powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w gminie Spiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003–Jawidz, jako działka nr 1378 o pow. 16,3500 h

GKN. 272.1. 9 . 2018 Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie projektu podziału nieruchomości.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości
,,Wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w gminie Spiczyn, oznaczonej
w ewidencji gruntów obrębu 0003–Jawidz, jako działka nr 1378 o pow. 16,3500 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczysta nr LU1I/001437917/3 na 30 (słownie: trzydzieści) działek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn”.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 8 kwietnia 2018 r.
IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1)Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2)do 14 marca 2018 r. do godz. 1000,
3)pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 – Łęczna, jako działka nr 2670/2 o pow. 0,0604 ha,

GKN. 272.1.11. 2018 Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości
Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 – Łęczna, jako działka nr 2670/2 o pow. 0,0604 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1S/00000574/1.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona do przekazania
w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 marca 2018 r.
IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1)Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2)do 15 marca 2018 r. do godz. 1000,
3)pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

Modyfikacja zapytania ofertowego na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

Znak sprawy: IPR.272.1.19.2018
Łęczna 08.03.2018r
Wykonawcy
Dotyczy: zapytania ofertowego na WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”
1.Zmienia się rozdział IV, pkt 3 , 4 i 6
z zapisu:
3.Tablice informacyjne: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Arial. Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
4.Tablice pamiątkowe: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę
i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze cynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Arial, Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
6.Tablice muszą zawierać (wzór tablicy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego)
•nazwę beneficjenta – Powiat Łęczyński
•tytuł projektu – „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”
•cel projektu – dostosowanie infrastruktury dwóch szkół zawodowych
dla których Powiat Łęczyński jest organem prowadzącym, wchodzących
w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej poprzez modernizację 8 obiektów istniejącej infrastruktury
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz logotyp Województwa Lubelskiego
•adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

na zapis:

3.Tablice informacyjne: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Ubuntu. Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
4.Tablice pamiątkowe: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze cynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Ubuntu. Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
6.Tablice muszą zawierać (wzór tablicy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego)
•nazwę beneficjenta – Powiat Łęczyński
•tytuł projektu – „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”
•cel projektu – dostosowanie infrastruktury dwóch szkół zawodowych
dla których Powiat Łęczyński jest organem prowadzącym, wchodzących
w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej poprzez modernizację 8 obiektów istniejącej infrastruktury
•zestaw logo – znaki FE i UE, logotyp województwa lubelskiego oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej
•adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

Zmianie ulega wzór tablicy dołączony jako załącznik do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert nie zmienia się, nastąpi 14.03.2018 r. do godz. 10:00

Dotychczasową treść zapytania ofertowego zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji–stan na dzień 08.03.2018r.

Zapytanie ofertowe na:pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy

IPR. 272.1.20.2018Łęczna, 07.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tj.z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Powiat Łęczyński zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji
(2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” finansowanego ze środków RPO WL na lata
2014-2020 w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2020r.

I.Zamawiający:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów dwóch szkół zawodowych tj. Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Powiatu Łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r.
Poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 136 uczniów, rozwój współpracy wielostronnej nakierowanej na dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, rozwój form zdobywania kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dostosowanie wyposażenia do potrzeb kształcenia praktycznej nauki zawodu.

Zakres wykonywanych zadań:
Nadzór nad realizacją zadań projektowych w danej szkole objętej projektem, do której przydzielony zostanie specjalista ds. rekrutacji, z następującym zakresem obowiązków:
•prowadzenie szkolnego biura projektu w danym zespole szkół, w którym będzie dostępna dokumentacja projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz uczestnicy będą mogli zapoznać się
z regulaminem uczestnictwa w projekcie,
• przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat uczestnictwa w projekcie;
•przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
•promocja wśród uczniów szkoły rekrutacji na kursy, zajęcia pozalekcyjne oraz staże/praktyki oraz rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;
•promocja wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacji na kursy doskonalące, studia podyplomowe oraz rekrutacja nauczycieli uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;
•udział w komisji rekrutacyjnej ustalającej uczestników projektu z danego zespołu szkół,
•współpraca przy organizacji kursów i zajęć dla uczniów i nauczycieli zgodnie z założeniami projektu;
•podział na grupy uczestników, przydział godzin prowadzącym, dostosowanie realizacji zadań projektu do możliwości uczestników w tym do tygodniowego rozkładu zajęć;
•nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami celem organizacji staży, warsztatów oceny jakości, organizacja kursów zawodowych,
•organizacja staży/praktyk zgodnie z założeniami projektu w tym opracowanie programów staży/praktyk dla uczniów, przygotowanie uczestników do stażu i praktyk zawodowych (m.in. przydział miejsc odbywania staży i praktyk)
•monitoring uczniów/ nauczycieli na kursach i zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, w tym dokumentacja fotograficzna zajęć;
•współuczestnictwo w opiece nad uczestnikami projektu podczas realizacji zadań projektowych;
•weryfikacja dokumentacji zajęć (w tym m.in. dzienników zajęć),
•prowadzenie archiwizacji dokumentów projektowych wytworzonych w danym zespole szkół,
•współpraca ze specjalistą ds. zamówień podczas przygotowywania dokumentacji zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), zgodnie z założeniami projektu, na zakupy, dostawy i usługi z zakresu:
oorganizacji zajęć dla uczniów i nauczycieli,
omiejsc na studiach podyplomowych,
odoposażenia szkoły: odpowiedzialność za przygotowanie specyfikacji technicznej do zakupów sprzętu i wyposażenie niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu,
•udział w odbiorach i instalacji sprzętu zakupionego w ramach projektu do danego zespołu szkół, nadzór nad montażem wyposażenia dydaktycznego szkoły,
•odpowiedzialność za wykazanie pracowników zespołu szkół, którzy odbędą szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu i wyposażenia, zakupionego do danego zespołu szkół, umożliwiające następnie jego właściwą eksploatację,
•przygotowanie informacji ogólnych oraz notatek bieżących o postępach w realizacji projektu na stronę www szkoły oraz do lokalnej prasy, przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
•znajomość i przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych;
•współodpowiedzialność za realizację wszystkich zadań
•współodpowiedzialność (wraz z koordynatorem projektu) za nadzór nad przebiegiem działań projektowych w danym zespole szkół i ich zgodność z harmonogramem,
•bezpośredni kontakt z wykonawcami usług szkoleniowych realizowanych w zespole szkół, pośrednictwo pomiędzy personelem administracyjnym szkoły a Wykonawcą usług szkoleniowych w zakresie udostępnienia niezbędnego zaplecza i sal dydaktycznych,
•udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych podczas przebiegu realizacji działań projektowych,
•zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową;
•przedstawianie informacji o przebiegu realizacji projektu niezbędnych do przygotowania sprawozdania okresowego, udział w spotkaniach zespołu zarządzającego, niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
•promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie
z dokumentacją programową, umową o dofinansowanie oraz wnioskiem projektowym, w okresie realizacji projektu,
•realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi programowymi, ustawą PZP, obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zawartą umową z Instytucją Zarządzającą (IZ);
•oznaczanie dokumentów, zakupionego wyposażenia zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w latach 2014-2020,
•elastyczne reagowanie oraz podejmowanie działań zaradczych we współpracy
z Koordynatorem projektu w przypadku wystąpienia trudności związanych z realizacją wsparcia;
•ścisła współpraca z koordynatorem projektu i specjalistą ds. zamówień publicznych
i logistycznych,
•nadzór i współpraca z koordynatorem przy archiwizowaniu dokumentacji z realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dla IZ;
•obecność podczas kontroli projektu na miejscu w Zespole Szkól oraz w siedzibie Powiatu, w zakresie, w jakim kontrola dotyczy danego zespołu szkół, również po zakończeniu jego realizacji – do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu;
•nadzór nad dostosowaniem strony internetowej szkoły, wytworzonych materiałów do wytycznych WCAG2.0 w zakresie zamieszczanych informacji dotyczących realizowanego projektu,
•wykonanie zamówienia nastąpi osobiście.

Kod CPV: 79421000–1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych,
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,
79600000-0 Usługi rekrutacyjne
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania:
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej:

 • na zajęcia pozalekcyjne co najmniej 60 uczniów;
 • na staże zawodowe nie mniej niż 60 uczniów;
 • w ramach wsparcia dla nauczycieli – co najmniej 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach:
 • – na zajęcia pozalekcyjne co najmniej 76 uczniów;
 • na staże zawodowe nie mniej niż 60 uczniów;
 • w ramach wsparcia dla nauczycieli – co najmniej 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  c) Uczestnikami zajęć w ramach projektu będą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, którzy spełnią warunki uczestnictwa w projekcie „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
  d) Wykonawca usługi nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
  e) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej jeden raz w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu.
  Termin świadczenia zadań w ramach projektu: od 1 kwietnia 2018 roku do 31 października 2019 r.
  Na każde ze stanowisk zostanie zaangażowana inna osoba – jedna osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji specjalisty ds. rekrutacji w każdej ze szkół. Miesięczny wymiar czasu pracy wynosi na jednym stanowisku 60 godz. zegarowych, co zostanie potwierdzone miesięczną Kartą czasu pracy.
  Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie Karty czasu pracy i rachunku wystawionego przez specjalistę ds. rekrutacji, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu na ten cel. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Miejsce realizacji zamówienia:
  Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie, odrębnie dla każdego stanowiska w:
  1.Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn.
  2.Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,
  Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu
  i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu. Szacowany średni czas pracy w miesiącu: 60 godz.
  Oferent zapewni o swojej dyspozycyjności osobistej, w miejscu realizacji usługi, w wymiarze min. 3 razy w tygodniu między godzinami 8.00-18.00, w dni robocze.
  Po realizacji świadczonych usług w danym miesiącu przedłożona zostanie przez Oferenta miesięczna ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę do rozliczenia z Zamawiającym.
  Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
  Zatrudnienie dwóch osób na stanowisku: specjalista ds. rekrutacji na potrzeby realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe- dobry start na rynku pracy”.

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zatrudnienie specjalistów ds. rekrutacji odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących zakupu pomocy szkolnych i dydaktycznych, współpracy przy wyborze instytucji szkoleniowych, przedsiębiorstw do organizacji staży zgodnie z potrzebami poszczególnych zespołów szkół objętych projektem.

IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)wiedzy i doświadczenia:
Osoba ubiegająca się o zamówienie musi spełniać łącznie, niezależnie od innych warunków określonych w niniejszym zapytaniu, następujące warunki:
a)minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w placówkach szkolenia zawodowego,
b)w odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkół, w których ma być pełnione stanowisko, znajomość branży:
ogórniczej, elektrycznej, oraz sprzętu i wyposażenia dotyczącego kształcenia
w zawodach górniczych, elektrycznych,
orolniczej, mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do kształcenia zawodowego w zawodach rolniczych, mechanicznych,
c)wykształcenie wyższe magisterskie, uprawnienia pedagogiczne,
d) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, środków z dotacji ministerialnych,
e)posiadanie znajomości zasady równych szans kobiet i mężczyzn, znajomość ochrony danych osobowych,
3)potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1)Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V.Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zał. Nr 2 do formularza ofertowego
2.kopie zaświadczeń, certyfikatów odbytych szkoleń, referencje,
3.CV

VI.Kryterium oceny ofert, waga i sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Wk – waga kryterium

VII. Warunki zmiany umowy:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

VIII. Inne formalności, które należy dopełnić celem złożenia oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto za 1 godzinę usługi oraz łączną cenę usługi za 1 miesiąc, tj. 60 godz. pracy. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
–pełną nazwę oferenta;
–adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP/PESEL, REGON;
–dane osoby do kontaktów;
–cenę zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt V niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Termin związania ofertą: 15 dni od dnia składania ofert.

IX. Termin i miejsce złożenia ofert:
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, kancelaria podawcza, do dnia 19.03.2018r. do godz. 15:00

X. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy

zapytanie ofertowe na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

Łęczna, dnia 07.03.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.19.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY –
Powiat Łęczyński –Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A
NIP: 505-001-77-32,REGON: 431019425
tel: 081 5315203 , fax: 081 752-64-64
Adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

zaprasza do złożenia oferty na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy który podejmie się realizacji usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”.
a)tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej
b)tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej Kijany 19, gm. Spiczyn

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych ( dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. oraz mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy który podejmie się realizacji usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16
2.Kody CPV- 30192170-3- tablice informacyjne
30195000-2- tablice pamiątkowe
3.Tablice informacyjne: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę
i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Arial. Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
4.Tablice pamiątkowe: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę
i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze cynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Arial, Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
5.Tablica musi być wykonana z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić.
Jeśli materiały zostaną odpowiednio dobrane tablica informacyjna może po jej aktualizacji pod względem treści służyć, jako tablica pamiątkowa.
6.Tablice muszą zawierać (wzór tablicy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego)
•nazwę beneficjenta – Powiat Łęczyński
•tytuł projektu – „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”
•cel projektu – dostosowanie infrastruktury dwóch szkół zawodowych
dla których Powiat Łęczyński jest organem prowadzącym, wchodzących
w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej poprzez modernizację 8 obiektów istniejącej infrastruktury
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz logotyp województwa lubelskiego
•adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów wykonanych przez Wykonawcę Tablice muszą być wykonane z trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 etapy:
  ETAP 1: Tablice informacyjne należy zamontować w ciągu 10 dni od podpisania umowy na ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej i Kijany 19, gm. Spiczyn, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  ETAP 2: Tablice pamiątkowe należy zamontować przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej i Kijany 19 gm. Spiczyn w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
  Montaż tablic pamiątkowych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych trwających na budynkach (przewidywany termin – 31.10.2018r. Łęczna i 30.06.2019r. Kijany).
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
  3.Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
  VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
  1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego,
  c) dysponują odpowiednimi zasobami niezbędnym do prawidłowego wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
  d) udzielą Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na wykonane , dostarczone i zamontowane tablice pamiątkowe, liczone od daty dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego,
  e) przedstawią wzór tablic informacyjnych i pamiątkowych do akceptacji Zamawiającego.
  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia.
  2.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  c. zdolności technicznej lub zawodowej.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

VIII.WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

 1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

IX.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.W razie pytań oraz w celu umówienia się na wizję lokalną proszę kontaktować się
z Edyta Szostakiewicz tel. (81) 5315203, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.Wykonawca powinien do oferty dołączyć projekt wizualizacji tablic będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z wytycznymi programowymi.
2.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, I piętro budynku biuro podawcze, pokój nr 111 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Oferta na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”
3.Nie otwierać przed dniem 14.03.2018r. godziną 10:15
4.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.Ofertę należy składać do dnia 14.03.2018 r. do godz. 10.00.
6.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym (w tym koszty materiałów, utylizacji i transportu odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
3.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
4.wynikających z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
  b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
  2.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

a)W ramach kryterium 1 – „Cena” najwyższą liczbę punktów (…….) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty

Liczba punktów oferty (Cof) = ———————————————- x 100%
cena brutto oferty ocenianej

3.Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będą prace objęte niniejszym zapytaniem.
2.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
  5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
  6.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
  7.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XVI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

.
……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Załączniki:
1.Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym formularzem oferty- załącznik nr 1
2.Wzór umowy – załącznik nr 2
3.Wzór tablicy- załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

IPR.272.1.18.2018Łęczna, dnia 04.04.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 39131100-0 – regały archiwalne

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (pomiary pomieszczenia
z rozplanowaniem rozmieszczenia regałów) dostawę i montaż fabrycznie nowych metalowych, dwustronnych, z korbowym mechanizmem przesuwu regałów archiwalnych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
2.Zamawiający zakłada realizację zabudowy pomieszczenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku na ul. Staszica 9 w Łęcznej.
1)Charakterystyka pomieszczenia:
a)podłoże pomieszczenia: lastryko
b)orientacyjne wymiary pomieszczenia: długość, szerokość: 727 x 453 cm.
2)Charakterystyka regałów:
a)regały przesuwne dwustronne o wys. max. 200 cm+ ścianki (co 100cm)+ panel oddzielający strony (siatkowany z wzmocnieniem w kształcie X z płaskownika + korba + odbojnik, 4-5 półek + półka wieńcząca.
b)regały malowane proszkowo, kolorystyka: szary
c)regały na szynach montowanych nawierzchniowo z najazdami.
d)oznakowanie regałów – tabliczki opisowe – 1.szt na regale

UWAGA!
W celu prawidłowej wyceny Zamawiający wymaga przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami
i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów w celu zaprojektowania i rozmieszczenia regałów.

3)Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na regały oraz ich montaż na okres minimum 24 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru – bez zastrzeżeń.
4)Dostarczone regały stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.
5)Wykonawca dostarczy regały na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 9:00- 14:00
6)Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę oraz sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
7)Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiającego, i Wykonawcę.
8)W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu odbioru termin usunięcia wad lub usterek. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9)W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
10)Wykonawca wystawi za wykonany przedmiot zamówienia fakturę VAT z min. 14-sto dniowym terminem płatności na:
Nabywca: Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP: 5050017732 REGON 431019425
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
11)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do 25.05.2018r.

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3.zdolności technicznej lub zawodowej,
1)doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy z montażem regałów archiwalnych odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

V.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1)wykaz dostaw, wg wzoru załącznika 2, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

VI.WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

 1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
  Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 204
Agnieszka Plechawska; e-mail: a.plechawska@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 276

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2018 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  3)przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: a.jozwiak@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
  2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto dla przedmiotu zamówienia, wartość należnego podatku VAT oraz cenę ofertową brutto podając je w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3.Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

XII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena=Cena najtańszej oferty x100 pkt
Cena ocenianej oferty

3.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4.W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, przez co najmniej dwóch Wykonawców, zostaną oni poproszeni o ponowne złożenie oferty cenowej.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
2.Przed montażem regałów wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu regałów.
3.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIV.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wykaz załączników:
Zał. Nr 1 – formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 – wykaz wykonanych dostaw.
Zał. Nr 3 – wzór protokołu odbioru