powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi konserwacyjno – serwisowej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.2.2017 Łęczna, dn.03.04.2017r.

Zapytanie ofertowe:
o cenę wykonywania usługi konserwacyjno – serwisowej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
https://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na przedstawienie ceny wykonywania usługi serwisowo – konserwacyjnej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż. w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej CPV: 50000000-5

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Serwis instalacji i urządzeń w zakresie:
1) systemu GAZEX wraz z urządzeniami dozorującymi:
• 4 czujniki DEX,
• 1 centrala MD-4,
• Sygnalizator wewnętrzny
2) systemu alarmu, PPOŻ:
• Centrala FC 700A znajdująca się na terenie SPZOZ w Łęcznej,
• 64 optyczne czujniki Ppoż. OP320A,
• 4 temperaturowe czujniki Ppoż HI320A,
• 13 ręcznych ostrzegaczy pożarowych MT320,
• 8 modułów kontrolno – sterujących ABI320,
• 4 zestawy centrali MERCOR służących do sterowania klapami Ppoż.,
• dwa sygnalizatory wewnętrzne SAK7

 1. Serwis będzie odbywał się co najmniej raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej po uzgodnieniu telefonicznym terminu.
 2. Wykonawca zapewni opiekę serwisowo –konserwacyjną w zakresie:
  a)Przeprowadzenia badań i pomiarów instalacji systemu GAZEX wraz z urządzeniami dozorującymi,
  b)Konserwacji podzespołów i urządzeń,
  c)Sprawdzenie poprawności działania oddymiania grawitacyjnego i wentylacji Ppoż (do zakresu prac nie należy system klap kanałów wentylacyjnych i bram dzielących strefy pożarowe).
  4.W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest:
  a) Przeprowadzić audyt sprzętu Ppoż. i oddymiania oraz pozostałych systemów
  i przedstawić Zamawiającemu protokoły wraz z wytycznymi dotyczącymi ewentualnych usterek bądź modernizacji systemu, celem prawidłowej pracy konserwacyjno – serwisowej.
  b)Sporządzić protokół z audytu, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy, odpowiadać będzie faktycznej ilości sprzętu powierzonego w ramach niniejszej umowy w serwis.
  5.Wykonawcę zobowiązuję się do zapewnienia tzw. Pogotowia serwisowego, w ramach którego maksymalny czas reakcji na usunięcie awarii systemu Ppoż. i oddymiania lub innej awarii o charakterze krytycznym wynosi do 4h , oraz do 48h na usunięcie innych awarii lub usterek, których powstanie nie spowoduje istotnych negatywnych następstw w funkcjonowaniu systemów i urządzeń, a ich naprawa nie musi następować niezwłocznie – licząc od momentu zgłoszenia telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia awarii.
  6.Zamawiający dopuszcza konsultację telefoniczną w przypadku, gdy awarię uda się zdiagnozować zdalnie.
  7.Do odbierania zgłoszeń o awariach oraz do kontaktów związanych z umową Wykonawca wyznacza …………………………………………

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług serwisowo – konserwacyjnych w zakresie systemóm Gazex i Ppoż
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
d) Kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług serwisowo – konserwacyjnych w zakresie systemów Gazex i Ppoż.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 10.04.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto – waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z jego winy w czasie realizacji niniejszej umowy.
 2. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego umownego z zaoferowanej ceny w formularzu ofertowym.
  3.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego.
  4.Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
  a)Zmiany dotyczącej stawki podatki VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie obowiązywania umowy,
  b)Zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
  i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np.: numer konta bankowego).
  5.Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

wybór oferty na dostawę elektronicznego systemu informacji prawne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej
kod CPV: 48700000-5, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 3 ust. 4 Zarządzenia.
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
15 000,00 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 rozdz. 75020 § 4210
5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: elektronicznej
1) Wolters Kluwer Polska S.A.; ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
2) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa,
3) Firma INFOR PL S.A. z/s w warszawie , ul. Okopowa 58/72 , 01-042
Warszawa

 1. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
  1) Wolters Kluwer Polska S.A.; ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa;
  cena brutto 18819,00 zł
  2) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
  cena brutto 15652,98zł -fakturowanie jednorazowe, płatność w 3 równych
  ratach rocznych.
  3) Firma INFOR PL S.A. z/s w warszawie , ul. Okopowa 58/72 , 01-042
  Warszawa zaoferowała serwis ADMINISTRACJA , zawierający w swojej
  zawartości m.in. przepisy prawa.
 2. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
  Zamawiający za najkorzystniejszą uznaje ofertę z poz. 2 – Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa. Cena jest najkorzystniejsza cenowo.
  Zamawiający zabezpiecza środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostęp do elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją; AG.272.1.13.2017

AG.272.1.13.2017 Łęczna, dnia 22.03.2017r

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na dostęp do elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją;

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania:

 1. Czy Zamawiający w zakresie IV Prawo miejscowe, dopuści System Informacji Prawnej zawierający komplet aktów Prawa miejscowego od 2009 r. ujednoliconych w zakresie najważniejszych dziedzin?
  Odpowiedź; TAK, Zamawiający dopuści taki system.
 2. Czy Zamawiający dopuści System Informacji Prawnej, nie posiadający następujących funkcjonalności:
 • wyszukiwanie wg. gminy, powiatu;
 • wyszukiwanie wg. dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych;
 • wyszukiwanie wg. oceny orzecznictwa co do aktualności;
 • zawężenie listy wynikowej do kryterium autora dokumentu;
 • wyszukiwanie orzeczenia po roli w składzie orzekającym?
  Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści taki system.
 1. Czy poprzez wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie relacji ujednolica-ujednolicony przez to należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy tekstem przed ogłoszeniem tekstu jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu?
  Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odstępuje od tego wymogu.
 2. W ramach wymagań dotyczących funkcjonalności systemu informacji prawnej Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku.
  Czy wymaganie Zamawiającego spełni system posiadający wyszukiwanie projektów ustaw wg: wnioskodawcy, numeru druku, aktualności projektu, kadencji Sejmu?
  Odpowiedź: TAK. Taki system spełni wymagania Zamawiającego. Sekretarz Powiatu /-/ Kazimierz Radko

Zapytanie ofertowe na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej. AG.272.1.13.2017

AG.272.1.13.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej

Zamawiający/Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A
NIP:505-00-17-732
Telefon:/81/531-52-00 Faks:/81/752-64-64
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej z możliwością instalacji na własnym serwerze w celu zapewnienia dostępu do systemu w sieci lokalnej Zamawiającego (bez limitu użytkowników) w tym systemu informacji prawnej w trybie on-line aktualizowanych codziennie dla 3 użytkowników.
Licencja na okres 01.04.2017r. do 31.03.2020r., fakturowana jednorazowo, płatność rozłożona w trzech równych rocznych ratach. System musi być dostępny przy użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
Wykonawca przeprowadzi w miarę potrzeb dwa szkolenia z obsługi systemu informacji prawnej dla pracowników starostwa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Zawartość elektronicznego systemu informacji prawnej

Baza musi zawierać:

I Dziennik Ustaw

1.Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, skan oryginału).
2.Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1930 roku.
4.Możliwość udostępnienia kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
5.Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienna – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonany przez, ujednolica – ujednolicony przez, wprowadza – wprowadzony przez, interpretuje – interpretowany przez, implementuje – implementowany przez).
6.Odwołania do przywołanych w aktach przepisów i innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
7.Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
8.Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
9.Odwołanie do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
10.Odwołanie do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
11.Odwołanie do pism urzędniczych z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

II Monitor Polski

1.Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy, skan oryginału).
2.Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1960 roku;
4.Możliwość udostępnienia kolejnej wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

III Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inna nazwą).

IV Prawo miejscowe

1.Komplet obowiązujących i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa:
2.Indeksy hasłowe umożliwiające wyszukiwanie dokumentów dotyczących wybranej tematyki.
3.Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu do aktów prawnych dla wybranego powiatu, gminy.

V Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe

VI Komentarze

VII Tezy z piśmiennictwa, bibliografia

VIII Zamówienia Publiczne

Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji prawnej

Sposoby wyszukiwania

1.Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy.
2.Wyszukiwanie wg rocznika.
3.Wyszukiwanie wg gminy, powiatu.
4.Wyszukiwanie wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.
5.Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.
6.Wyszukiwanie projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku.
7.Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne.
8.Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach.
9.Zawężenie listy wynikowej aktów prawnych , orzeczeń do rodzaju i autora, w tym możliwość wielowyboru w ramach wybranej kategorii.
10.Wyszukiwanie orzeczenia po składzie orzekającym i roli w składzie.

1.Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 24.03.2017r. godz. 12:00 e-mailem na adres k.radko@powiatleczynski.pl lub m.kryk@powiatleczynski.pl
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować na w/w adresy e-mail.
W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Kryteria wyboru oferty:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto oraz możliwość płatności faktury w trzech równych ratach rocznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Łęczna dnia 16.03.2017r.

Plany zamówień publicznych na rok 2017 o wartości poniżej 30 tyś. eur

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30 TYS. EURO –WYDZIAŁAMI

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Lp.Przedmiot zamówienia publicznegoRodzaj zamówienia publicznego
roboty budowlane/ dostawy/usługiTryb zamówienia lub inna procedura udzielenia zamówieniaTermin planowanego zamówieniaKOD CPV
1.Paliwo do samochodów służbowychdostawawniosekcały rok09100000-0
2.Ekspres do kawydostawawniosekLuty/ marzec 201739711310-5
3.Środki do odkamieniania ekspresu dostawywniosekMarzec 201739800000-0
4.Zakup kart do tachografudostawywniosekLuty 2017
30162000-2
5.Zakup opon do sam. służbowychdostawywniosekMarzec 201734351100-3
6.Przeglądy rejestracyjne samochodu służbowego SkodausługiwniosekPaździernik 201771631200-2
7.Przegląd serwisowy samochodu służbowego Skodausługiwniosek50112100-4
8.Mycie samochodów w myjniachusługiwniosekcały rok50112300-6
9.Telefony komórkoweusługiwniosekcały rok32250000-0
10.Szkolenia pracownikówusługiwniosekcały rok79632000-3
11.Hosting stron internetowych: powiatleczynski.pl, turystyka-pojezierze.plUsługiwniosekStyczeń 72000000-5
12.Hosting BIPUsługiwniosekStyczeń 72000000-5
13.Opieka autorska Systemu El-DokUsługiwniosekStyczeń 72000000-5
14.Oprogramowanie antywirusoweDostawywniosekLuty 48761000-0
15.Domeny wraz z usługą bussines ServerUsługiwniosekMarzec 72000000-5
16.Przedłużenie licencji programu Legislator UsługiwniosekListopad 201748000000-8
17.Oprawa uchwał, protokołów
UsługiwniosekWrzesień 201722800000-8
18.Zakup naczyń na potrzeby sesji (cukiernice, filiżanki, literatki)DostawywniosekMaj 201739221110-1
19.Zakup mikrofonów bezprzewodowych DostawywniosekMaj 201732341000-5
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY i SPRAW SPOŁECZNYCH
1.Artykuły i sprzęt sportowydostawyzapytanie o cenęI-IV kwartał37400000-2
2.Trofeadostawyzapytanie o cenęI-IV kwartał39298700-4
3.Książki bibliotecznedostawyzapytanie o cenęI-IV kwartał22113000-5
4.Różny sprzęt i artykuły biurowedostawyzapytanie o cenęI-IV kwartał30190000-7
5.Prezenty i nagrodydostawyzapytanie o cenęI-IV kwartał18530000-3
6.Różne produkty spożywczedostawyzapytanie o cenęI-IV kwartał15800000-6
7.Nieregularny transport osóbusługizapytanie o cenęI-IV kwartał60140000-1
8.Usługi cateringoweusługizapytanie o cenęI-IV kwartał55321000-6
9.Usługi szkolenioweusługizapytanie o cenęI-IV kwartał80500000-9
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI,TRANSPORTU i DRÓG PUBLICZNYCH
1.Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów
dostawazapytanie ofertowe2017 r.IV kwartał październik, listopad
31523200-0
2.Usuwanie pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
usługazapytanie ofertowe2017 r. IV kwartał Październik, listopad
50118110-9
3.Obsługa parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w obrębie powiatu łęczyńskiego, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
usługazapytanie ofertowe2017 r.IV kwartał październik, listopad
85312310-5
4.Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 ze zm.)usługaustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. Zapytanie ofertowe poz. 1920)2017 IV kwartał październik, listopad 60112000-6
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
1.Przekwalifikowanie gruntów z rolnych na leśne w oparciu o art. 14 ust. 7 ustawy o lasach.usługiRozeznanie cenowe w dowolnej formieIX – XII77231000-8
2.Alert ekologiczno- zdrowotny –zakup nagród dla szkól uczestniczących
w alercie.usługirozeznanie cenowe w formie telefonicznej lub elektronicznej.V-XII18530000-3
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH i OBYWATELSKICH
1.Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatuusługaumowacały rok budżetowy60130000-8
2.Wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowejusługaumowamarzec70130000-1
3.Zakup artykułów na potrzeby kwalifikacji wojskowejdostawanotatka służbowaluty15800000-6
4.Zakup książek i dzienników na potrzeby kwalifikacji wojskowejdostawanotatka służbowaluty22900000-9
5.Zakup środków czystości na potrzeby kwalifikacji wojskowejdostawanotatka służbowaluty33711900-6 33760000-5
6.Zakup różnego sprzętu, i art. biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowejdostawanotatka służbowaluty30190000-7
7.Wykonanie pieczątek na potrzeby kwalifikacji wojskowejusługanotatka służbowaluty30192151-4
8.Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowedostawa/usługanotatka służbowa/umowa cały rok budżetowy983500001
9.Zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznegodostawanotatka służbowakwiecień-maj18530000-3
10.Zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”dostawanotatka służbowamaj18530000-3
11.Zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu „Bezpieczny dom i gospodarstwo”dostawanotatka służbowalistopad – grudzień18530000-3
12.Organizacja szkolenia obronnegousługanotatka służbowa/umowacały rok budżetowy79632000-3
13.Koszt wynagrodzenia lekarza wystawiającego karty zgonuusługaumowacały rok budżetowy85121100-4
14.Zakup wyżywienia w 2017 r. dla policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w stałym, letnim posterunku, na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Gmina Ludwin).usługaumowaII półrocze roku budżetowego797150009
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.Sporządzenie map projektu podziału działek celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczeniami, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości. Pomiary kontrolne działek w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.usługiwniosekWg potrzeb
Do 10.12.2017 r.71353000-7
2.Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami
usługiwniosekWg potrzeb Do 10.12.2017 r.79310000-0
3.Ogłoszenia prasoweusługiwniosekDo 15.12.2017 r.79970000-4
4.Szkolenia pracowników z geodezji i kartografiiusługiwniosekDo 30.12.2017 r. 80510000-2
5.Konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz peryferyjnych do komputerów oraz aktualizacjiusługiwniosekWg potrzeb
do grudnia 2017r.50313000-2 50323000-5 6.Dostawa wraz z montażem rolet antywłamaniowych i regałów metalowych do PODGiKdostawawniosekI kwartał. 2017 r.31524100-6 39131100-0
7.Weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegousługawniosekGrudzień 2017 r.71356100-9
8.Przygotowanie dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przekazania Archiwum PaństwowemuusługawniosekII kwartał 2017 r.79995100-6
9.Wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń Wydziału GKNusługawniosekII kwartał 2017 r.31524100-6 45442100-8
10.Zakup czterech zestawów komputerowych oraz programów do aktualizacji oprogramowania specjalistycznegodostawywniosekmarzec 201730214000-2 30231300-0 30237280-5 48422000-2
WYDZIAŁ INWESTYCJI, PROMOCJI i ROZWOJU
1.Promocja Powiatu Łęczyńskiego podczas Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczykówusługi§ 5 ust. 4I kwartał79341000-6
2.Wykupienie powierzchni reklamowej w prasie lokalnej
usługi§ 4 ust. 3I kwartał79341000-6
3.Przygotowanie do druku i druk Wydawnictwa Samorządowego „Ziemia Łęczyńska”usługi§ 4 ust. 4I kwartał79800000-2
4.Przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnychusługi§ 4 ust. 4I kwartał79800000-2
5.Wykonanie kalendarzy promocyjnychusługi§ 4 ust. 4III kwartał79800000-2
6.Wykonanie gadżetów promocyjnychusługi§ 4 ust. 3I kwartał22462000-6
7.Zakup wiązanek okolicznościowychdostawy§ 4 ust. 3I-IV kwartał03121210-0
8.Zakup kartek świątecznychdostawy§ 4 ust. 3I, IV kwartał22321000-6
9.Wykupienie powierzchni promocyjnej – Lubelski Kiermasz Turystycznyusługi § 5 ust. 4II kwartał79342200-5
10.Wykupienie powierzchni promocyjnej- Dożynki Wojewódzkieusługi§ 5 ust. 4III kwartał79342200-5
11.Przygotowanie degustacji potraw regionalnych na Dożynki Wojewódzkieusługi§ 4 ust. 3III kwartał55321000-6
12.Usługi transportowe – Dożynki Wojewódzkieusługi§ 4 ust. 3III kwartał60000000-8
13.Usługi noclegowe dla delegacji zagranicznychusługi§ 4 ust. 3I-IV kwartał55110000-4
14.Posiłki dla delegacji zagranicznychusługi§ 4 ust. 3I-IV kwartał55300000-3
15.Usługi przewodnickie dla delegacji zagranicznych usługi§ 4 ust. 3I-IV kwartał63514000-5
16.Organizacja konferencji i spotkań usługi§ 4 ust. 3I-IV kwartał55120000-7
17.Zestaw do pielęgnacji boiskdostawyzapytanie ofertoweIII kwartał43325100-8
18.Zakup mebli biurowych na potrzeby wydziału usługizapytanie ofertoweIII kwartał39130000-2
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY
1.Zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych dostawyzapytanie ofertoweWg. potrzeb do grudnia 2017 r.31523200-0

Wybór oferty na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej.IPR.272.1.6.2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegającej na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko – SPA-wellnes
(wyjazd zimowy i SPA) w Polsce.
kod CPV: 63.51.10.00-4 – organizacja wycieczek, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 4 Zarządzenia.
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
36 900,00 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział 750 Rozdz. 75020 § 4440
5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: pisemnej (elektronicznie)
1) Stanpol Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak3, 21-010 Łęczna
2)Vmoris Agency_Strefa Efektywnego Marketingu ul. Ks.Warszawskiego
30A, 05-850 Warszawa
3) Biuro Podróży KAROL TRAVEL Karol Krystjańczuk ul. Stefanii Pawlak
8, 21-010 Łęczna
4) Biuro Turystyczne Poltur- Kazimierz Puk Plac Bartosza Głowackiego 36,
39-400 Tarnobrzeg

Zapytanie ofertowe Zamawiający zamieścił także na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl
6.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Biuro Podróży Greland Tour Al. Wojska Polskiego 14, Szczecin – 29 340,00 zł
–oferta odrzucona za niezgodność proponowanego terminu wyjazdu
z terminem planowanym przez Zamawiającego.
2) Stanpol Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak3, Łęczna – 28 800,00 zł.
3) Szkółka Pływacka „Depka” Karo Torcz ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg –
38 640,00 zł.
4) F.H.U. Globtim Plus Paweł Paradowski ul.Sienkiewicza 69a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski – 53 970,00 zł.
5) Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic Plac Wolności 12 Rzeszów – 24 900,00 zł
6) COACH HIRE Poland & Incoming Travel Group s.c. D.Ciepielewski ul.
Naramowicka 217A/51 – 33 000,00 zł
7) ITALIA TRAVEL Service Sp.z o.o. ul.Wita Stwosza 39, Rzeszów – 25 470,00 zł
8) UpHotel Sp. z o.o. ul. Długa 13/1, Jelenia Góra – 20 167,00 – oferta odrzucona z powodu braku wymaganych dokumentów.

Wykaz uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert stanowi załącznik nr 1 do notatki służbowej

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
  Stanpol Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak3, Łęczna – 28 800 zł.
  Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jest kompletna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.