powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

1)Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2)Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3)Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
4)Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na odzież ochronną oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
5)Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6)Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 3020,numer zadania: 3.1 źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Firma FURORA, ul.. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, biuro@furora.net.pl,
2)PHUP ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, alabhp@gmail.com,
3)MRODEN Producent Odzieży Roboczej, ul. Droga Męczenników Majdanka 74J, 20-325 Lublin, biuro@mroden.pl,
4)SUPON – Lublin Spółka z o.o., ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, info@supon.pl,
5)JONAR Odzież do pracy, Kalinówka k/Lublina, ul. Malwowa 28, jonar@jonar.pl

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Firma Produkcyjno – Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,
oferta na kwotę brutto 9 279,12zł., ofercie przyznano 100 punktów
2)WSI WARSZAWSKA Sp. z. o. o, ul. 3-go Maja 101/103, Mościska, 05-080 Izabelin,
oferta na kwotę brutto 12 881,55 zł., ofercie przyznano 72,03 punktów,
3)Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo-Produkcyjne ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn,
Oferta nie została rozpatrywana, wpłynęła po terminie jaki został wyznaczony na dostarczenie ofert

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Firma Produkcyjno – Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin
Cena oferty netto: 7 544,00zł., cena oferty brutto: 9 279,12zł..
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.

PZAZ.XI 272.1.4.2017Łęczna, dnia 25 październik 2017r.

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DLA POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ.”

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zamawiający informuje, że Gastrostar Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno – Wykonawca wyłoniony w dniu 23.10.2017r. w drodze przeprowadzonego postępowania odmówił podpisania umowy w zakresie realizacji zadania.
Działając zgodnie z art. 94 ust.3 UPzp , Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:
OFERTA Nr 8 – złożona przez SYNERGIA GASTRO s. c. ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 978,85zł, ofercie przyznano 96,04 punktów

Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl praz przekazano Wykonawcom.

Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota

Pytania i odpowiedzi nr 2 do zapytania ofertowego nr GKN.272.1.27.2017

Łęczna, dnia 23 października 2017 r.
GKN.272.1.27.2017

Zainteresowani Dostawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego nr GKN.272.1.27.2017 o przedstawienie ceny za dostawę zestawów komputerowych oraz oprogramowania biurowego do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wpłynęły następujące pytania ;

Pytanie nr 2.
Czy w przedstawionym zapytaniu ofertowym akceptują Państwo zestawy komputerowe poleasingowe?

Odp. Zestawy komputerowe poleasingowe nie będą brane pod uwagę. Zapytanie ofertowe dot. nowego sprzętu komputerowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego Starosty Łęczyńskiego z dnia 12.10.2017 r.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

1)Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV39220000-0, 39221000-7
2)Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3)Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4)Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.
5)Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
6)Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.
7)Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 4210, źródła finansowania: środki z Funduszu Aktywności
3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergiagastro@wp.pl
2)MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, Lublin, info@multifrigo.pl,
3)M&M GASTRO ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, sklep@mmgastro.pl
4)MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
5)GASTRO – TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)PHU VENDA Marcin Mazurek, ul. Wrońska 4, 20-327 Lublin, oferta na kwotę brutto 12 571,01zł., ofercie przyznano 91,51 punktów
2)AM ART. HOTELOWE Krzysztof Janus, ul. Portowa 1, 55-200 Oława, oferta na kwotę brutto 12 054,00 zł., ofercie przyznano 95,44 punktów,
3)PHU BMS Spółka Jawna, Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto 15 574,03zł, ofercie przyznano 73,87 punktów
4)FREDOMATIC Sp. z o.o., ul. Zawiła 65G, 30-390 Kraków, oferta na kwotę brutto 12 789,42zł., ofercie przyznano 89,95 punktów
5)GAMA PLAWGO & ZAWISZA Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, oferta na kwotę brutto 15 302,43 zł., ofercie przyznano 75,18 punktów,
6)GASTRO – TECH Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto 12 671,50 zł., ofercie przyznano 90,79 punktów,
7)J&T TOP GASTRO Spółka cywilna, ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi- oferta na kwotę brutto 12 111,56zł. , ofercie przyznano 94,98 punktów,
8)SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 978,85zł., ofercie przyznano 96,04 punktów,
9)OPTIMAL GASTRO, Podwisłocze 30/5, 35-309 Rzeszów, oferta na kwotę brutto 12 578,35zł., ofercie przyznano 91,46 punktów.
10)A-BIS URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE Mieczysław Górski, ul. Starogardzka 42-44, 83-010 Straszyn, oferta wycofana na prośbę Wykonawcę
11)GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno, oferta na kwotę brutto 11 504,76zł., ofercie przyznano 100 punktów
12)INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajda, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, oferta na kwotę brutto 12 287,26zł.,ofercie przyznano 93,63 punktów
5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 21-22, 99-300 Kutno,
Cena oferty netto: 9 353,47zł., cena oferty brutto: 11 504,76zł..
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

Zapytanie ofertowe na:Zakup i dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.5.2017 Łęczna, dn. 18.10.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
https://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej CPV: 35113400-3, 18830000-6
II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
 2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na odzież ochronną oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
 6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone artykuły w następujący sposób:
  Nabywca: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
  NIP: 505-001-77-32, regon: 431019425
  Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania – do dnia 30.11.2017r.
V. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 • formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 • zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej.
  VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2017r. do godz. 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub przesłać faksem pod nr (81) 752 29 20 lub e-mailem: pzazleczna@wp.pl

Łęczna, dn. 18.10.2017r.

mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Zapytanie ofertowe:Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa i zakup jednofunkcyjnego,kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o poj.150l wraz z automatyką, montażem i uruchomieniem

PZAZ.XI.272.1.6.2017 Łęczna, dn. 18.10.2017r.

Zapytanie ofertowe:
,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa
i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego
o mocy min. 35kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.”

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
https://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29, dostawę i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z automatyką, montażem
i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
CPV: 44621200-1
II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1)Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura +WA 29, zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 l (z niezbędnym osprzętem – zestawem przyłączeniowym), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.
2)Prace związane z wymianą kotła:
1.1)Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29
1.2)Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 35 kW z zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 150l wraz z kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.
1.3)Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie
z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego .
1.4)Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie
1.5)Uruchomienie i sprawdzenie instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo – powietrznego
1.6)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,
1.7)Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi,
3)Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu i uruchomienia kotła.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji , która może
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

1)Rodzaj: pakiet – kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny + zasobnik c.w.u.
o pojemności 150l
2)Komora spalania: zamknięta
3)Moc: min. 35,0 kW (Znamionowa moc cieplna (kW) przy temperaturze wody grzewczej 50/30°C
4)Typ zasilania: gaz ziemny GZ 50
5)Mocowanie: wiszący
6)Pojemność zasobnika: 150l
7)Gwarancja: Producenta co najmniej 24 miesiące
8)Inne: Wysokoefektywna izolacja zasobnika
9)Klasa energetyczna ErP: A

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 27.10.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto – waga 100 %. Cena powinna zawierać kalkulacje wszystkich kosztów po przeprowadzonej w Zakładzie wizji lokalnej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

§10
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia 30.11.2017r.

 §11

1.W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

 §12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2.Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
§13

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)