powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zaproszenie do złożenia oferty na WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dnia 07.11.2018
Znak sprawy: IRP.272.1.66.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I.Zamawiający
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:
„WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.).

II.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowa usługa wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania.
2.Tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
3.Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 13 do w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
4.W przypadku zmiany w/w przepisów tablice powinny być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania zamówienia przez Zamawiającego.
5.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia nowych tablic rejestracyjnych, których rodzaj i szacowaną ilość Zamawiający określił w tabeli nr 1 w terminie określonym w formularzu ofertowym. Termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych stanowi kryterium oceny ofert.
6.Dostarczane tablice powinny być pakowane w kartonach z czytelnym opisem numeru serii i kolejnymi numerami, opakowane w folię ochronną dla każdego kompletu (jako komplet należy rozumieć dwie tablice z tym samym numerem rejestracyjnym).
7.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, na swój koszt, z siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych złomowanych oraz ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie, w terminie określonym w formularzu ofertowym. Termin odbioru tablic rejestracyjnych złomowanych stanowi kryterium oceny ofert.
8.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych: zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych oraz wtórników do oznaczania pojazdów. Realizacja zamówienia wtórników indywidualnych, zabytkowych oraz zwyczajnych tablic rejestracyjnych będzie następować w czasie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin dostawy tablic rejestracyjnych: zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych oraz wtórników do oznaczania pojazdów stanowi kryterium oceny ofert.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych, pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w formularzu ofertowym, według faktycznego zapotrzebowania na tablice w roku 2019. Ilość zapotrzebowania jest przybliżona i może ulec zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Podane ilości stanowią wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
10.Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy – pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną – zamówienie na wykonanie tablic rejestracyjnych: zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych oraz wtórników z określeniem ich ilości, zakresu, rodzaju.
11.Stosownie do złożonego każdorazowo zamówienia tablice rejestracyjne będą wyprodukowane i dostarczone transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. do Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
12.Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy na każdą partię dostarczonego towaru.
13.Wykonawca przez okres realizacji umowy obowiązany jest posiadać aktualny certyfikat na dostarczane tablice rejestracyjne.

Tabela nr 1 Wykaz przewidywanych potrzeb według rodzaju tablic:
Lp.Rodzaj tablicPrzewidywana ilość (w szt.)

1.Samochodowe jednorzędowe10 850
2Samochodowe dwurzędowe100
3.Samochodowe jednorzędowe zmniejszone30

4.Samochodowe indywidualne jednorzędowe4
5.Samochodowe indywidualne dwurzędowe4
6.Samochodowe zabytkowe jednorzędowe6
7.Samochodowe zabytkowe dwurzędowe6
8.Do przyczep jednorzędowe
300
9.Do przyczep dwurzędowe
200
10.Motocyklowo-ciągnikowe
690
11.motocyklowe indywidualne
5
12.Motocyklowe zabytkowe5
13.Motorowerowe200
14.Tymczasowe samochodowe jednorzędowe40
15.Tymczasowe samochodowe jednorzędowe zmniejszone10
16.Tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe10

Ogółem:
12 460
14.Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:
34928470-3Elementy oznakowania

III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania:
od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 tys. zł;
3)zdolności technicznej lub zawodowej,
a)doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał minimum 2 usługi wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych o wartości równej lub przekraczającej 50 000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda z tych dostaw
b)osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c)potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1.który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z póżn. zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

V.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.Formularz ofertowy (wg. wzoru załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3.Kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
4.Wykaz zrealizowanych dostaw według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
5.Kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 zł.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VI.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym; IRP.272.1.66.2018
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 204

VII.Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.Opis sposobu przygotowywania ofert:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną pod rygorem nieważności
5.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
6.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
10.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis
określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”
Nr sprawy IRP.272.1.66.2018
Nie otwierać przed dniem 14.11.2018r. godziną 10:15

IX.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2018 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),
  2.Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
  3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

X.Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację całości zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając je w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.

7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XI.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
  b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
  2.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.Nazwa kryteriumZnaczenie kryterium (w %)
1Cena „C”80
2termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych „T”10
3termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych „W”10

1)W kryterium „CENA” Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:
Cena najtańszej oferty
Cena = _____________ x 80% x 100 pkt.

Cena oferty badanej

2)W kryterium „Termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych” „ Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru:

T = (Tmin. / Tof.) x 10

gdzie:
Tmin. – najkrótszy termin ( w dniach roboczych) dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego spośród wszystkich złożonych ofert,
Tof. – proponowany termin dostawy ( w dniach roboczych)nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego w danej ofercie,
T – ilość punktów za termin przyznanych danej ofercie.

3)W kryterium „Termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych” Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru:
W = (Wmin./Wof.) x 10
gdzie:
Wmin. – najkrótszy proponowany termin ( w dniach roboczych) dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wof. – proponowany termin ( w dniach roboczych) dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych w danej ofercie, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
W – ilość punktów za termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych przyznanych danej ofercie.

3.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
4.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
5.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIII.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIV.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XV.Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2.administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@cbi24.pl.
3.dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.66.2018 pn.: WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ” prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
4.odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5.zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  3.Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej

GKN. 272.1. 27 . 2018 Łęczna, dnia 5 listopada 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2017r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 70000000-1 usługi w zakresie nieruchomości

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Spiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0004- Kijany, jako działka nr 111/7 o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8. Określić wartość dla wymienionej działki. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego i przeznaczona jest do sprzedaży.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1)Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2)Do 9 listopada 2018 r. do godz. 1000,
3)pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 5 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe na:„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej”

IPR. 272.1.65.2018 Łęczna, dnia 30.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej”
w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania.
Kod CPV 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
39162100-6 – pomoce dydaktyczne,

2.Cel zamówienia:
Zakup wyposażenia służącego doposażeniu sal doświadczania świata, dostosowanego do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
3.Wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dane wyposażenie nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
4.Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
5.Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie
z Zamawiającym. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
6.Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu.
W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
7.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
•są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady
i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
•nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
•dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na dwa zadania.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowany typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W ORW

L.P.OPIS
ZADANIE 1
1.Podświetlana misa1 szt
2.Rowerek trójkołowyDuży

 1. Słup wodny1 szt
  4.Łuk sensoryczny do mocowania ściennego2 szt.
  5.Sieć światełek LED Wąż świetlny 5 szt.
  6.Nasadki trójkątne proste 10 szt.
  7.Nasadka piankowa typu JAJKO3 szt.
  8.Nakładka korygującazestaw
  9.Sensoryczny zestaw piłek typu YUCK E BALLS1 szt.
  10.Zestaw klamerekDuże klamerki
  12.Nakładanka z uchwytem (puzzle z uchwytami)28×28
  13.Walce do układania wieżyMały zestaw
  15.Mała piaskownica1 szt
  16.Piłka masująca75 cm
  17.Piłka lekarska1,5 kg
  18.Piłka gimnastyczna donut60 cm
  20.Łóżko wodne140cmx200cm
  21.Domek lustrzany z wyposażeniem1 szt
  22.Materiały do percepcji zmysłowejDuzy zestaw
  ZADANIE 2
  1.Kocyk obciążeniowy3 szt.
  2.Kolorowa sałatka1 szt
  3.Rotor elektryczny1 szt

V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  L. p.KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
  1Oferowana cena100%100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ——- x 100pkt
P B
gdzie,
P C – ilość punktów za kryterium cena,
P N – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5.Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania zamówienia: do 06 grudnia 2018.
2.Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę wyposażenia terapeutycznego o wartości min. 3000,00 zł brutto.
IX.WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1)Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (np. protokoły odbioru)
2)Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym
w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

X.INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1.Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
2.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
4.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5.O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI.INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT:
1.Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a)Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania.
b)Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
c)Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
d)Są niezgodne z przepisami prawa.
e)Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
2.O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI.WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i 1a do niniejszego Zapytania w terminie do 07.11. 2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
  Oferta w postępowaniu pn.: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej” NIE OTWIERAĆ PRZED 07.11.2018 r. godz. 10:00 Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 10:15
  XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
  30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
  XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
  1.Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
  2.Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
  6.Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
  7.Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
  XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
  1.Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie.
  2.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  a)będzie złożona w niewłaściwej formie,
  b)jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
  c)jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
  d)cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
  e)oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  f)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  g)wpłynęła po terminie;
  h)zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
  3.Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
  4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
  5.oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
  6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
  7.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
  w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,tel. 80 53 15 200
 7. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 11. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ………………………… Data i podpis kierownika Zamawiającego

1.Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
a)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
b)Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
c)Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zastosowania równoważnych do wykazanych w dokumentacji
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
d)Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy
e)Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH

NR SPRAWY: IPR.272.1.64.2018
;
.

IPR.272.1.64.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 03.10.2018r na kwotę 25350,00 co stanowi równowartość 5 879,35euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie średnich cen oferowanych aktualnie przez Wykonawców w podobnym zakresie.
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 25 000,00 zł brutto.

3.W dniu 05.10.2018r. zwrócono się do 8 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1.Mikomax – Meble Biurowe, Wojciechowska 9, 20-704 Lublin
2.Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
3.Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński, ul. Turystyczna 7b, 20-207 Lublin
4.Metalkas Sp. z o.o. ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz
5.PPH Smok Tadeusz Smoczyński, ul. Ofiar Majdanka 12 Krepiec, 21-007 Mełgiew
6.Meble Milejów – Andrzej Barbachowski, Milejów 170, 21-020 Milejów
7.Kerro Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin

Zapytanie skierowano faksem, mailem do Wykonawców (właściwe podkreślić), zamieszczono na stronie www.powiatleczynski.pl oraz na stronie Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  Kerro Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin, cena oferty 24 794,34 zł brutto, w tym
  Zadanie 1 – kompleksowa usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej – cena oferty: 22 857,09 zł,
  Zadanie 2 – zakup 15 szt. krzeseł uczniowskich z dostawą do Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9 – cena oferty 1 937,25
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie w zakresie obu części udzielone zostanie:
  Kerro Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin, za cenę 24 794,34zł
 3. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.
 4. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak

notatka z wyboru oferty na:Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Znak sprawy: IPR.272.1.59.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 26.07.2018. na kwotę 12 590 zł netto za co stanowi równowartość 2 919,96 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku.
Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 12 300,00 zł

 1. W dniu 25.09.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. .Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin – cena brutto zamówienia: część 1: „Informatyka śledcza” 4 200,00 zł netto/brutto, część 3: „Zarządzanie sprzedażą” 4 400,00 zł netto/brutto
 7. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
 8. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego
 9. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)

notatka z wyboru oferty na:usługi z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej

Znak sprawy: IPR.272.1.63.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 27.09.2018. na kwotę 72 600,00 zł netto za 1320 godz. zegarowych co stanowi równowartość 16837,90 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku.
Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 66 000,00 zł

 1. W dniu 02.10.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Innowacyjne centrum Szkoleniowe Karolina Bryda, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin
 3. Marcin Franczak
 4. .Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. Innowacyjne centrum Szkoleniowe Karolina Bryda, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin – cena zamówienia: 55,00 zł brutto za 1 godz.
 7. Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin – cena zamówienia: 53,00 zł brutto za 1 godz.
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin cena zamówienia: 53,00 zł brutto za 1 godz.
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
 10. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)