzeby budowy dróg. Szerokość pasa drogowego od 5-10 m.
  1.1.4.Projekty budowlano-wykonawcze na budowę dróg należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu ze wszystkimi elementami i uzgodnieniami, które są niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
  1.1.5.W zakres opracowania dotyczącego wykonania projektów budowlano – wykonawczych na budowę dróg wchodzi:
  1)wykonanie map do celów projektowych,
  2)wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie z Zamawiającym oraz zarządcą drogi,
  3)uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego z zarządcą drogi;
  4)wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz.
  5)wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
  6)wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.
  7)wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
  8)wykonanie kosztorysów ślepych – 2 egz.
  9)uzyskanie decyzji środowiskowych – jeżeli są wymagane,
  10)wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagany,
  11)wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg,
  12)projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzony 3 egz.- jeżeli jest wymagane;
  13)projekt czasowej organizacji ruchu – zatwierdzony 3 egz. jeżeli jest wymagane.
  1.1.6.W zakres opracowania dotyczącego wykonania projektów na przebudowę dróg wchodzi:
  1)wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie z zamawiającym oraz zarządcą dróg;
  2)wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
  3)wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.
  4)wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz.
  5)wykonanie kosztorysów ślepych- 2 egz.
  6)wykonanie niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w pasach drogowych projektowanych dróg,
  1.1.7.Całość opracowań należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej – PDF.
  1.1.8.Projekty budowlane powinny być opracowane zgodnie z:
  1)ustaleniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150)
  2)obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wydania nowych lub zmian dotychczas obowiązujących przepisów.
  1.1.9.Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno budowlanego pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
  1.2.Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej wykonania i odbioru robót dla zadania -_Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie scaleniowym: Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców powiat łęczyński.
  1.2.1.Przedmiot zamówienia winień być wykonany dla oznaczonych odcinków rowów na terenie wsi Szczupak i Ostrówek Podyski.
  1.2.2.Przewidywane założenia poprawy parametrów technicznych urządzeń wodnych dotyczą rowów odwadniających oznaczonych na załączniku nr 1.2 kolorem niebieskim, o łącznej długości około 10 km.
  1.2.3.Przewidywane rodzaje prac jakie należy ująć w dokumentacji dotyczą:
  1)wykoszenie i wygrabienie starej roślinności ze skarp i dna rowów;
  2)ścinanie i karczowanie krzaków;
  3)oczyszczenie z namułu przepustów;
  4)wykonanie niezbędnych przepustów o wymiarze ? 60 cm w ustalonych miejscach – 15 szt.;
  5)odmulenie rowów koparko – odmularką z rozplantowaniem.
  1.2.4.Dokumentacja winna zawierać:
  1)opis techniczny;
  2)zestawienie urządzeń i ilości robót;
  3)przedmiar robót;
  4)kosztorys ślepy;
  5)kosztorys inwestorski;
  6)część rysunkową;
  7)mapę ewidencji gruntów w skali 1: 5000 z naniesionymi urządzeniami melioracyjnymi;
  8)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
  1.2.5.Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach.
  1.2.6.Całość opracowania należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej – PDF.

2.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji prac prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem.
3.W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek w szczególności:
1)wyjaśniania wątpliwości dotyczących opracowań i dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;
2)udziału w naradach dotyczących budowy na żądanie Zamawiającego;
3)uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
4)udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt budowlano-wykonawczy, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców.
5)w razie konieczności wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wykonania dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz postępowań o udzielenie zamówienia na realizację robót.
4.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na opracowania i dokumentację projektową na okres ważności pozwolenia na budowę.
5.Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego opracowań będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
6.Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapy ewidencyjne w skali 1:5000.
7.Inne niezbędne dane i materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie.
8.Opracowania powinny być wykonane:
1) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w pełnym niezbędnym zakresie, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w szczególności jako:

 • opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
 • podstawa do realizacji pełnego zakresu projektowanych robót budowlanych
 • załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę.
  2)zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
  3)zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,.
  4)zgodnie z art. 29 i następnymi ustawy Pzp – w opracowaniach będących przedmiotem zamówienia nie dopuszcza się opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
  9.Przedmiot zamówienia opisuje mapa obszaru scalenia z zaznaczonymi drogami przeznaczonymi do budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, obręb ewidencyjny Szczupak (ark.1) i Ostrówek Podyski ( ark. 1 i 2 ) – stanowiąca załącznik nr 1.1 do niniejszego Zaproszenia oraz mapa obszaru scalenia z zaznaczonymi rowami odwadniającymi i przepustami przeznaczonymi do budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, obręb ewidencyjny Szczupak (ark.1) i Ostrówek Podyski ( ark. 1 i 2) – stanowiąca załącznik nr 1.2 do niniejszego Zaproszenia.
  10.Kod CPV: 71-32-00-00–7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy L o długości minimum 4 km w jednym odcinku.

b)dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia: co najmniej 2 osobami (projektant i sprawdzający) posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

VI. Zamawiający wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedłożył:

 • wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia oraz poświadczenia
  ( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.
 • wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

VII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.
Oferta powinna zostać sporządzona na
•formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:

 • cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
 • okres związania ofertą co najmniej 20 dni.
  2)dokumenty i oświadczenia wymienione w treści niniejszego Zaproszenia
  3)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
  4)pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza, w przypadku oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Zofia Żurek, tel. 81 7526470, e-mail: z.zurek@powiatleczynski.pl

X. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 lipca 2014 r. do godz. 12.00.:
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 111 -sekretariat
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

XI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:

 • przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
  Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1.Załącznik nr 1.1 – 3 ark. mapy obszaru scalenia
2.Załącznik nr 1.2 3 ark. mapy obszaru scalenia
3.Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
4.Załącznik nr 3 – wykaz usług
5.Załącznik nr 4 – wykaz osób
6.Załącznik nr 5 – wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty na termomodernizacje dachów internatu … w ZSR Kijany

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1Opis przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja dachów budynków internatu i łącznika z naprawa kominów i obróbek blacharskich w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 05.06.2014r. na kwotę 107 863,38 zło netto co stanowi równowartość 25530,00.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

 1. W dniu 11.06.2014r. zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej, pod adresem: www.powiatleczynski.pl :
 2. j.kapusciński@op.pl
 3. Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut, ul. Przemysłowa 20, Lubartów 21-100 – zrb.lubartow@gmail.com
 4. Usługi Remontowo-Budowlane Czesław Sternik, ul. Wierzbowa 38, 21-100 Lubartów – sternik6@op.pl
 5. Firma Remontowo-Budowlane IKAR Anna Piliszko Skrobów 32a, 21-100 Lubartów – rafal.piliszko@op.pl
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 6. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 7. MTS Sp. Jawna T. Sternik- M. Sternik, 21-100 Lubartów, ul. Kolejowa 8 – oferta na kwotę 92 955,71 zł. brutto
 8. Tom-Dach Tomasz Śliwowski, ul. Brata Zeno 27, 07-430 Myszyniec – oferta na kwotę 88 381,96 zł brutto.
 9. POL-BUD Jacek Poleszak, Dys 306H, 21-003 Ciecierzyn – oferta na kwotę 113 160,00 zł brutto,
 10. Usługi Remontowo -Budowlane Czesław Sternik, ul. Wierzbowa 38, 21-100 Lubartów – oferta na kwotę 105 390,71 zł brutto,
 11. LIDER &PATRNERS Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna – oferta na kwotę 158 691,12 zł brutto,
 12. Firma Usługowo- Handlowa NEK s.c. G. Kopeć, D. Kuzioła, 20-315 Lublin, ul. Al. W.Witosa 3 – oferta na kwotę – 107 563,50 zł brutto,
 13. CROM Andrzej Witek, 20-705 Lublin, ul. Boh. Monte Casino 53- oferta na kwotę 88 872,51 zł brutto,
 14. Firma remontowo-Budowlana IKAR Anna Piliszko, Skrobów 32A, 21-100 Lubartów – oferta na kwotę 88 097,98 zł. brutto – oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, gdyż nie przedstawiono osoby do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi oraz nie przedstawiono wykazu oraz referencji 2 robót na kwotę nie niższą niż 80 000 złotych – ofertę odrzucono,
 15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-handlowe ATUT Ryszard Wójcik,
  ul. Budowlana 6, 20-469 Lublin- oferta na kwotę 114 828,90 zł brutto.
 16. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Wybrana oferta Nr 2 Tom-Dach Tomasz Śliwowski, ul. Brata Zeno 27, 07-430
  Myszyniec – za cenę 88 381,96 zł brutto- .
 17. Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta Nr 2 spełnia oczekiwania zamawiającego, jest kompletna i nie podlega odrzuceniu oraz zawiera najkorzystniejszą cenę spośród innych ważnych ofert.
 18. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak i Jerzy Bochiński.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)

Wybór oferty na dostawę z montażem sprzętu elektronicznego dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.5.2014 Łęczna, dn. 24.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego na zakup z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego 2 zestawów komputerowych, 2 laptopów i serwera wg CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30233000-1 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, złożono 1 ofertę:
Oferta Nr 1:
COMTRONIC Sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 14 600,10 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1
COMTRONIC Sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 14 600,10 zł. w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

wybór oferty na na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.4.2014 Łęczna, dn. 24.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego
wg CPV: 39220000-0 – 39221000-7 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 16 ofert.
Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Handlowe ,,UNIGA” , ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów
Cena oferty brutto wynosi: 27 724,81 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 83,79 punktów.
Oferta nr 2:
,,ASYSTENT” Jerzy Przystupa, ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski
Cena oferty brutto wynosi: 29 111,06 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 79,80 punktów.
Oferta nr 3:
,,GAMA PLAWGO & ZAWISZA” , ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
Cena oferty brutto wynosi: 27 673,77zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 83,95 punktów.
Oferta nr 4:
P.U.H.P. ,,BIREX – BIS” Sławomir Birecki, ul. Źródlana 30, 04 – 776 Warszawa
Cena oferty brutto wynosi: 24 945,57zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 93,13 punktów
Oferta nr 5:
,,SYNERGIA GASTRO” s. c. , Bukowina 7c, 55-095 Mirków
Cena oferty brutto wynosi: 23 233,36zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 100
Punktów
Oferta nr 6:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,BMS” Sp. j., Z. Bielecki, T. Białowąs, ul. Staszica 22, 82-900 Kwidzyn
Cena oferty brutto wynosi: 23 777,48zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 97,71 punktów
Oferta nr 7:
PHU ,,VENDA” Marcin Mazurek, ul. Wrońska 4, 20-327 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 25 253,43zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 92 Punktów
Oferta nr 8:
Firma Handlowa ,, ESKOT”, ul. Stróża Rybna 6, 30-714 Kraków
Cena oferty brutto wynosi: 25 552,30zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 90,92 Punktów
Oferta nr 9:
,,TOP – GASTRO” Grzegorz Kowalski, al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław
Cena oferty brutto wynosi: 25 082,16zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 92,62 Punktów
Oferta nr 10: OFERTA NIEWAŻNA
Oferta nr 11:
,,Conrad Company” Konrad Kaczyński, Kolonia Porosły 55, 16-070 Choroszcz
Cena oferty brutto wynosi: 29 845,28zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 77,84
Punktów
Oferta nr 12:
Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 26 906,64zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 86,34 Punktów
Oferta nr 13:
MEGAST s. c. , Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 25 208,27zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 92,16 Punktów
Oferta nr 14:
HELJOS Sp. z .o.o., ul. Brzeska 172, 21-500 Biała Podlaska
Cena oferty brutto wynosi 27 464,11zł.: , w kryterium oceny oferty otrzymała 84,59 Punktów
Oferta nr 15:
IGLOOLINE Marcin Dobrzański, ul. W. Pisza 61, 32-700 Bochnia
Cena oferty brutto wynosi: 27 045,24 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 85,90 Punktów
Oferta nr 16:
SWISSPOL LTD Sp. z o.o., ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław
OFERTA ODRZUCONA , ZŁOŻONA PO CZASIE

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5
,,SYNERGIA GASTRO” s. c. , Bukowina 7c, 55-095 Mirków

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 5 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 23 233,36zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Zapytanie ofertowe na zestawy komputerowe dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.5.2014 Łęczna, dn.12.06.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ
w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na zakup z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego 2 zestawów komputerowych, 2 laptopów i serwera dla PZAZ w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego 2 zestawów komputerowych, 2 laptopów i serwera wg CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30233000-1 została podana w załączniku formularza ofertowego.
 2. Dowóz zakupionych zestawów komputerowych, laptopów i serwera do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych zestawów komputerowych, laptopów i serwera w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą oraz ich złej jakości.
 4. Wykonawca udzieli gwarancji na zestawy komputerowe, laptopy i serwer – 3 lata.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych oraz zamiennik zostanie opisany w ofercie.
 6. Zapłata za zakup, dostawę i montaż zestawów komputerowych, laptopów i serwera będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
  III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
  Wymagany termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
  IV. Sposób przygotowania oferty:
  Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1), zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela Nr1).
  V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  Ocena ofert :
  S = ( Cmin / Cof..) x 100
  S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
  Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
  Cof. – zaoferowana cena danej oferty
  CENA = 100 punktów
  VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 • formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 • zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej,
 • polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – sprzedaż i dostawa 2 zestawów komputerowych, 2 laptopów i serwera dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 20 czerwca 2014r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dn. 12.06.2014r.

Zapytanie ofertowe na wyposażenie gastronomiczne dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.4.2014 Łęczna, dn.12.06.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ
w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny zakupu i dostawy wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0– 39221000-7.
2.Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3.Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.
5.Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.
7.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
8.III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 07.07.2014r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 • formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 • zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej,
  VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
  VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego do kuchni dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 20.06.2014r.
  do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna,
  ul. Krasnystawska 52. Małgorzata Paprota
  Dyrektor PZAZ
  Załączniki:
  1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
  2.Wzór umowy (załącznik nr 2)