powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty na:Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

Znak sprawy: IRP.272.1.10.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

CPV 30195000-2 – tablica suchościeralna,
30195920-7- tablica magnetyczna
39522530-1- namiot wystawowy

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 7500,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  3.Dział 801 Rozdział 80130 § 4217, 4219
  4.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
  5.Wykaz uzyskanych ofert:
  L.PWykonawcyNamioty wystawowe 3X3 szt 1Namioty wystawowe 3X4,5 szt 2Tablice magnetyczne szt3
  1AB Vision Sp. z o.o., Sp. k., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek2332,085795,763284,10
  2PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław1220,002840
  3Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, kalisz4305,006765,002767,50
  4VIKA Majewscy Sp. z o.o., Sp. K., ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź2829,006642,00
  5dB Unlimited Ludmiła Śniezko, ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa3357,908487,0011070,00

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: część 1; PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław za cenę brutto 4060,00 zł,
cześć 2: Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, Kalisz oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniające wymagania Zamawiającego.

19.03.2019r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

Znak sprawy: IPR.272.1.10.2019
Łęczna 15.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego- rozeznania rynku na „zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pytanie 1.
Czy można składać oferty częściowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych podzielone jest na część 1- namioty i część 2- tablice magnetyczne

Pytanie 2.
czy dopuszczają Państwo rozmiar namiotu 4×2,7m lub 4,5x3m zamiast rozmiaru 4x3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary namiotu 4×2,7m lub 4,5x3m zamiast rozmiaru 4x3m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

Znak sprawy: IPR.272.1.10.2019
Łęczna 15.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego- rozeznania rynku na „zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pytanie 1.
Proszę o doprecyzowanie informacji o wielkości pola zadruku.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pole zadruku to falbana/krawędź przednia namiotu, zamawiający prosił o wizualizację do zaakceptowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ” NR SPRAWY: IRP.272.1.9.2019

IRP.272.1.9.2019 Łęczna, dnia 14.03.2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej”. Nr sprawy IRP.272.1.9.2019

Zamawiający poniżej zamieszcza pytania jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Zamawiający w Formularzu cenowym – Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego określa charakterystykę przesyłek listowych, które rozumie pod pojęciem gabaryt A oraz gabaryt B.
Od 1 kwietnia 2019r. obowiązywać będzie nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany.
Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych jest zmniejszenie liczby pozycji cennikowych w przesyłkach listowych w obrocie krajowym z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie cennika oraz zapewnienie większej przejrzystości.
Dotychczas, cena usługi listowej w obrocie krajowym uzależniona była od następujących parametrów:
•masa (trzy przedziały wagowe: do 350g; ponad 350g – 1000g; ponad 1000g – 2000g),
•gabaryt (dwie wielkości przesyłki – A i B),
•kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).

W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona będzie głównie od dwóch parametrów:
•kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
•format przesyłek:

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,
M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,
L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być, większa niż 600mm) – do 2000g.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dostosowanie zapisów zamówienia do nowego sposobu określania rozmiaru przesyłek listowych w obrocie krajowym oraz dokonanie odpowiednich zmian w formularzu cenowym.
Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji w najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. Obecnie przesyłki listowe określone przez Zamawiającego jako gabaryt A wycenione zostaną zgodnie z formatem M. Taki sposób wyceny przesyłek, może w sposób sztuczny zawyżyć wartość Zamówienia, a tym samym zakłócić konkurencyjność oferty Wykonawcy. W przypadku wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką przesyłek wskazaną przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego przekroczenia budżetu Zamawiającego, co w konsekwencji może skutkować unieważnieniem postępowania.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 1.1 Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty.
Załącznik nr 1.1 – Formularz cenowy po zmianach stanowi załącznik do Modyfikacji zapisów Zaproszenia do złożenia oferty oraz został opublikowany na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego oferty Zamawiający dopuści zamieszczenie w umowie zapisu o poniższej treści:

„Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.”

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie powyższego zapisu.

Pytanie 3
W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca wnosi do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do 22.03.2019 r.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w związku z dokonaną modyfikacją zapisów Zaproszenia do złożenia oferty zmienia termin składania ofert na dzień 22.03.2019r. godz. 10:00

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i są wiążące przy składaniu ofert.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

IRP. 272.1.10.2019Łęczna, 14.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.TRYB ZAMÓWIENIA.
Rozeznanie rynku.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułowych stoisk wystawienniczych wraz ze stojakami magnetycznymi do ulotek i torbą do pakowania. Realizacja działania dotyczy planowanego w szkole Dnia Zawodowca.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
Wykonawca do oferty przedstawi wizualizację projektu.
A)Dwa namioty o wymiarach 3 m x 3 m oraz jeden namiot o wymiarach 3m x 4 m przeznaczone do użytku zewnętrznego na podłożu twardym oraz trawiastym, odporne na wodę i wiatr, umożliwiające przeprowadzenie warsztatów oraz działań promocyjnych. Namioty w kolorze granatowym. Powinny być lekkie, szybkie i proste w montażu. Namioty powinny być stabilne oraz odporne na przeciążenia, a ich tkanina wodoszczelna i odporna na przeciekanie. Materiał poszycia podwójnie powlekany, impregnowany poliester. W komplecie wraz ze stelażem i poszyciem dachu powinny się również zawierać trzy ściany 2 boczne i 1 tylna , torby transportowe, szpile mocujące do podłoża oraz cztery obciążniki, zestaw narzędzi potrzebnych do mocowania namiotu oraz do jego obsługi i konserwacji.
Nadruk firmowy techniką eco-solwent na namiocie (falbanie/krawędzi dachu z przodu) zawierający logotyp (załącznik nr 4 do zapytania) popiersia patrona szkoły i napis Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara , 21-020 Milejów, Partyzancka nr 62 tel.: 81 53 15 471, www.zs2milejow.edu.pl
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt rozmieszczenia logotypów
w celu uzyskania akceptacji.
Część 1
a)Namiot wystawowy 1 szt (3mx3m)
SPECYFIKACJA PRODUKTU
?Szerokość 3,00 m.
?Długość: 3,00 m.
?Wysokość boku: 2,10-2,37 m.
?Wysokość kalenicy:3,13-3,40 m.
?Poszycie dachu:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?Ściany boczne i tylne:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?Rama:32x32x1,0mm/25x18x1,0mm
?Wymiar w stanie złożonym:1,56×0,22×0,22 m.
?Kolor:granatowy lub niebieski
?UV:Odporny na działanie promieni UV
?Wodoodporny:100% Wodoodporny
Dodatkowe wymagania:
?Łatwe rozstawianie
?Wysoka wytrzymałość
?Funkcjonalna konstrukcja
?Regulowana wysokość
?Łatwy do przechowywania
?Łatwy w transporcie
?Pomoc i obsługa ekspertów
?Zawiera torbę transportową
b) namioty wystawowe 2 szt (3mx4m)
Wymiary każdego:
?Powierzchnia:3 x 4m = 12.00 m2
?Wysokość ścian bocznych:ok. 2,0 m
?Wysokość kalenicy:ok. 2,9 m
?2 wejścia:ok. 2,0 x 2,0 m
?Kolor: granatowy lub niebieski
?Poszycie dachu:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?Ściany boczne i tylne:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?UV:Odporny na działanie promieni UV
?Wodoodporny:100% Wodoodporny
Dodatkowe wymagania:
?Łatwe rozstawianie
?Wysoka wytrzymałość
?Funkcjonalna konstrukcja
?Regulowana wysokość
?Łatwy do przechowywania
?Łatwy w transporcie
?Pomoc i obsługa ekspertów
?Każdy zawiera torbę transportową
Część 2
tablice magnetyczne 3szt (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne
z kompletem kółek na stojaku
Opis
?Tablica moderacyjna, dwustronna, suchościeralna, magnetyczna.
?Wymiar tablicy wewnętrznej : 120 x 150 cm (jednoczęściowa).
?Wysokość całkowita ok. 200 cm
?Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
?Stojak o podstawie w kształcie litery „T” .
?Powierzchnia tablicy jednolita.

2.Zamawiający wymaga:
a.Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy
z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001
b.Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta .
3.Gwarancji jakości producenta: na okres co najmniej 36 miesięcy – świadczonej
w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym – wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
b.Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego
c.Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację.

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest prezentacja umiejętności uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczących w projekcie „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” .

VI.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 30195920-7 – tablica magnetyczna,
30195000-2- tablica suchościeralna,
39522530-1- namiot wystawowy.

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy, dostawa nie później niż do dnia 27.03.2019 r.
VIII.SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa modułowych stoisk wystawienniczych wraz ze stojakami magnetycznymi do ulotek i torbą do pakowania. Realizacja działania dotyczy planowanego w szkole Dnia Zawodowca, w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

X.KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:
Cena min.
Cena = ———————- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1)wypełniony formularz ofertowy,
2)oświadczenie o spełnianiu warunków
2.Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert,
w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 19 marca 2019 r. do godz. 10:00 adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl,
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2019 r. o godz. 10:15
XIV.KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. Kont.: 81 5315200
  2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
 • w przypadkach przewidzianych prawem
 • prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postepowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy
4.Logotyp