powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Znak sprawy: IPR.272.1.21.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu
CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
1.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  8 600,00 zł
  3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  Dział 801, Rozdział 80130 § 0437,0439
  4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Politechnika Warszawska
  2)Politechnika Lubelska
  3)Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  5.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl oraz na www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
  6.Wykaz uzyskanych ofert:
  L.pNazwa i adres WykonawcyChłodnictwo i klimatyzacjaSystemy sterowania i nadzoru w budynkach
  Cena netto Cena brutto
  1.Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin-4 500,00
  2.Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30
  4 000,00-
  3.Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa5 900,00-
 2. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin cena brutto 4 500,00 zł – Systemy sterowania i nadzoru w budynkach
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30-cena brutto 4 000,00 zł- Chłodnictwo i klimatyzacja.(Wentylacja i klimatyzacja obiektów)oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego.
  4.06.2018r. ……………………………………
  (data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
  odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
  o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
  Zatwierdzam
  ……………………………………………
  podpis kierownika Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją zapisów zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej

wietlamy filmik o ile został doda
IPR.272.1.33.2018 Łęczna, dnia 29.05.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz
z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Termin realizacji zamówienia to 26.06.2018r przy czym składanie ofert kończy się 04.06.2018r. Ograniczone miejsce parkowania platformy przed schodami wymaga urządzenia z torem załamanym, co wiąże się z dłuższym czasem produkcji wynoszącym nawet 8 tygodni ze względu na okres wakacyjny i zawężone możliwości produkcyjne dostawców. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy.

Pytanie 2
Czy zamawiający, ze względu na szacowany czas produkcji platformy przyschodowej, wykonania montażu oraz przeprowadzenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia do siedmiu tygodni od momentu podpisania umowy ?

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględniając wnioski zmienia termin wykonania zamówienia na zapis:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji zapisów zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

MODYFIKACJA ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. K.K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ.
NR SPRAWY: IPR.272.1.33.2018
I.
Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału V Termin wykonania zamówienia: przed modyfikacją w brzmieniu było:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 26.06.2018r.

Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału V Termin wykonania zamówienia po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
II.
Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: przed modyfikacją w brzmieniu było:

Pkt.1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2018 r do godziny 10:00

Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Pkt.1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.06.2018 r do godziny 10:00

III.
W związku ze zmianą zapisu terminu wykonania zamówienia, ulega zmianie zapis §1 ust.3 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Wzoru umowy.
Aktualny zapis otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wykona przedmiot umowy do 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Przez datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę odbioru przedmiotu umowy prze Urząd Dozoru Technicznego.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego utrzymują swoje brzmienie.

Notatka z wyboru oferty na: Zakup i dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy.W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

Znak sprawy: IPR.272.1.30.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”
wspófinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Zakup i dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy.
kod CPV: 39711310- elektryczne zaparzacze do kawy
2.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  4 000,00 zł
  4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  Dział 855, Rozdział 85595 § 4217,4219
  5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)MediaExpert siedziba w Łęcznej
  2)Przyjaciele Kawy Sp. z o.o. Warszawa
  3)MyCenter Sklep AGD RTV Łęczna
  6.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
  7.Wykaz uzyskanych ofert:
  L.pNazwa i adres WykonawcyEkspres ciśnieniowy do kawy
  Cena netto Cena brutto
  1.Przyjaciele Kawy Sp. z o.o., ul. Pańska 77/79, 00834 Warszawa2 438,212 999,00
  2.Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomirska 29A, 62-090 Mrowino
  4 000,004 920,00
  3.A&A Coffe, ul. Piękna 5, 41-219 Sosnowiec2 845,523 499,98
  4.P.H.”PRO-HAND”s.c. Monika Tomasionek, marcin Tomasionek, ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec2 880,003 542,40
  8.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Przyjaciele Kawy Sp. z o.o., ul. Pańska 77/79, 00834 Warszawa cena brutto 2 999,00 zł
  oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.
  25.05.2018r. ……………………………………
  (data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
  odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
  o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
  Zatwierdzam
  ……………………………………………
  podpis kierownika Zamawiającego

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu na sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Spiczyn

NOTATAKA SŁUŻBOWA
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Spiczyn, obrębu Jawidz jako działki nr : 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1378/7, 1378/9, 1378/11, 1378/13, 1378/15, 1378/17, 1378/19, 1378/21, 1378/23, 1378/25, 1378/27, 1378/28 i 1378/29, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/001437917/3.
Określić wartość oddzielnie dla każdej z wymienionych działek.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona jest do sprzedaży.

 1. Kod CPV: 70000000-1 usługi w zakresie nieruchomości
 2. Zastosowano procedurę zamówienia:
  § 4 ust. 4 Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r.
 3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym:
  Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zadania własne Powiatu
 5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie:
  Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz wysłane do oferentów:
  1)Bi Invest Biuro Wyceny Nieruchomości Kamil Pszczoła, 20–823 Lublin, Dębówka 63B
  2)Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jakub Saluk, 20–153 Lublin, ul. Laurowa 20/1
  3)Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Marek Roszczewski, 20–868 Lublin, ul. Karpacka 29
  4)Wycena nieruchomości mgr inż. Jerzy Prenagal, 20–865 Lublin, ul. Kisielewskiego 15/15

7.Wykaz złożonych – przesłanych ofert:
1)Bi Invest Biuro Wycen Nieruchomości Kamil Pszczoła, 20 – 823 Lublin, Dębówka 63B – cena netto = 2 400,00 zł + VAT 0 % = 2 400,00 zł – termin realizacji – 21 dni
2)Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jakub Saluk, 20 –153 Lublin, ul. Laurowa 20/1
– cena netto = 4 468,00 zł + VAT 0 % = 4 468,00zł – termin realizacji – 30.06.2018 r.
3)Bartłomiej Jabłoński, 27– 630 Zawichost, ul. Kwiatowa2/1
– cena netto = 3 772,00 zł + VAT 23 % = 4 639,56zł – termin realizacji – 25.06.2018 r.
4)Wycena Doradztwo i Usługa Budownictwa Małgorzata Kot, 22 –200 Włodawa, ul. Chełmska 4/62
– cena netto = 2 276,00zł + VAT 23 % = 2 799,48 zł – termin realizacji – 25.06.2018 r.
5)Agencja Usług Rynkowych ,,MAT”, 35 – 117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/49
– cena netto = 3 896,00 zł + VAT 0 % = 3 896,00zł – termin realizacji – 18.06.2018 r.

8.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Bi Invest Biuro Wycen Nieruchomości Kamil Pszczoła, 20 – 823 Lublin, Dębówka 63B – cena netto = 2 400,00 zł + VAT 0 % = 2 400,00 zł – termin realizacji – 21 dni
Najniższa cena

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej

IPR.272.1.33.2018 Łęczna, dnia 25.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wraz
z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.z 2017 r. Dz. U. poz.. 1277) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III.CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest dostawa wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą (poręczami (barierkami) bezpieczeństwa na platformie.
2.Platforma zamontowana będzie wzdłuż bocznych schodów wewnątrz budynku Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej. Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport niepełnosprawnego ucznia na wózku inwalidzkim.
3.Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.
4.Minimalne wymogi techniczne:
1)Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki – 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej.
2)Parametry platformy:
a)rodzaj toru: szyna prosta lub stromy start z przełamaniem szyny.
b)wymiary: szerokość x długość: 800×800 mm, przy czy wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych
c)udźwig: min. 200 kg
d)dwa przystanki
e)liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, i dwie po bokach
f)rampa ułatwiająca najazd z antypoślizgowym podłożem
g)szyna mocowana do ściany
h)automatyczne otwieranie/zamykanie podnóżka platformy i barierek ochronnych
i)odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające
j)blokada kluczykowa z opcją STOP.
k)poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu,
l)systemy zabezpieczające przed zgnieceniem,
m)czujniki przeciążenia platformy – 2 szt.
n)chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy,
o)ręczny zjazd awaryjny.
5.Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację elektryczną z instalacji wewnętrznej a także wszelkie inne prace związane z montażem platformy.
1)Istnieją dwie możliwe lokalizacje, w których istnieje możliwość wpięcia do instalacji elektrycznej.
a)Pierwsza lokalizacja – skrzynka rozdzielcza – zlokalizowana na parterze budynku (przy sekretariacie). Odległość do planowanego montażu windy (mierzona po ścianie) ok 20m – możliwość podpięcia instalacji o napięciu 380 V.
b)Druga lokalizacja – „puszka” – znajdująca się przy drzwiach wejściowych, na ścianie, na której planowany jest montaż platformy. Możliwość podpięcia instalacji o napięciu 230V.
6.Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy.
7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
8.W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie, za osobnym wynagrodzeniem, prowadził obsługę serwisową zainstalowanych instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa oraz dokonywał napraw.
9.W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami
i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty montażowe, przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, roboty elektryczne itp.)
Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o uprzednie pisemne zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 5 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 3 dni przed dniem składania ofert.
10.Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, uzyska na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.
11.Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.
12.Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 26.06.2018r.

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)zdolności technicznej lub zawodowej,
a)doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy z montażem platformy do transportu osób niepełnosprawnych.
b)osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c)potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

2.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania
1)Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2)Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1.wykaz dostaw, wg wzoru załącznika nr 3, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3.oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

VIII.WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1.Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2.Karty urządzenia zawierające jego charakterystykę techniczną.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

IX.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: IPR.272.1.33.2018
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5.Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
4.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
8.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2018 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  3)przesłać e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
  Wykonawca, który złożył ofertę drogą elektroniczną a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu ofertę w formie oryginału.
  Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
  2.Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować w następujący sposób:
  „Oferta na dostawę i montaż platformy schodowej Nr sprawy: IPR.272.1.33.2018” Nie otwierać przed dniem 04.06.2018r. godz. 10:00
  3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2.Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może zostać podwyższone podczas wykonywania umowy.
3.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4.Wykonawca nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, czy błędów Wykonawcy.
5.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
6.Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
7.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
8.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę, w tym w szczególności: koszty transportu, montażu platformy oraz przeszkolenia w zakresie obsługi.

XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena=Cena najtańszej oferty x100 pkt
Cena ocenianej oferty

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
4.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XVI.INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
Zamawiający zastrzega, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca
i mogą ulec opóźnieniom.

XVII.WYNIK POSTĘPOWANIA

O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową, zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XVIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 – Umowa- projekt
Zał. Nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw.
Zał. Nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych
Zał. Nr 5 – Zdjęcia schodów, rysunek poglądowy schodów przy których ma być montowana platforma

Protokół z postępowania na świadczenie kompleksowej usługi organizacji wycieczki samolotowej do Barcelony dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej

NR sprawy: A.272.1.3.2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Data sporządzenia protokołu: 23.05.2018r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro

1.Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi organizacji minimum 5-dniowej (nie więcej niż 6-dniowej) wycieczki samolotowej do Barcelony, Montserrat, Lloret de Mar, Tossa de Mar dla grupy ok. 42 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz uprawnionych osób, w tym dzieci od 6 do 18 roku życia.

2.Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 58 520 zł netto , co stanowi równowartość 13 572,37 euro, kod CPV: 63511000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 76 000,00 złotych brutto.
Zamawiający w związku z tym, iż środki pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwiększa kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

3.Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.04.2018r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno – użytkowy) cen usług świadczonych w podobnym zakresie.

4.Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia:
1)Agnieszka Plechawska

5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Biuro Podróży Karol Travel Karol Krystiańczuk, ul. Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna
2)BPiT Almatur Sp. z o.o. Biuro Lublin, ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin
3)Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski, ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin
4)Stanpol Stanisław Przytuła, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

oraz zamieścił w dniu 15.05.2018r. na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro.

 1. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
  Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena za 1 osob꣹czna cena za całość zamówienia
(42 osoby)
1.Biuro Podróży ELLA TOURS Elżbieta Duda Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica 1 895,00 79 590,00
2.Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin 1 860,00 78 120,00

7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

W wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Łączna ilość punktówCenaAtrakcyjność oferty Warunki
zakwaterowania
położenie obiektu zakwaterowania od lotniska położenie obiektu zakwaterowania w odległości od Morzaatrakcje turystyczno-przyrodnicze i infrastruktura gastronomiczno-handlowa miejscowości zakwaterowania
kategoria hoteluanimacje dla dzieci na terenie obiektu
restauracja, bar hotelowy (darmowe napoje)
wieczorne animacje tematyczne, kulturalno- rozrywkowe dla osób dorosłych w obiekcie
1.Biuro Podróży ELLA TOURS Elżbieta Duda
Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica78,524123-3-91,52
2.Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski
ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin80,004123-3-93,00

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Centrum Podróży Koliber Tomasz Jurkowski, ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.