powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty na:Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

Znak sprawy: IRP.272.1.10.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

CPV 30195000-2 – tablica suchościeralna,
30195920-7- tablica magnetyczna
39522530-1- namiot wystawowy

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 7500,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  3.Dział 801 Rozdział 80130 § 4217, 4219
  4.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
  5.Wykaz uzyskanych ofert:
  L.PWykonawcyNamioty wystawowe 3X3 szt 1Namioty wystawowe 3X4,5 szt 2Tablice magnetyczne szt3
  1AB Vision Sp. z o.o., Sp. k., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek2332,085795,763284,10
  2PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław1220,002840
  3Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, kalisz4305,006765,002767,50
  4VIKA Majewscy Sp. z o.o., Sp. K., ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź2829,006642,00
  5dB Unlimited Ludmiła Śniezko, ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa3357,908487,0011070,00

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: część 1; PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław za cenę brutto 4060,00 zł,
cześć 2: Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, Kalisz oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniające wymagania Zamawiającego.

19.03.2019r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

Znak sprawy: IPR.272.1.10.2019
Łęczna 15.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego- rozeznania rynku na „zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pytanie 1.
Czy można składać oferty częściowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych podzielone jest na część 1- namioty i część 2- tablice magnetyczne

Pytanie 2.
czy dopuszczają Państwo rozmiar namiotu 4×2,7m lub 4,5x3m zamiast rozmiaru 4x3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary namiotu 4×2,7m lub 4,5x3m zamiast rozmiaru 4x3m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

Znak sprawy: IPR.272.1.10.2019
Łęczna 15.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego- rozeznania rynku na „zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Pytanie 1.
Proszę o doprecyzowanie informacji o wielkości pola zadruku.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pole zadruku to falbana/krawędź przednia namiotu, zamawiający prosił o wizualizację do zaakceptowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ” NR SPRAWY: IRP.272.1.9.2019

IRP.272.1.9.2019 Łęczna, dnia 14.03.2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej”. Nr sprawy IRP.272.1.9.2019

Zamawiający poniżej zamieszcza pytania jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Zamawiający w Formularzu cenowym – Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego określa charakterystykę przesyłek listowych, które rozumie pod pojęciem gabaryt A oraz gabaryt B.
Od 1 kwietnia 2019r. obowiązywać będzie nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany.
Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych jest zmniejszenie liczby pozycji cennikowych w przesyłkach listowych w obrocie krajowym z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie cennika oraz zapewnienie większej przejrzystości.
Dotychczas, cena usługi listowej w obrocie krajowym uzależniona była od następujących parametrów:
•masa (trzy przedziały wagowe: do 350g; ponad 350g – 1000g; ponad 1000g – 2000g),
•gabaryt (dwie wielkości przesyłki – A i B),
•kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).

W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona będzie głównie od dwóch parametrów:
•kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
•format przesyłek:

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,
M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,
L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być, większa niż 600mm) – do 2000g.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dostosowanie zapisów zamówienia do nowego sposobu określania rozmiaru przesyłek listowych w obrocie krajowym oraz dokonanie odpowiednich zmian w formularzu cenowym.
Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji w najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. Obecnie przesyłki listowe określone przez Zamawiającego jako gabaryt A wycenione zostaną zgodnie z formatem M. Taki sposób wyceny przesyłek, może w sposób sztuczny zawyżyć wartość Zamówienia, a tym samym zakłócić konkurencyjność oferty Wykonawcy. W przypadku wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką przesyłek wskazaną przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego przekroczenia budżetu Zamawiającego, co w konsekwencji może skutkować unieważnieniem postępowania.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 1.1 Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty.
Załącznik nr 1.1 – Formularz cenowy po zmianach stanowi załącznik do Modyfikacji zapisów Zaproszenia do złożenia oferty oraz został opublikowany na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego oferty Zamawiający dopuści zamieszczenie w umowie zapisu o poniższej treści:

„Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.”

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie powyższego zapisu.

Pytanie 3
W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca wnosi do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do 22.03.2019 r.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w związku z dokonaną modyfikacją zapisów Zaproszenia do złożenia oferty zmienia termin składania ofert na dzień 22.03.2019r. godz. 10:00

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i są wiążące przy składaniu ofert.