powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

wybór najkorzystniejszej oferty na Audyt energetyczny budynku A-300 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej AG.272.1.18.2016

AG.272.1.18.2018 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU A-300
  W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ
  Wykonanie zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynku A-300 przeznaczonego do termomodernizacji usytuowanego w Łęcznej na działce nr 2604 przy Alei Jana Pawła II 95 stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, który będzie zawierał:
  •analizę energetyczną obiektu z podziałem na bryłę budynku oraz instalacje występujące
  w budynku ( system grzewczy, system wentylacyjny)
  •analizę ekologiczną
 2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79212000-3 Usługi audytu.
  Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia brutto 6 150 złotych.
  3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):
  Dział. 750 Rozdz.75095 § 4300
  4.Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
  5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
  1.Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1a, 42-690 Tworóg – 3 689,98 zł brutto (22.06.2016r. godz. 13:19)
  2.BONDI Sp. z o.o. , Świdnik ul. Kalinowa 2a/18 – 2 140,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 7.35)
  3.Grażyna Figuła GraFig Projekt, ul. Augustyna Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa – 3780,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 8:53)
  4.P.H.U. KWAT Marek Tuczyn ul. Dąbrowskiego1, 62-030 Luboń – 3073,77 zł brutto (24.06.2016r. godz. 9:05)
  5Arkadiusz Kuryś ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski – 2974,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 10:34)
  6.Perlex Paweł Zarzycki os. Oświecenia 13/33 31-635 Kraków – 3200,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 10:44)
  7.TUV NORD Polska Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice – 5904,00 zł brutto (24.2016r. godz. 10:56)
  8.Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów – 9,200 zł brutto (24.06.2016r. godz. 10:57)
  9.Tomasz Śliwiński Efektywniej, ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław – 2460,00 zł brutto (oferta wpłynęła po terminie, z tego powodu nie podlega ocenie 24.06.2016r. godz. 15:31)
  Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: BONDI Sp. z o.o. 21-040 Świdnik ul. Kalinowa 2a/18, wartość oferty 2 140,00 zł brutto

27.06.2016r. ………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………………
Starosta Łęczyński

 • – niepotrzebne skreślić

ogłoszenie wyboru na zakup z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.32.2016
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie dostaw:
1.zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i opisanych parametrów oferowanych urządzeń – dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, gotowych do użytkowania.
2.Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie po dniu dostawy urządzeń do dnia 31.12.2016r.
kod CPV: 30232000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 35 200,00 zł
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział 750, Rozdział 75020, § 6060
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto :
1) MADAX PLUS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Karczewska 12, 04-112 Warszawa
— suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 16 897,19 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 17 512,74 PL
Łączna wartość oferty = 34 409,93 zł.
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:34409,93 x100x50%+11260,76:24317,82x100x50%= 65,87 punktów, w tym cena urządzeń 36,40+ cena mater. eksploatacyjnych 37,91pkt.
2)KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa — suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 29 399,00 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 13 758,00 PL
Łączna wartość oferty = 29 399,00 zł. (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399:29399,00x100x50%+11260,76:19120,39 x100x50%= 79,45 punktów, w tym cena urządzeń 50,00+ cena mater. eksploatacyjnych 29,45.
3)AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą ul. Ponikwoda 33, 20-135 Lublin — suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 28 413,00 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 9 900,00 PL
Łączna wartość oferty = 32 913,00 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów) w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:29399,00x100x50%+11260,76:11260,76x100x50%= 94,66 punktów, w tym cena urządzeń 44,66+ cena mater. eksploatacyjnych 50,00 pkt.
4)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 32 078,40 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 10 103,22 PLN
Łączna wartość oferty = 32 078,40 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:32078,40x100x50%+11260,76:13776,42x100x50%= 86,69 punktów, w tym cena urządzeń 45,82+ cena mater. eksploatacyjnych 40,87 pkt.
5)KD-MAX s.c. KOPIARKI I DRUKARKI NA MAXA,J J Słowik, ul. W Orkana 19A, 20-504 Lublin
suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 31 488,00 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 11 070,09 PLN
Łączna wartość oferty = 31 488,00 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:31488,00x100x50%+11260,76:17432,37x100x50%= 78,98 punktów, w tym cena urządzeń 46,68+ cena mater. eksploatacyjnych 32,30 pkt.
6) A 4 COPY S.C z siedziba ul. Wojciechowska 20, 20-704 Lublin
suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 28 117,80 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 12 269,25 PLN
Łączna wartość oferty = 40 387,05 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma punktów: 29399,00:40387,05x100x50%+11260,76:14852,25x100x50%= 74,31 punktów, w tym cena urządzeń 36,40+ cena mater. eksploatacyjnych 37,91pkt.
6.Przeliczenie ofert :
1) w zakresie kosztów materiałów eksploatacyjnych wykonano według porównywalnej tj. maksymalnej ilości wykazanych w ofertach wydruków, tj. dla tonerów czarnych 27 tys. kopii, tonerów kolor- 25 tys. kopii, dla bębnów czarnych 120 tys. kopii, dla bębnów kolor 100tys. kopii poprzez zastosowanie proporcji cen.
2) w związku z otrzymaniem w jednej z ofert wyjaśnienia, iż urządzenia wielofunkcyjne są fabrycznie wyposażone w odpowiednie bębny, Zamawiający zwrócił się z prośbą w trakcie oceny ofert do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert w zakresie:
a) Czy w oferowanej w punkcie 4 formularza oferty (suma cen urządzeń A,B i C brutto) ujęto
tylko i wyłącznie sumę cen urządzeń, czy też we wskazanej cenie urządzeń zawarto także cenę
urządzenia wraz z fabrycznie zamontowanymi bębnami.
b)prośbę o potwierdzenie, iż wpisana w formularzu oferty wartość pierwszej dostawy, która stanowi wynagrodzenie wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty – podana cena ….. jest prawidłowa.
3)Po uzyskaniu wyjaśnień – porównano w każdej z ofert :

 • ceny trzech urządzeń gotowych do użytku (wyposażonych w tonery i bębny
 • komplet dla 3 urządzeń cen materiałów eksploatacyjnych dla ilości max. wydruków kopii podanych jw.
  7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto urządzeń i materiałów eksploatacyjnych oraz uzasadnienie wyboru oferty: AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą ul. Ponikwoda 33, 20-135 Lublin
  Uzyskana ilość punktów: 94,66, za:
 • Suma cen urządzeń A,B i C = 32 913,00 zł gotowych do użytku,
 • ceny materiałów eksploatacyjnych:
  1) toner czarny 150,00 zł brutto, wydajność tonera dla 23 000 szt. wydruku,
  2) toner kolor 450,00 zł brutto, wydajność tonera dla 20 000 szt. wydruku,
  3) bęben czarny 450,00 zł brutto, do wymiany po ilości 100 000 szt. wydruku,
  4) bęben kolor 450,00 zł brutto, do wymiany po ilości 100 000 szt. wydruku
  Oferowane urządzenia: SAMSUNG SMART MultiXpress X4220RX

24.06.2016r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

……………………………………………………… Starosta Łęczyński

 • – niepotrzebne skreślić

ogłoszenie wyboru na zakup z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.32.2016
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie dostaw:
1.zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i opisanych parametrów oferowanych urządzeń – dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, gotowych do użytkowania.
2.Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie po dniu dostawy urządzeń do dnia 31.12.2016r.
kod CPV: 30232000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 35 200,00 zł
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział 750, Rozdział 75020, § 6060
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto :
1) MADAX PLUS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Karczewska 12, 04-112 Warszawa
— suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 16 897,19 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 17 512,74 PL
Łączna wartość oferty = 34 409,93 zł.
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:34409,93 x100x50%+11260,76:24317,82x100x50%= 65,87 punktów, w tym cena urządzeń 36,40+ cena mater. eksploatacyjnych 37,91pkt.
2)KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa — suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 29 399,00 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 13 758,00 PL
Łączna wartość oferty = 29 399,00 zł. (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399:29399,00x100x50%+11260,76:19120,39 x100x50%= 79,45 punktów, w tym cena urządzeń 50,00+ cena mater. eksploatacyjnych 29,45.
3)AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą ul. Ponikwoda 33, 20-135 Lublin — suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 28 413,00 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 9 900,00 PL
Łączna wartość oferty = 32 913,00 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów) w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:29399,00x100x50%+11260,76:11260,76x100x50%= 94,66 punktów, w tym cena urządzeń 44,66+ cena mater. eksploatacyjnych 50,00 pkt.
4)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 32 078,40 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 10 103,22 PLN
Łączna wartość oferty = 32 078,40 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:32078,40x100x50%+11260,76:13776,42x100x50%= 86,69 punktów, w tym cena urządzeń 45,82+ cena mater. eksploatacyjnych 40,87 pkt.
5)KD-MAX s.c. KOPIARKI I DRUKARKI NA MAXA,J J Słowik, ul. W Orkana 19A, 20-504 Lublin
suma cen zakupu urządzeń A,B i C wyposażonych w mater. eksploat. : 31 488,00 PLN
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 11 070,09 PLN
Łączna wartość oferty = 31 488,00 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma: 29399,00:31488,00x100x50%+11260,76:17432,37x100x50%= 78,98 punktów, w tym cena urządzeń 46,68+ cena mater. eksploatacyjnych 32,30 pkt.
6) A 4 COPY S.C z siedziba ul. Wojciechowska 20, 20-704 Lublin
suma cen zakupu urządzeń A,B i C: 28 117,80 PLN bez mater. eksploat.
suma cen materiałów eksploatacyjnych do urządzeń A,B i C: 12 269,25 PLN
Łączna wartość oferty = 40 387,05 zł, (podana cena zawiera ceny urządzeń wraz z ceną bębnów plus cena tonerów)
w tym podatek VAT 23 %,
uzyskana suma punktów: 29399,00:40387,05x100x50%+11260,76:14852,25x100x50%= 74,31 punktów, w tym cena urządzeń 36,40+ cena mater. eksploatacyjnych 37,91pkt.
6.Przeliczenie ofert :
1) w zakresie kosztów materiałów eksploatacyjnych wykonano według porównywalnej tj. maksymalnej ilości wykazanych w ofertach wydruków, tj. dla tonerów czarnych 27 tys. kopii, tonerów kolor- 25 tys. kopii, dla bębnów czarnych 120 tys. kopii, dla bębnów kolor 100tys. kopii poprzez zastosowanie proporcji cen.
2) w związku z otrzymaniem w jednej z ofert wyjaśnienia, iż urządzenia wielofunkcyjne są fabrycznie wyposażone w odpowiednie bębny, Zamawiający zwrócił się z prośbą w trakcie oceny ofert do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert w zakresie:
a) Czy w oferowanej w punkcie 4 formularza oferty (suma cen urządzeń A,B i C brutto) ujęto
tylko i wyłącznie sumę cen urządzeń, czy też we wskazanej cenie urządzeń zawarto także cenę
urządzenia wraz z fabrycznie zamontowanymi bębnami.
b)prośbę o potwierdzenie, iż wpisana w formularzu oferty wartość pierwszej dostawy, która stanowi wynagrodzenie wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty – podana cena ….. jest prawidłowa.
3)Po uzyskaniu wyjaśnień – porównano w każdej z ofert :

 • ceny trzech urządzeń gotowych do użytku (wyposażonych w tonery i bębny
 • komplet dla 3 urządzeń cen materiałów eksploatacyjnych dla ilości max. wydruków kopii podanych jw.
  7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto urządzeń i materiałów eksploatacyjnych oraz uzasadnienie wyboru oferty: AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą ul. Ponikwoda 33, 20-135 Lublin
  Uzyskana ilość punktów: 94,66, za:
 • Suma cen urządzeń A,B i C = 32 913,00 zł gotowych do użytku,
 • ceny materiałów eksploatacyjnych:
  1) toner czarny 150,00 zł brutto, wydajność tonera dla 23 000 szt. wydruku,
  2) toner kolor 450,00 zł brutto, wydajność tonera dla 20 000 szt. wydruku,
  3) bęben czarny 450,00 zł brutto, do wymiany po ilości 100 000 szt. wydruku,
  4) bęben kolor 450,00 zł brutto, do wymiany po ilości 100 000 szt. wydruku
  Oferowane urządzenia: SAMSUNG SMART MultiXpress X4220RX

24.06.2016r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

……………………………………………………… Starosta Łęczyński

 • – niepotrzebne skreślić

Audyt energetyczny budynku A-300 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej AG.272.1.18.2016

Łęczna, 22.06.2016r.
AG.272.1.18..2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 Starosty Łęczyńskiego z dnia 12 marca 2015r.,
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz. 2164), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU A-300
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

I. Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: Przewodniczący Zarządu – Roman Cholewa i Członek Zarządu – Dariusz Kowalski.
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Telefon: /081/ 752 64 06 Fax: /081/ 752 64 64
E-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie audytu energetycznego budynku A-300 przeznaczonego do termomodernizacji usytuowanego w Łęcznej na działce nr 2604 przy Alei Jana Pawła II 95 stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, który będzie zawierał:
  •analizę energetyczną obiektu z podziałem na bryłę budynku oraz instalacje występujące
  w budynku ( system grzewczy, system wentylacyjny)
  •analizę ekologiczną
  1)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej dla zadania w ilości 3 egz.
  2)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu PDF na płycie CD zadania w ilości 2 egz.
  3)Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy zał. Nr 2
 2. Charakterystyka obiekt objętego audytem energetycznym:
  Rok budowy: 1982
  Powierzchnia zabudowy: 914 m2
  Powierzchnia użytkowa budynku: ogólna 3035 m2
  Kubatura budynku: 11 704 m3
  Wysokość: m ( od terenu) – 12 m
  Ilość kondygnacji: parter, piętro, II piętro, III piętro (IV kondygnacje).
  Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną.
 3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79212000-3 Usługi audytu.
 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 lipca 2016r.
  5.Miejsce wykonania zamówienia: Budynek A-300 Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1)posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych
  i poświadczonego odpowiednimi referencjami w jednostkach samorządu terytorialnego (urząd miasta, urząd gminy, starostwo) – nie mniej niż trzy;
 6. Wykaz oświadczeń lub kopii dokumentów, które muszą załączyć Wykonawcy do oferty cenowej w celu jej kompletności :
  1)Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący zał. Nr 1 do zapytania ofertowego,
  2)Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
  3)Załączenie nie mniej niż 3-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia
  w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych,
 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
  z Wykonawcą:
  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się poprzez: pocztę elektroniczną e-mail, telefonicznie
  i w formie pisemnej. Osoba do kontaktu: Bartłomiej Wachewicz, tel. /081/752 64 00, fax. /081/752 64 64,
  e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faxem.
 8. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 15 dni od daty złożenia oferty.
 9. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1)Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
  2)Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
  3)Kopie dołączonych do oferty dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem.”
 10. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pn.
  Audyt energetyczny budynku A-300 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
  1)do dnia 24.06.2016r. do godziny 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: b.wachewicz@powiatleczynski.pl.
  2)Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
  3)Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
  4)Oferty przesłanej drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać w inny sposób.
 11. Opis sposobu obliczania ceny: Oferta powinna zawierać cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT wraz z podaniem stawki podatku VAT.
 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  1)Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszym Zapytaniem ofertowym i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
  2)Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
  3)Cena nie ulega zmianie przez cały okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
 13. Realizacja zadania zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najniższą cenę na wykonanie tego zadania i przyjął wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zgodził się na zawarcie pisemnej umowy. ……………………… ………………………………… Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

odpowiedzi nr 4 do zapytania ofertowego na zakup urządzeń wielofunkcyjnych…

IPR.272.1.32.2016

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi nr 4

Dotyczy: zapytania ofertowego zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor …

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapis art. 4 pkt 8 Ustawy PZP wpłynęły kolejne w dniu 21.06.2016r. następujące pytania, na które jednocześnie udzielono odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:
1.Czy zamawiający dopuści urządzenie których wydajność materiałów eksploatacyjnych bęben CMY będzie miał 55 tys. wydruków, a nie 60 tys.?
Ad. 1.) NIE
2.Czy tonery oferowane w formularzu ofertowym maja być oryginalne czy zamienniki?
Ad. 2) tonery oryginalne dla zachowania gwarancji producenta urządzeń
3.Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności kaset na papier 2 x 520 arkuszy oraz podajnika bocznego 100 arkuszy co łącznie daje pojemność 1140 arkuszy,
gdzie zamawiający wymagał łącznie 1150 arkuszy. W większości urządzeń podajnik ręczny dedykowany jest do pracy z grubym papierem a kasety ze zwykłym. W maszynie, którą chcę Państwu zaoferować, to obie kasety dedykowane są też do pracy z grubym papierem, co oznacza, że można łącznie obie kasety załadować grubym papierem co poprawia szybkość pracy ponieważ maszyny drukujące z kaset drukują szybciej niż z podajnika ręcznego.
Ad.3) TAK
4.3) Czy zamawiający dopuści aby urządzenie “C” było również wyposażone w podajnik oryginałów.
Ad. 4) TAK

Łęczna dnia 21.06.2016r.

Starosta Łęczyński

Pytania i odp. nr 3 do zapytania ofertowego na zakup urządzeń wielofunkcyjnych…

IPR.272.1.32.2016

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: zapytania ofertowego zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor …

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapis art. 4 pkt 8 Ustawy PZP wpłynęły kolejne w dniu 21.06.2016r. następujące pytania, na które jednocześnie udzielono odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:
1.W zapytaniu podane jest:
Wydajność materiałów eksploatacyjnych toner kolor nie mniej niż 21000
wydruków.
Czy zamawiający dopuści urządzenie których wydajność materiałów
eksploatacyjnych toner CMY – to 20 000 wydruków?
Różnica w wydajności niewielka ,ale za to rekompensuje ją duża wydajność
bębnów – które dla naszego urządzenia wynosi 100 000 wydruków dla każdego z
bebnów.
Ad. 1.) TAK.
2.Czy dopuszczą Państwo do postępowania maszyny o wydajnościach tonerów czarnego na 23 000 stron i kolorowych na 20 000 stron ( gdzie wymagają Państwo 22 000 dla czarnego i 21 000 dla kolorów więc taka różnica nie ma żadnego znaczenia )
oraz wydajności bębnów na 100 000 stron dla każdego z koloru – gdzie wymagają
Państwo 70 000 dla czarnego i 60 000 dla kolorów.
Ad. 2) TAK
3.Maszyny mają być nowe czy używane ponieważ nie jest to wprost sprecyzowane.
Ad. 3.) Urządzenia mają być nowe z gwarancją producenta, na to pytanie udzieliliśmy odpowiedzi dla nr 1 w dniu 20.06.2016r.
Według linku: http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5190,pytania-i-odpow-nr-1-do-zapytania-ofertowego-zakupu-z-dostawa-i-szkoleniem-z-obslugi-trzech-urzadzen-elektronicznych-wielofunkcyjnych-do-drukowania-kopiowania-i-skanowania-w-formacie-a5a3-kolor.html

Łęczna dnia 21.06.2016r.
Starosta Łęczyński