powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej podane
  w załączniku nr 2 – szczegółowy formularz potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
  z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
 6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m.
  w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do trzech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości
  2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących – minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt Wykonawcy.
 12. W czasie trwania umowy, Wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
  i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.
  Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
  a) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
  b) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
  c) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
  d) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.
  e) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze, instrukcje stanowiskowe i parametryczne
  w niezbędnych ilościach.
  f) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum jeden raz
  w miesiącu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.

KOD CPV: : 24000000-4 Produkty chemiczne.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 21 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 4 870,47 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 25 830,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania 3.8 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

2.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Henry Kruse Polska, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, b.glob@kruse.pl,
2)PREMIUM GROUP s.c., ul. Kosmonautów 8-10, 20-358 Lublin, biuro@premiumgroup.pl,
3)Silver Clean, Prawiedniki, ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin, Tomasz.budzynski@silverclean.pl,
4)CHEMEA, Aleje Zwycięstwa 41, 21-100 Lubartów, joannadmowska@chemea.pl,
5)Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, stella@stella.com.pl

3.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)HENRY KRUSER Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, oferta na kwotę brutto 24 259,20 zł., ofercie przyznano 77,83 punktów.
2)Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, oferta na kwotę brutto 18 257,61zł., ofercie przyznano 100 punktów,
3)SILVER CLEAN, Prawiedniki, ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin, oferta na kwotę brutto 25 092,11zł., ofercie przyznano 75,22 punktów.

4.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów

Cena oferty netto: 15 478,39 zł, cena oferty brutto: 18 257,61zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 21.12.2018 r.

Znak sprawy: GKN.272.1.30.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający – Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne
2.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1)opis przedmiotu zamówienia:
Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności dotyczącymi:
?wykonywania pomiarów, o których mowa w art.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101z późn. zm.) oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
?kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
2)termin wykonania zamówienia: od 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3)warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
4)wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podanie numeru uprawnień wskazanych w punkcie 3,
5)informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 53 15 220, e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl
6)termin związania ofertą: 07.01.2019 r.
7)opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić załączony formularz ofertowy;
8)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02.01.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. nr 7 lub przesłać faksem na nr: 081 752-64-64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
9)opis sposobu obliczenia ceny: podać cenę netto i brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
10)opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% – cena
11)informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
12)wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13)istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: załączony wzór umowy
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę artykułów mleczarskich do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę artykułów mleczarskich do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy art. mleczarskich do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy art. mleczarskich podane
  w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa art. mleczarskich odbywać się będzie sukcesywnie przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w zał. Nr 2 – szczegółowym formularzu potrzeb, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych.
 5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.
 6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.
 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb – odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
 10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
 12. Zapłata za zakup i dostawę art. mleczarskich będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 KOD CPV: : 15500000-3 – produkty mleczarskie
 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
  Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 103 200,00 zł. netto co stanowi równowartość 23 934,87 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 108 360,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania 3.10, źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)S.M.BIELUCH, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm, sekretariat@smbieluch.pl,
2)SOLIDEZ Sp. z o.o., Turka ul. Bukowa 2, 20-258 Lublin, daniel.matysek@solidez.pl,
3)ARPOS Sp. J. ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, marko196507@interia.pl,
4)MARS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, biuro@marshurt.pl,
5)DAKPOL, ul. Chemiczna 19, 20-270 Lublin, dakpol_lublin@wp.pl

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)SOLIDEZ Spóła z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin, oferta na kwotę brutto 119 001,66 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: SOLIDEZ Spóła z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin,

Cena oferty netto: 113 334,91 zł, cena oferty brutto: 119 001,66 zł.

Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

 • – niepotrzebne skreślić

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
  w przypadku jego złej jakości.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
  w gastronomii.
 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. KOD CPV: 39220000-0, 39221000-7.
 6. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 64 634,00 zł. netto co stanowi równowartość 14 990,38 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 79 499,82 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, źródła finansowania: dodatkowe środki PFRON, środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)GASTRO TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.,
2)MEGAST s.c., Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
3)M&M GASTRO, ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, SKLEP @MMGASTRO.PL,
4)Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, info@multifrigo.pl,
5)SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergia@synergiagastro.pl,

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 69 744,14 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
2)Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, oferta na kwotę brutto 120 909,00 zł, ofercie przyznano 57,68 punktów,
3)Gastro – Tech, Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 17, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto: 78 725,16 zł., ofercie przyznano 88,59 punktów,
4)KOTBERT, Robert Kotłowski, ul. Biskupińska 55, 20-831 Lublin, oferta na kwotę brutto 80 177,06 zł., ofercie przyznano 86,98 punktów.
5)Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PHU ,,BMS” Sp.J., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto: 95 566,39 zł., ofercie przyznano 72,97 punktów.

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin,
Cena oferty netto: 56 702,55 zł, cena oferty brutto: 69 744,14 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 • – niepotrzebne skreślić

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

PZAZXI.272.1.7.2018 Łęczna, dnia 20.12.2018r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOSCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

Zamawiający : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonany
w dniu 19 grudnia 2018r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Uzasadnienie:
W dniu 19 grudnia 2018r. Zamawiający przeoczył w ocenie ofertę, która wpłynęła drogą elektroniczną w terminie, jest ważna i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

a) dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
b) przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.
c) wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 – dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

KOD CPV : : 09134100-8 – olej napędowy

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 30 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 6 957,81 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 36 900,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania: 3.9 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Stacja Paliw MOBIL, ul. Chełmska 100, 22-200 Włodawa,
2)Stacja Paliw ANEX – OIL Sp. J., ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
3)DELLA Spółka Jawna, Łuszczów I, 20-258 Lublin,
4)Lotos Paliwa Sp. Z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja Paliw Nr 325 w Łęcznej

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)Stacja Paliw MOBIL, Paź Radosław, Steć Wojciech s.c., ul. Chełmska 1100, 22-200 Włodawa, cena netto za 1 litr paliwa 4,15 zł., ofercie przyznano 94,93 punktów.

2)Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna, cena netto za 1 litr paliwa 3,94 zł., ofercie przyznano 100 punktów

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

Cena netto za 1 litr paliwa: 3,94 zł, cena brutto za 1 litr paliwa: 4,69 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………

 • – niepotrzebne skreślić