powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

zapytanie ofertowe na:Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

IPR. 272.1.40.2018 Łęczna, dnia 14.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na:
„Zakupu testów i podręczników dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1.Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB ZAMÓWIENIA.
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
2.Kod CPV 33156000-8- przyrządy do testów psychologicznych.
3.Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o treści nie odbiegającej niż wskazane przez Zamawiającego.
5.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

L.P.OPIS PRODUKTU SPECYFIKACJA
TESTY/ / PODRĘCZNIKI

1.Poker osobowościowy1 kompl., to narzędzie przeznaczone dla menedżerów, trenerów, coachów; autorzy: Sabine Hugentobler, Bernhard Oettli, Doris Ruckstuhl, tłumaczenie: Aleksandra Jaworowska, red.: Anna Matczak. Gra w karty do stosowania w pracy z zespołami i grupami. Komplet z materiałami: Karty do gry, Podręcznik, Arkusze – bloczek 100szt.
2.CUIDA 1 kompl., przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów; autorzy:F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro; polska normalizacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska. CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Materiały: komplet (podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy (17 egz.), podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz.), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy.
3.DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa1 kompl., służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka; autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007); DSR Komplet (podręcznik, instrukcja, pomoce w torbie, film instruktażowy, 25 arkuszy Skali Wykonaniowej, 25 arkuszy Skali Obserwacyj, Aneks).

4.IDS – P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 1 kompl., narzędzie pozwalaja na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć); autorzy: Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frichknecht; polska adaptacja i podręcznik: Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak; materiały: komplet (podręcznik, pomoce w torbie, 25 arkuszy zapisu), podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu.

5.IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku 5-10 1 kompl., narzędzie pozwalaja na ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć); autorzy: Alexander Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx; polska adaptacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Diana Fecenec; materiały: komplet (pomoce w torbie, podręcznik, 3 rodzaje – arkusze zapisu -25 szt., arkusze matematyka 25 szt., arkusze kaczuszki – 25szt.), podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu (25 szt.), arkusze matematyka (25 szt.), arkusze uwagi selektywnej – kaczuszki (25 szt.).

6.Książka „IDS w praktyce psychologicznej”1szt., autorzy: Fecenec Diana, Jaworowska Aleksandra, Matczak Anna, Potapska Agata, Kaczan Radosław, Rycielski Piotr; wydawca: PTP/PTP, rok 2017, wydanie I, Format: 16.5×23.4cm, oprawa: miękka, liczba stron:72

7.Diagnoza Więzi Rodzinnych dzieci i Młodzieży1szt., narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy; autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski.

8.Test Relacji Rodzinnych (TRR) 1 kompl., narzędzie służące do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10–14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami; autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek. Test składający się z zestawu figurek symbolizujących członków rodziny, zestawu wiadomości SMS (komunikatów wysyłanych poszczególnym członkom rodziny), dwóch „smartfonów” z których dziecko wysyła wiadomości, planszy służącej do rozmieszczenia poszczególnych osób oraz klocków, służących do oznaczania hierarchii w rodzinie. Zestaw testowy zawiera ponadto podręcznik oraz protokoły badania.

9.KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 1komp., kwestionariusz mający sześć wersji służących do oceny: rodziny jako całości – wersja Moja Rodzina zawierająca 32 pozycje oceniające komunikację, spójność, autonomię – kontrola i tożsamość; rodziców jako pary małżeńskiej – wersja Moi Rodzice jako Małżeństwo zawierająca 16 pozycji oceniających komunikację i spójność; relacji z matką – wersja Moja Matka zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność i autonomię – kontrola; relacji z ojcem – wersja Mój Ojciec zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność i autonomię – kontrola; wyobrażenia na temat – jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka – wersja Ja w Oczach Matki zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność oraz autonomię – kontrola; wyobrażenia na temat – jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec – wersja Ja w Oczach Ojca, zawierająca 24 pozycje oceniające komunikację, spójność oraz autonomię – kontrola; autor: Mieczysław Plopa i Piotr Połomski; KRR Komplet (podręcznik, kpl arkuszy- po 50egz.), w tym: KRR-podręcznik-Kwestionariusz Relacjii Rodzinnych(miękka oprawa), KRR6-ark.pyt.kpl.(50egz.)Ja w oczach ojca-co mój ojciec sądzi o mnie, KRR5-ark.pyt.kpl.(50egz.)Ja w oczach matki-co moja matka sądzi o mnie, KRR5-6-ark.obl.kpl.(50egz.)Ja w oczach matki, ojca (wspólny), KRR4-ark.pyt.kpl.(50egz.) Mój ojciec, KRR3 ark. pyt. kpl.(50egz.)Moja matka, KRR3-4-ark.obl.kpl.(50egz.)Moja matka, mój ojciec, KRR2-ark.pyt.kpl.(50egz.)Moi rodzice jako małżeństwo, KRR1A-ark.obl.kpl.(50egz.)Moja rodzina, KRR1-ark.pyt..kpl.(50egz.)Moja rodzina.

10.LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 1 komp., LBQ składa się z 24 pozycji opisujących odczucia osoby badanej dotyczące jej pracy zawodowej; autor: Massimo Santinello, autorzy polskiej adaptacji: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; LBQ KOMPLET (podręcznik oryginalny, polska normalizacja, arkusze z kluczem 25 egz), w tym: LBQ-podręcznik oryginalny-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, LBQ-polska normalizacja-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, LBQ- ark. odp. z kluczem – kpl. (25egz.), e -LBQ jednostka badaniowa, e -LBQ jednostka badawcza (bez raportu), e -LBQ wprowadzenie wyników.
LBQ-polska normalizacja-Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

11.KPS – Kwestionariusz Poczucia Stresu 1 komp., Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych; Kwestionariusz składa się z 27 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie go dotyczy, korzystając z pięciostopniowej skali, której krańce opisują odpowiedzi „Prawda” i „Nieprawda”; autorzy: Mieczysław Plopa i Ryszard Makarowski; KPS Komplet (podręcznik, kpl. arkuszy- po 50egz.), w tym: KPS-podręcznik- Kwestionariusz Poczucia Stresu (miękka oprawa), KPS ark.pyt.wersja dla mężczyzny(50egz.), KPS ark.pyt.wersja dla kobiet (50egz.), KPS ark.obliczeniowy(50egz.).
12.IAS Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego Wigginsa 1 komp. narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. Składa się z 64 przymiotników; autor: Jerry S. Wiggins; Polska adaptacja i podręcznik: Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz; IAS Komplet (podr. polski, podr. oryg., 25 ark. testowych, 25 ark. wyników, 25 ark. słownik), w tym: IAS- Podręcznik oryginalny, IAS- Podręcznik polski, IAS- ark. testowy-kpl.(25egz.), IAS- ark. wyników-kpl(25egz.), IAS- ark. słownik-kpl.(25egz.).

V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  L. p.KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
  1Oferowana cena100%100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ——- x 100pkt
P B
gdzie,
P C – ilość punktów za kryterium cena,
P N – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5.Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od podpisania umowy
2.Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
IX.WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
X.WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XI.WARUNKI GWARANCJI:
1.Okres gwarancji: min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym;
2.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia publicznego bezpłatna wymiana nastąpi później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia;
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Kopertę zawierającą ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 23.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna biuro podawcze pok. 111.
 2. Koperta powinna być opisana:
  Oferta w postępowaniu pn.: „Zakupu testów i podręczników dla PCPR w Łęcznej NIE OTWIERAĆ PRZED 23.08.2018 r. godz. 12:00
 3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 12:15
  XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
  30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
  XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
  1Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
  2.Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
  6.Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
  7.Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
  XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
  1.Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie.
  2.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  a)będzie złożona w niewłaściwej formie,
  b)jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
  c)jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
  d)cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
  e)oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  f)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  g)wpłynęła po terminie;
  h)zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
  3.Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
  4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
  5.oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
  6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
  XVI. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. ………………………… Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy

Notatka z wyboru oferty na Inspektora nadzoru inwestorskiego

Łęczna, dnia 27.07.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.37.2018

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie usługi Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W związku z realizacją zadań projektu pn:
Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem.
CPV: 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł
2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 926, Rozdział 92695 § 2050
3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
4.Wykaz uzyskanych ofert:
L.pNazwa i adres WykonawcyPełnienie funkcji Inspektora nadzoru
Etap Milejów
Cena bruttoEtap Kijany
Cena bruttoEtap Podgłębokie
Cena brutto Łącznie cena ryczałtowa za wszystkie etapy brutto
1.MANEVO Ziółków 88/21-077 Spiczyn2130,00 zł1420,00 zł2500,00 zł6050,00 zł
2.Bartłomiej Mrowiński, ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka-Osada1300,00 zł1300,00 zł1300,00 zł3900,00 zł

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
  Bartłomiej Mrowiński, ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka-Osada,
  Łącznie cena ryczałtowa za wszystkie etapy brutto- 3900,00 zł
  oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

27.07.2018r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

 • – niepotrzebne skreślić

zapytanie ofertowe na:zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

Łęczna, dnia 24.07.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.38.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KIJANACH

I.Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego:

Adres:
Strona internetowa:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach
Kijany 19B, 21-077 Spiczyn
www.powiatleczynski.pl
poczta@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały
Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

III.Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 34110000-1 – samochody osobowe.
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

 1. Informacje dodatkowe (minimalne parametry samochodu):
  1) fabrycznie nowy – rok prod. min. 2017
  2) typ samochodu – osobowy
  3) typ nadwozia – mini van

4) liczba drzwi – 5
5) liczba miejsc – 7
6) silnik – benzyna, poj. 1 598 cm3
7) napęd – przedni
8) skrzynia biegów – manualna, 5-biegowa
9) układ kierowniczy ze wspomaganiem
10) systemy wspomagania – ABS, system kontroli toru jazdy ESC
11) poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
12) obręcze kół – 16 cali
13) koło zapasowe
14) system wspomagania parkowania tyłem,
15) klimatyzacja manualna
16) dywaniki – gumowe (komplet), materiałowe (komplet)
Wykonawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego samochodu potwierdzającą spełnianie minimalnych parametrów

 1. Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał obowiązek złożenia, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
  IV.Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień do 15 września 2018 r.

V.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: IPR.272.1.38.2018
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Pani Edyta Szostakiewicz i Pan Michał Bijata e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

VI.Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.Opis sposobu przygotowywania ofert:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

VIII.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.08.2018 r do godziny 12:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  3)przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl;
  (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
  2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

IX.Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia; zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).

 1. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
  3.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
  4.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

X.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.Nazwa kryteriumZnaczenie kryterium (w %)
1Cena 100
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1)W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cn
C = _____________ x 100% x 100 pkt.

              Cob 

C – Cena
Cn – Cena najtańszej oferty
Cob– Cena oferty badanej
3.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XI.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie w ciągu 5 dni od wyboru oferty do przedłożenia projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego
3.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XII.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

Załączniki:
1.Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru InwestorskiegoW związku z realizacją zadań projektu pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem

IPR.272.1.37.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
e-mail: www.powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425

 1. W związku z realizacją zadań projektu pn:
  Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem.
  Realizowanego w ramach Programu rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy aktywności (OSA) Edycja 2018.
  Powiat Łęczyński zaprasza do złożenia oferty na:
  Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

II.Tryb postępowania
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

III.Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.) nad robotami budowlanymi dla wykonania trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej, zlokalizowanych w miejscowościach Milejów Osada, Podgłębokie i Kijany. Strefy aktywności
w Milejowie i Podgłębokiem będą składały się z siłowni plenerowych, natomiast strefa aktywności w Kijanach z siłowni plenerowej oraz z placu zabaw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót
i projektach budowlanych.
W Podgłębokiem strefa aktywności zostanie wykonana w zakresie mniejszym niż wynika to z dokumentacji technicznej. W stosunku do przedmiaru nie będą wykonane następujące elementy (w nawiasie podano numer pozycji z przedmiaru):
Dostawa i montaż małej architektury:
1.Ławka – zestawiania urządzeń wraz z wykonaniem fundamentów (poz. 10),
2.Stół do gry w szachy/chińczyk – dostawa i montaż(poz.11),
3.Gra w kółko i krzyżyk – dostawa i montaż (poz. 12),
4.Stojak na rowery – zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu (poz. 14),
Nasadzenia drzew i krzewów:
1.Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim (poz. 15)
2.Sadzenie drzew i krzewów (poz. 16)
3.Pielęgnacja krzewów liściastych i iglastych – 24 m-ce (poz. 17)
Założenie trawnika – wykonanie trawników dywanowych (poz. 18)

2.Zamówienie podzielone będzie na etapy obejmujące poszczególne lokalizacje Stref Aktywności (Milejów, Kijany, Podgłębokie) – Wykonawca będzie składał rozliczenia
w odniesieniu do poszczególnych etapów robót – zapłaty także będą następowały za każdy z etapów robót odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie, do pielęgnacji drzew i krzewów przez okres 24 miesięcy od zakończenia robot (Milejów, Kijany), co uwzględnione jest w przedmiarze.

 1. Do zakresu zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
  1)reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie
  z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych,
  w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Łęczyński.
  2)sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25
  i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202 z póź. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
  3)sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
  i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  4)zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach:
  a)zastosowanie rozważań zamiennych
  b)braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń;
  5)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  6)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  7)kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót;
  8)monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy;
  9)kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
  w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
  10)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
  11)kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
  12)uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
  13)organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań
  w zależności od potrzeb,
  14)kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
  15)kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,
  16)uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola,
  17)egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
  18)sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
  19)wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
  20)zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
  21)weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
  22)uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
  23)przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych
  z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia
  o zakończeniu,
  24)weryfikacja i sprawdzenie sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych,
  25)uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
  26)zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,
  27)inne czynności niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
  28)poświadczenie terminu zakończenia robót,
  29)Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.
  4.Usługa nadzoru obejmować będzie branżę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  5.Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
  i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys euro
  6.Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art.25 i 26 ustawy (.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
  7.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
-rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy,
-zakończenie Termin zakończenia robót rozumiany jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego – 14 wrzesień 2018 r.
-Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze bezusterkowym końcowym
i gwarancyjnym.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i doświadczenie do wykonania a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności uprawniającej do nadzorowania robót w zakresie
a)budowlanej z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
  w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
  z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
  8.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

VI.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest załączyć do oferty:
1)oświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania formularz ofertowy zał. nr.1
2)aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru;
3)oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia formularz ofertowy zał nr 1
4)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
1.Wykaz usług (zał. Nr 3 do zapytania) uzupełniony o wymagane informacje, wraz
z poświadczeniem należytego ich wykonania.

VII.WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

 1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
  Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

IX.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204 fax. 81 752 64 64
5.Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Edyta Szostakiewicz, Michał Bijata ;e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2018 r do godziny 10:00
  a) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
  b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  c) przesłać faksem na nr: /81 752 64 64lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
  2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) i będzie tożsama z ceną łączną (Razem) podaną
w podsumowaniu szczegółowego formularza oferty.
2.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
4.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
  b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
  przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
  tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
  c) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena=Cena najtańszej oferty x100 pkt
Cena ocenianej oferty

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane ze z jej realizacją zamówienia w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy.

2.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej.
4.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XV. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
Zał. Nr 1 – umowa- projekt.
Zał. nr 2 – formularz ofertowy.
Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych usług.

……………………

Podpis kierownika zamawiającego