powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby PZAZ w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.1.2018
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęcznej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego dla PZAZ w Łęcznej- wg CPV: 302310000-7 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 13 008,13 zł netto co stanowi równowartość 3 016,94 euro (1 euro = 4,3117 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 16 000,00 zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 6080 numer zadania –
Źródła finansowania: Fundusz Aktywności
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Komputronik, C. H. Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin
e-mail: lublinplaza@komputronik.pl
2) Spark-IT, ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin, e-mail: biuro@spark-it.pl
3) Neteam, ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna, e-mail: info@neteam.pl
4) VIRTUAL TELECOM ul. Tomasza Zana 32a, 20-601 Lublin, e- mail:kamil.sergiel@vtelecom.pl
5) VICO, ul. Targowa 1 lok. 2, 21-010 Łęczna, e-mail: leczna@vico.pl
6) AKANZA, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, mail:filip.grajewski@akanza.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) Grupa INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk oferta na kwotę netto 14 373,84 zł, kwotę brutto 17 679,83 zł., ofercie przyznano 81,92 punktów

2) Spark-IT Sp. z o.o., ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin
oferta na kwotę netto 13 738,46 zł, kwotę brutto 16 898,31zł., ofercie przyznano 85,71 punktów
3) Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław
oferta na kwotę netto 12 590,00 zł, kwotę brutto 15 485,70 zł., ofercie przyznano 93,53 punktów
4) INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
oferta na kwotę netto 11 775,00 zł, kwotę brutto 14 483,25 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
oferta na kwotę netto 11 775,00 zł, kwotę brutto 14 483,25 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Dyrektor
mgr Małgorzata Paprota

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

IPR.272.1.18.2018 Łęczna, dnia 05.04.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup z dostawą
i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania ofertowego na wykonanie , dostawę i montaż regałów przesuwnych proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia o: załączenie rzutu pomieszczenia w którym mają być montowane regały , dokładnego określenia ich parametrów tj. głębokości półek , rozstawu półek oraz ile ma być zamontowanych mb półek.

Odpowiedź:
Głębokość półek – 60 cm (2x30cm)
Rozstaw półek – 35cm. ( 5 przestrzeni (półek)w regale)
Zakładana ilość metrów bieżących półek użytkowych – 60 m.b. w jednym regale (30m.b. półek po jednej stronie regału)
Zakładana ilość regałów – 5szt

Zamawiający w załączeniu przesyła rzut pomieszczenia, w którym mają być montowane regały.

Zamawiający zakłada maksymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Informacja o wyniku postepowania na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej. NR sprawy: IPR.272.1.22.2018

NR SPRAWY: IPR.272.1.22.2018

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.03.2018r. na kwotę 3 375,00 co stanowi równowartość 636,38 euro (1euro = .4,3117zł) w oparciu o średnie ceny dostaw świadczonych w podobnym zakresie.
Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

 1. W dniu 21.03.2018r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
  1)Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
  2)Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński ul. Turystyczna 7b 20-207 Lublin
  3)MasterEdukacja.pl Ul. Dobrzecka 69-7162-800 Kalisz
  4)AKTIN Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec
  5)Metalbit Producent Mebli Szkolnych spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowa ul. Zwycięzców 26 78-460 Barwice
  6)Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
  7)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
  Zapytanie skierowano mailem.
  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Do terminu składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  Lp.Nazwa i adres WykonawcyCENA
  1TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa9 928,56
  2Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin4 056,54
  3METALBIT producent Mebli Szkolnych Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice4 569,45
  4MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz4 236,56
  5KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin5 587,89
 3. Po terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła oferta złożone przez:
  Grafit Meble Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice
 4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin.

 1. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.
 2. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Łęczna-miasto, obrębu Łęczna, jako działki nr : 2604/5, 2604/6 i 2604/7

GKN. 272.1.13. 2018 Łęczna, dnia 28 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Łęczna-miasto, obrębu Łęczna, jako działki nr : 2604/5, 2604/6
i 2604/7, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/0010881/8.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona jest do sprzedaży.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 25 kwietnia 2018 r.
IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2)do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 1000,
3)pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
cena oferowana brutto – waga 100%
Łęczna, dnia 28 marca 2018 r.

informacja o wyniku postępowania na: wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Znak sprawy: IPR.272.1.16.2018
Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zastosowaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Opis przedmiotu zamówienia:

1.WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ
1.kod CPV: 39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe
1.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  20 000,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  Dział 801, Rozdział 80195 § 6050
  3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów
  2) Meble Milejów – Andrzej Barbachowsk Milejów 170Milejów
  3)Smok. Pph. Smoczyński T. ul.Ofiar Majdanka 12 KRĘPIEC 21-007 Mełgiew
  4)Metalkas ul. Zemborzycka 57 20-445 Lublin
  5)Meble Biurowe S&K, ul.Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
  6)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin

5.Wykaz uzyskanych ofert:
L.pNazwa i adres WykonawcyMeble biurowe
Cena netto Cena brutto
1.Tronus Polska, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa23 988,0029 505,24
2.KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
17 659,0021 720,57
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

19.03.2018r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam ……………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego

 • – niepotrzebne skreślić

informacja o wyniku postępowania na: wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Znak sprawy: IPR.272.1.16.2018
Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zastosowaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Opis przedmiotu zamówienia:

1.WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ
1.kod CPV: 39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe
1.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  20 000,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  Dział 801, Rozdział 80195 § 6050
  3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów
  2) Meble Milejów – Andrzej Barbachowsk Milejów 170Milejów
  3)Smok. Pph. Smoczyński T. ul.Ofiar Majdanka 12 KRĘPIEC 21-007 Mełgiew
  4)Metalkas ul. Zemborzycka 57 20-445 Lublin
  5)Meble Biurowe S&K, ul.Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
  6)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin

5.Wykaz uzyskanych ofert:
L.pNazwa i adres WykonawcyMeble biurowe
Cena netto Cena brutto
1.Tronus Polska, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa23 988,0029 505,24
2.KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
17 659,0021 720,57
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

19.03.2018r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam ……………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego

 • – niepotrzebne skreślić