powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z postępowania pn.:„Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.

Znak sprawy: IPR.272.1.51.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.07.2018 na kwotę 439,83 zł netto za 1 godz. Zegarowa poradnictwa co stanowi równowartość 102 008 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku

 1. W dniu 04.09.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Sebastian Sojczuk
 3. Katarzyna Kuzioła
 4. .BPR Consulting
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. Katarzyna Kuzioła- psycholog, psychoterapeuta- cena część 2 zamówienia- psychoterapeuta: 150 zł brutto za 1 godz.
 7. Piotr Kryj – psychiatra – cena część 4 zamówienia –psychiatra: 200 zł brutto za 1 godz.
 8. BPR Consulting Paulina Zastróżna – cena część 1 zamówienia – dietetyk: 92 zł brutto za 1 godz., część 2 zamówienia – psychoterapeuta: 94 zł brutto za 1 godz
 9. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Marcin Demczuk – cena część 3 zamówienia – seksuolog: 200 zł brutto za 1 godz.
 10. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  BPR Consulting Paulina Zastróżna , ul. Radwańka 27/2U, 90-540 Łódź
  za cenę część 1 zamówienia – dietetyk: 92 zł brutto za 1 godz., część 2 zamówienia – psychoterapeuta: 94 zł brutto za 1 godz.,
  Piotr Kryj – psychiatra – cena część 4 zamówienia –psychiatra: 200 zł brutto za 1 godz
  Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Marcin Demczuk – cena część 3 zamówienia – seksuolog: 200 zł brutto za 1 godz.
 11. Uzasadnienie wyboru:
  Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
 12. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)

Notatka z postępowania pn.:„Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania
Znak sprawy: IPR.272.1.43.2018 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu ……………………….. na kwotę 18 405,00 zł co stanowi równowartość 4 268,61euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku
Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego na kwotę 27 352,00 zł brutto

 1. W dniu 30.08.2018 zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Grażyna Zawiślak Lublin
 3. Omega Centrum Kształcenia w Lublinie
 4. Busines Masters
 5. Towarzystwo Nasz Dom Warszawa
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 6. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 7. Grażyna Zawiślak, ul. Kochanowskiego 35, 20-434 Lublin- szkolenie specjalistyczne z zakresu hortiterapii
 8. Towarzystwo Nasz Dom, ul. Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa- szkolenie z zakresu metodą Pride
 9. Brak ofert na szkolenia z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym IDS-P, oraz brak oferty na szkolenie z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju IDS
 10. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  W zakresie części 1- szkolenie specjalistyczne metodą PRIDE dla 2 osób- Towarzystwo Nasz Dom, ul. Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa za cenę 15 200,00 zł brutto, (zwolniony z podatku VAT)
  W zakresie części 2- szkolenie z zakresu hortiterapii dla 4 osób- Grażyna Zawiślak, ul. Kochanowskiego 35, 20-434 Lublin za cenę 8 000,00 brutto, (zwolniony z podatku VAT
  W zakresie części 3- szkolenia z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym IDS-P- brak ofert
  W zakresie części 4- szkolenie z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju IDS- brak ofert
 11. Uzasadnienie wyboru:
  Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
 12. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)

Notatka zapytania ofertowego na:„Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Znak sprawy: IPR.272.1.44.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 26.06.2018 na kwotę 11 500,00 zł co stanowi równowartość 2667,17euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku

 1. W dniu 14.08.2018 zwrócono się do 1 niżej wymienionego wykonawcy z zapytaniem ofertowym:
 2. Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.
 3. Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
  1.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz na bazie konkurencyjności pod nr 1134080
 4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z zapisem XVI zapytania ofertowego
 5. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9

NR SPRAWY: IPR.272.1.50.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 w ramach projektu pn. „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.08.2018r. na kwotę 8 837,03 zł co stanowi równowartość 2 049,55 euro (1euro = 4,3117 zł) na podstawie rozeznania rynku – szacowania wartości zamówienia średnich cen usług świadczonych w podobnym zakresie.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 8 500,00 złotych brutto.
Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

3.W dniu 03.09.2018r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1)Usługi Elektroinstalacyjne Robert Ciuraj, Al. Jana Pawła II 48, 21-010 Łęczna
2)Extrem Pod Napięciem Michał Wawszczak Minkowice 188, 21-007 Mełgiew
3)Elektroz Stanisław Rozner ul. Leśna 52, 21-010 Łęczna

zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić). Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro, oraz stronie Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.Do terminu składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1)Usługi Elektroinstalacyjne Robert Ciuraj, Al. Jana Pawła II 48, 21-010 Łęczna – za cenę 14 000,00 zł
2)ELEKTROZ Stanisław Rozner ul. Leśna 52, 21-010 Łęczna – za cenę 9 340,74 zł
3)ARRIS Computer Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy – za cenę 16 769,66 zł

 1. wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Elektroz Stanisław Rozner ul. Leśna 52, 21-010 Łęczna za cenę 9 340,74 zł

6.Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

7.Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak

Zapytanie ofertowe na: „Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.

IPR. 272.1.51.2018 Łęczna, dnia 04.09.2018r.

Zapytanie ofertowe na:

„Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1.Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB ZAMÓWIENIA.
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Kod CPV 85312320-8 – usługi doradztwa
85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 1. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:
  1) poradnictwo i udzielanie wsparcia uczestnikom projektu oraz ich rodzinom;
  2)dokumentowanie uczestnictwa beneficjentów w projekcie i poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”
  3)przygotowywanie pisemnych opinii o uczestnikach, karty oceny i obserwacji oraz innych dokumentów w celu monitorowania efektów udzielonego wsparcia;
  4)składanie do koordynatora projektu sprawozdań merytorycznych z wykonanej pracy.
  5)Wykonawca zapewni, iż realizowane zajęcia przyczynia się do osiągnięcia celu projektu, jakim jest wsparcie osób z niepełnosprawnością usługami doradczymi;
  6)wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego zrealizowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poufności na formularzu otrzymanym od Wykonawcę.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1-DIETETYK – ze specjalnością do diety ds. osób niepełnosprawnych. Osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu dietetyki/ technologii żywności i żywienia człowieka, niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka, umiejętność pracy indywidualnej, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa dietetycznego zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia dla różnych grup populacyjnych (dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością), doświadczenie w poradnictwie w indywidualnych problemach doboru diety, np. po przebytej chorobie. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie dietetyki potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Część 2- PSYCHOTERAPEUTA – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub socjologii lub pedagogiki, niezbędne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii, umiejętność pracy indywidualnej, grupowej i/lub posiadający certyfikaty psychoterapeuty i/lub będący w szkoleniu certyfikacyjnym, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii, w tym terapii par i/lub terapii rodzinnej, obejmującej pracę z poszczególnymi członkami rodziny i całej rodziny, w tym dzieci i młodzieży i osób z niepełnosprawnością. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie psychoterapii potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Część 3-SEKSUOLOG – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie zakresu psychologii ze specjalizacją seksuologii lub osoba z wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku psychologii, która ukończyła również studia podyplomowe związane z seksuologią lub lekarz medycyny posiadający specjalizację z seksuologii, niezbędne kwalifikacje
do wykonywania pracy seksuologa, umiejętność pracy indywidualnej, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia poradnictwa w zakresie seksuologii. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie seksuologii potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Część 4-PSYCHIATRA – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie medyczne ze specjalizacją w zakresie psychiatrii i/lub psychiatrii dzieci i młodzieży, niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu psychiatry, umiejętność pracy indywidualnej, komunikatywność, nastawienie na jakość obsługi klienta, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa dla osób dotkniętych chorobami i/lub zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i młodzieży i osób z niepełnosprawnością. Wykształcenie i jakość wykonywanej pracy w zakresie psychiatrii potwierdzone dokumentacją, np. dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, referencjami.
Zamawiający przewiduje składania ofert częściowych na jedną lub 4 części.

V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  L. p.KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
  1Oferowana cena100%100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ——- x 100pkt
P B
gdzie,
P C – ilość punktów za kryterium cena,
P N – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5.Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną
w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania zamówienia: Czas realizacji IX 2018- XII 2019
2.Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku, przekazanego Zamawiającemu, w rozliczeniu miesięcznym.
VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:
  1.1.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dietetykiem, psychoterapeutą, seksuologiem, psychiatrą spełniającym poniższe minimalne wymagania :
  a. posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe jako dietetyk, psychoterapeuta, seksuolog, psychiatra;
  b. oraz przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat (lub krótszym) przed upływem terminu składania ofert co najmniej usługi świadczenia doradztwa w zakresie rzeczowym zamówienia,
  c. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu psychologii.
  IX. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
  a)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje;
  b) Informację na temat osoby wyznaczonej do realizacji zamówienie (dietetyk, psychoterapeuta, seksuolog, psychiatra) z podaniem posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego tych osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dowodami potwierdzającymi posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych) oraz doświadczenie- zał. Nr 3 do zapytania ofertowego (np. świadectwa pracy, referencje, protokoły odbioru itp.) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (przedmiotowe oświadczenie zostało zawarte w treści formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  c) cv;
  d) proponowany program zajęć, z wyszczególnieniem tematów;
  e) zaświadczenie o wpisie do rejestru – jeśli do dotyczy
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności .

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
XI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 12-09-2018 (osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres www.zamowienia@powiatleczynski.pl ) na Formularzu Oferty (Załącznik 1) do godziny 10.00.
2.Do oferty należy załączyć:
XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
15 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
XIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
  5.Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
 4. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
  XIV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
  1.Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
  2.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  a)będzie złożona w niewłaściwej formie,
  b)jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
  c)jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
  d)cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
  e)oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  f)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  g)wpłynęła po terminie;
  3.Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
  4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
  5.oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
  6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert
  i uzyska najwyższą ilość punktów.
  XV. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

…………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9

IPR.272.1.50.2018 Łęczna, dnia 03.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9, w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1.Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro, Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.z 2017 r. Dz. U. poz.. 1277) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

IV.CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

V.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71314100-3 Usługi elektryczne
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9.

I. Specyfikacja
1.Wymiary sali: 5,7 m x 9,0m
2.Ilość stanowisk komputerowych:

 • uczniowskich: 15 (w tym jedno dla niepełnosprawnego)
 • nauczyciela: 1
  3.Każde stanowisko uczniowskie powinno zawierać jedno podwójne gniazdo RJ45 oraz
  3 gniazda elektryczne pojedyncze jednofazowe.
  4.Stanowisko nauczyciela powinno posiadać jedno podwójne gniazdo RJ45 oraz 6 sztuk gniazd elektrycznych pojedynczych jednofazowych do podłączenia: komputera, drukarki laserowej a4 – 2 szt., drukarki laserowej a3 – 1 szt., głośników.
  5.Za stanowiskiem nauczyciela na ścianie należy zapewnić gniazdo elektryczne podwójne do podpięcia telewizora. II. Punkt dystrybucyjny
 • punkt dystrybucyjny stanowi zawieszona na ścianie szafka krosownicza 19’’ 4U wyposażona w listwę zasilająca z wyłącznikiem na 6 gniazd (do montażu wewnątrz szafki) oraz Patch panel 24 porty
  III. Sposób dołączenia urządzeń przewidzianych do pracy w sieci
  Komputer PC dołączyć kablem przyłączeniowym RJ45/RJ45 do gniazda RJ45 w punkcie końcowym sieci. Gniazdo patchpanela odpowiadające gniazdu RJ45w punkcie końcowym, do którego dołączono komputer połączyć kablem krosowym RJ45/RJ45 z dowolnym portem aktywnego urządzenia sieciowego.
  IV. Przebieg tras kablowych
  Ciągli kablowe poprowadzić w korytkach systemowych dzielonych 60/110 rozmieszczonych na ścianach sali lekcyjnej, za stanowiskami uczniowskimi. Obwody gniazd elektrycznych wykonać przewodem YDY 3×2,5mm2. Każde gniazdo RJ45 znajdujące się w punkcie końcowym połączyć z punktem dystrybucyjnym Kablem UTP kat. 5E 100% CU
  V. Sieć elektryczna
  W celu wydzielenia instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania sieci komputerowej i urządzeń zapewnić: rozdzielnicę n/t 3×12 Un, rozłącznik tablicowy 3polowy 100A, ogranicznik przepięć typu C – BY-C, wyłączniki różnicowo-prądowe DMA-60B 16/0,030, wyłącznik nadmiarowo-prądowy B50A, lampki kontrolne L1.L2, L3
  w ilościach koniecznych do zapewnia bezpiecznych warunków pracy.
  Sieć należy wykonać według obowiązujących norm
  .

Przewidywana ilość materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej
w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
ul. Bogdanowicza 9.
Lp.Nazwa i opis ilość
1 Przewód YDY 5x10mm2 40 m
2Rury instalacyjne PVC 37 20 szt.
3Złączka prosta dwukielichowa do rury 3718 szt.
4•Złączka kątowa 90° dwukielichowa do rury 3710 szt.
5Uchwyty do rury 371 kpl.
6Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B50A1 szt.
7Rozdzielnica n/t 3×12 Un 400V1 szt.
8Rozłącznik tablicowy 3polowy 100A1 szt.
9Ogranicznik przepięć typu C – BY-C 41 szt.
10Wyłączniki różnicowo-prądowe DMA-60B 16/0,0308 szt.
11Lampka kontrolna L1.L2, L31 szt.
12Korytka systemowe dzielone 60/110 40m
13Przegroda do korytka 60/11020 szt.
14Narożniki wewnętrzne 60/1106 szt.
15Narożniki zewnętrzne 60/1103 szt.
16Narożniki płaski 60/1106 szt.
17Gniazda systemowe 230V pojedyncze ( 3 szt. Na stanowisko)45 szt.
18Gniazda systemowe 230V pojedyncze (6 szt. Stanowisko nauczyciela + serwer)6 szt.)
19Gniazda sieciowe RJ 45 kat 518 szt.
20Kabel teleinformatyczny kat 5e –305m305 m
21Przewód YDY 3×2,5mm2 – 200m200 m
22Patch panel 24 porty2 szt.
23Szafka krosownicza 19’’ 4U2 szt.
24Listwa zasilająca z wyłącznikiem na 6 gniazd do montażu w szafie krosowniczej2 szt.
25Wtyki RJ4550 szt.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 14.09.2018r.

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)zdolności technicznej lub zawodowej,
a)doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
b)osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia elektryczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
c)potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

2.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania
1)Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2)Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3)Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1.wykaz usług, wg wzoru załącznika nr 3, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości.
2.świadectwo kwalifikacyjne wydane przez uprawnioną instytucję zaświadczające, że osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiada kwalifikacje elektryczne odpowiednie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
4.oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

IX.WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1.Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

X.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5.Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
4.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
8.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2018 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  3)przesłać e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
2.Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować
w następujący sposób:
„Oferta na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9” Nr sprawy: IPR.272.1.50.2018”.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3.Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
4.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena=Cena najtańszej oferty x100 pkt
Cena ocenianej oferty

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
3.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XVI.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XVII.INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
Zamawiający zastrzega, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca
i mogą ulec opóźnieniom.

XVIII.WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową, zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 – Umowa- projekt
Zał. Nr 3 – Wykaz usług
Zał. Nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych