powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru na :pełnienie funkcji: 1)specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego, 2)specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni, zaangażowanych w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Znak sprawy: IPR.272.1.35.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020r.
Opis przedmiotu zamówienia:
przedstawienie oferty na pełnienie funkcji:
1)specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego,
2)specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni,
zaangażowanych w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
CPV 80300000-7 79421000–1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych,
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,
79600000-0 Usługi rekrutacyjne
1.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  52 000,00 zł (2 specjalistów)
  3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  4.Dział 801 Rozdział 80130 § 6067
  5.Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
  6.Wykaz uzyskanych ofert:
  L.pNazwa i adres Wykonawcyspecjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowegospecjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni
  Cena bruttoCena brutto
  1.Teresa Zgolińska, ul. Topolowa 45, 21-020 Milejów-1000,00
  2.Anna Czubacka, ul. Osiedlowa 12, 21-020 Milejów1000,00-
  3.Anna Wójcik,ul. Ratajczaka 11/29, 21-040 Świdnik-1600,00
  4.Agata Barbachowska, Milejów 1701200,00-
  7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
  specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego- Anna Czubacka, ul. Osiedlowa 12, 21-020 Milejów,
  specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni- Teresa Zgolińska, ul. Topolowa 45, 21-020 Milejów
  oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego.
  2.07.2018r. ……………………………………
  (data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
  odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
  o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
  Zatwierdzam
  ………………………………………
  podpis kierownika Zamawiającego

zapytanie ofertowe na:Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej

IPR. 272.1.35.2018 Łęczna,29.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe
na:

Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1.Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro.
III.TRYB ZAMÓWIENIA.
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
2.Kod CPV 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
3.Wraz z urządzeniami dostawca dostarcza pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE (dla asortymentu, dla którego takie certyfikaty są wydawane).
4.Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego.
6.Zamawiający informuje, iż osoby, które będą korzystać ze sprzętu będą osobami, które odbyły odpowiednie szkolenie i będą uprawnione do korzystania z licencji.
7.Szczegółowy wykaz wyposażenia:

Zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa

L.P.OPIS URZĄDZENIACHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIAGŁOWNE PARAMETRYLICZBA SZTUK
1.Urządzenie do stymulacji sensorycznej metodą A. TOMATISA wraz z słuchawkami – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego metodą A. Tomatis’a wraz z 2 letnią licencją

W ZESTAWIE:
•Sztywne futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający
•Ładowarka
•Podręcznik dla specjalisty oraz instrukcja obsługi dla klienta
•Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem powietrznym i kostnym z mikrofonem
•Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z efektem Tomatisa
•Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów
•Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów, możliwość zestawiania ze sobą ich części lub tworzenia własnych programów
•Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2)
•Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz)
•Przetwarzanie głosu w czasie rzeczywistym
•Przetwarzanie głosu matki
•Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm
•Aluminiowa obudowa
•Ekran dotykowy
•Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin
•Kontrolki bramkowania C1/C2
•In Intuicyjny Program Manager, z funkcją „przeciągnij i upuść“ (ang. „drag and drop”)
•Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS.
2
2.Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym
•Dźwięk wysokiej rozdzielczości
•Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne
•Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej
•Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej
•Rozmiar standardowy z nakładką dla mniejszych dzieci – bezprzewodowe
•Rozmiar dziecięcy
2

1

 1. Urządzenie do testów uwagi słuchowej – umożliwiające ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową.1
  4.Urządzenie dające możliwość układania indywidualnych programów fazy pasywnej i aktywnej terapii metodą A. Tomatisa (wraz z słuchawkami bezprzewodowymi1
  8.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
  V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  L. p.KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
  1Oferowana cena100%100
  Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
  P N
  PC = ——- x 100pkt
  P B
  gdzie,
  P C – ilość punktów za kryterium cena,
  P N – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
  P B – cena oferty badanej.
  3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
  4.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
  5.Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
  VI.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
  Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
  VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1.Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od podpisania umowy
  2.Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
  VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
  IX.WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
  a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  X.WARUNKI ZMIANY UMOWY:
  Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  XI.WARUNKI GWARANCJI:
  1.Okres gwarancji: min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym;
  2.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia publicznego bezpłatna naprawa gwarancyjna lub wymiana nastąpi później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia;
  3.Po dwóch naprawach gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia następnej wady lub usterki, przedmiot umowy ulega wymianie.
  XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
 4. Kopertę zawierającą ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 10.07.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna biuro podawcze pok. 111.
 5. Koperta powinna być opisana:
  Oferta w postępowaniu pn.: „Dostawa urządzeń i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Łęcznej
  NIE OTWIERAĆ PRZED 10.07.2018 r. godz. 12:00
 6. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 12:15
  XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
  30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
  XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
  1.1Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
  2Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 9. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
  6.Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
  7.Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
  XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
  1.Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
  2.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  a)będzie złożona w niewłaściwej formie,
  b)jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
  c)jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
  d)cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
  e)oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  f)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  g)wpłynęła po terminie;
  h)zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
  3.Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
  4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
  5.oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
  6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
  XVI. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy

zapytanie ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego oraz specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni

IPR. 272.1.35.2018 Łęczna,21.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tj.z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Powiat Łęczyński zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji:
1)specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego,
2)specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni,
zaangażowanych w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020r.

I.Zamawiający:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji:
1)specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleń
2)specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni,
w ramach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów Zespołu Szkół im. S. Bolivara, do potrzeb rynku pracy do 31.08.2020 r. poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 15 nauczycieli kształcenia zawodowego, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 70 uczniów, rozwój współpracy wielostronnej
z pracodawcami i szkołami wyższymi, nakierowanej na dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, rozwój form zdobywania kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dostosowanie wyposażenia do potrzeb kształcenia praktycznej nauki zawodu.

Zakres wykonywanych zadań, na stanowisku:
1)specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego:
Nadzór nad realizacją zadań projektowych w szkole objętej projektem, do której przydzielony zostanie specjalista ds. rekrutacji, z następującym zakresem obowiązków:
•współprowadzenie szkolnego biura projektu w zespole szkół, w którym będzie dostępna dokumentacja projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz uczestnicy będą mogli zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie,
• przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat uczestnictwa w projekcie;
•przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
•promocja wśród uczniów szkoły rekrutacji na kursy, zajęcia pozalekcyjne oraz staże/praktyki oraz rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie zgodnie
z założeniami projektu;
•promocja wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacji na kursy doskonalące, studia podyplomowe oraz rekrutacja nauczycieli uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;
•udział w komisji rekrutacyjnej ustalającej uczestników projektu z zespołu szkół,
•współpraca przy organizacji kursów i zajęć dla uczniów i nauczycieli zgodnie
z założeniami projektu;
•podział na grupy uczestników, przydział godzin prowadzącym, dostosowanie realizacji zadań projektu do możliwości uczestników, w tym do tygodniowego rozkładu zajęć;
•nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami celem organizacji staży, warsztatów oceny jakości, organizacja kursów zawodowych,
•organizacja staży/praktyk zgodnie z założeniami projektu w tym opracowanie programów staży/praktyk dla uczniów, przygotowanie uczestników do stażu i praktyk zawodowych (m.in. przydział miejsc odbywania staży i praktyk)
•monitoring uczniów/ nauczycieli na kursach i zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, w tym dokumentacja fotograficzna zajęć;
•współuczestnictwo w opiece nad uczestnikami projektu podczas realizacji zadań projektowych;
•weryfikacja dokumentacji zajęć (w tym m.in. dzienników zajęć),
•prowadzenie archiwizacji dokumentów projektowych wytworzonych w zespole szkół,
•współpraca ze specjalistą ds. zamówień podczas przygotowywania dokumentacji zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), zgodnie z założeniami projektu, na zakupy, dostawy i usługi z zakresu:
oorganizacji zajęć dla uczniów i nauczycieli,
omiejsc na studiach podyplomowych,
•przygotowanie informacji ogólnych oraz notatek bieżących o postępach w realizacji projektu na stronę www szkoły oraz do lokalnej prasy, przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
•znajomość i przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych;
•współodpowiedzialność za realizację wszystkich zadań
•współodpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem działań projektowych w zespole szkół i ich zgodność z harmonogramem,
•bezpośredni kontakt z wykonawcami usług szkoleniowych realizowanych w zespole szkół, pośrednictwo pomiędzy personelem administracyjnym szkoły a Wykonawcą usług szkoleniowych w zakresie udostępnienia niezbędnego zaplecza i sal dydaktycznych,
•udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych podczas przebiegu realizacji działań projektowych,
•zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową;
•przedstawianie informacji o przebiegu realizacji projektu niezbędnych do przygotowania sprawozdania okresowego, udział w spotkaniach zespołu zarządzającego, niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
•promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie
z dokumentacją programową, umową o dofinansowanie oraz wnioskiem projektowym, w okresie realizacji projektu,
•realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi programowymi, ustawą PZP, obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zawartą umową z Instytucją Zarządzającą (IZ);
•oznaczanie dokumentów, zakupionego wyposażenia zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w latach 2014-2020,
•elastyczne reagowanie oraz podejmowanie działań zaradczych we współpracy
z Koordynatorem projektu w przypadku wystąpienia trudności związanych z realizacją wsparcia;
•ścisła współpraca z koordynatorem projektu, specjalistą ds. zamówień publicznych
i logistycznych, specjalistą ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni,
•nadzór i współpraca z koordynatorem przy archiwizowaniu dokumentacji z realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dla IZ;
•obecność podczas kontroli projektu na miejscu w Zespole Szkól oraz w siedzibie Powiatu, w zakresie, w jakim kontrola dotyczy zespołu szkół, również po zakończeniu jego realizacji – do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu;
•nadzór nad dostosowaniem strony internetowej szkoły, wytworzonych materiałów do wytycznych WCAG2.0 w zakresie zamieszczanych informacji dotyczących realizowanego projektu,
•wykonanie zamówienia nastąpi osobiście.

2)Specjalista ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni

Nadzór nad realizacją zadań projektowych w szkole objętej projektem, do której przydzielony zostanie specjalista ds. rekrutacji, z następującym zakresem obowiązków:
•współprowadzenie szkolnego biura projektu w zespole szkół, w którym będzie dostępna dokumentacja projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz uczestnicy będą mogli zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie,
• przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
•udział w komisji rekrutacyjnej ustalającej uczestników projektu z zespołu szkół,
•nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami celem organizacji staży, warsztatów oceny jakości, organizacja kursów zawodowych,
•organizacja staży/praktyk zgodnie z założeniami projektu w tym opracowanie programów staży/praktyk dla uczniów, przygotowanie uczestników do stażu i praktyk zawodowych (m.in. przydział miejsc odbywania staży i praktyk)
•monitoring uczniów/ nauczycieli na kursach i zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, w tym dokumentacja fotograficzna zajęć;
•współuczestnictwo w opiece nad uczestnikami projektu podczas realizacji zadań projektowych;
•odpowiedzialność za przygotowanie wizyty studyjnej – nawiązanie kontaktu z uczelniami wyższymi, opracowanie programu spotkania,
•przygotowanie „Dnia Zawodowca” – ustalenie programu spotkania, nawiązanie kontaktu z pracodawcami i przedstawicielami uczelni wyższych, nadzór nad doborem grup uczniów prezentujących osiągniecia zawodowe i przygotowanie stoisk – prezentacji uczniowskich we współpracy z opiekunami prezentacji uczniowskich,
•prowadzenie archiwizacji dokumentów projektowych wytworzonych w zespole szkół,
•współpraca ze specjalistą ds. zamówień podczas przygotowywania dokumentacji zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), zgodnie z założeniami projektu, na zakupy, dostawy i usługi z zakresu:
odoposażenia szkoły: odpowiedzialność za przygotowanie specyfikacji technicznej do zakupów sprzętu i wyposażenie niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu,
•udział w odbiorach i instalacji sprzętu zakupionego w ramach projektu do danego zespołu szkół, nadzór nad montażem wyposażenia dydaktycznego szkoły,
•odpowiedzialność za wykazanie pracowników zespołu szkół, którzy odbędą szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu i wyposażenia, zakupionego do zespołu szkół, umożliwiające następnie jego właściwą eksploatację,
•nadzór nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu, odpowiedzialność za jego serwisowanie i niezbędne przeglądy wynikające z umów gwarancyjnych w okresie co najmniej równym okresowi trwałości projektu,
•przygotowanie informacji ogólnych oraz notatek bieżących o postępach w realizacji projektu na stronę www szkoły oraz do lokalnej prasy, przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
•znajomość i przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wynikających z RODO;
•współodpowiedzialność za realizację wszystkich zadań
•współodpowiedzialność wraz z koordynatorem projektu i szkolnym specjalistą ds. rekrutacji za nadzór nad przebiegiem działań projektowych w zespole szkół i ich zgodność z harmonogramem,
•bezpośredni kontakt z wykonawcami usług realizowanych w zespole szkół, pośrednictwo pomiędzy personelem administracyjnym szkoły a dostawcami w zakresie udostępnienia niezbędnego zaplecza i sal dydaktycznych w celu umieszczenia w nim sprzętu,
•udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych podczas przebiegu realizacji działań projektowych,
•zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową;
•przedstawianie informacji o przebiegu realizacji projektu niezbędnych do przygotowania sprawozdania okresowego, udział w spotkaniach zespołu zarządzającego, niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
•promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie
z dokumentacją programową, umową o dofinansowanie oraz wnioskiem projektowym, w okresie realizacji projektu,
•realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi programowymi, ustawą PZP, obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zawartą umową z Instytucją Zarządzającą (IZ);
•oznaczanie dokumentów, zakupionego wyposażenia zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w latach 2014-2020,
•elastyczne reagowanie oraz podejmowanie działań zaradczych we współpracy
z Koordynatorem projektu w przypadku wystąpienia trudności związanych z realizacją wsparcia;
•ścisła współpraca z koordynatorem projektu i specjalistą ds. zamówień publicznych
i logistycznych,
•nadzór i współpraca z koordynatorem przy archiwizowaniu dokumentacji z realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dla IZ;
•obecność podczas kontroli projektu na miejscu w Zespole Szkół oraz w siedzibie Powiatu, w zakresie, w jakim kontrola dotyczy zespołu szkół, również po zakończeniu jego realizacji – do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu oraz w okresie trwałości projektu;
•nadzór nad dostosowaniem strony internetowej szkoły, wytworzonych materiałów do wytycznych WCAG2.0 w zakresie zamieszczanych informacji dotyczących realizowanego projektu,
•wykonanie zamówienia nastąpi osobiście.

Kod CPV: 79421000–1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych,
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,
79600000-0 Usługi rekrutacyjne

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) na stanowisku Specjalisty ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego:

 • zrekrutowania w Zespole Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie:
 • na zajęcia pozalekcyjne co najmniej 70 uczniów;
 • na staże zawodowe nie mniej niż 42 uczniów;
 • w ramach wsparcia dla nauczycieli (kursy zawodowe, studia podyplomowe)- co najmniej 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • realizacji wsparcia szkoleniowego w postaci szkoleń zawodowych i specjalistycznych, ścisła współpraca z wykonawcami usług szkoleniowych i nauczycielami praktycznej nauki zawodu, prowadzącymi zajęcia podczas projektu, ustalenia grup szkoleniowych,
 • pozyskanie pracodawców – miejsc odbywania staży zawodowych przez uczniów, odpowiedzialność za nadzór nad stażami zawodowymi,
  2) na stanowisku Specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni:
 • opracowania dokumentacji niezbędnej do dokonania zakupów sprzętu i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie,
  w tym:
 1. Zakupu zestawów komputerowych do 3 pracowni zawodowych informatycznych (14 + 1 stanowisko),
 2. zakupu monitorów interaktywnych do wyposażenia praktycznej nauki zawodu,
 3. zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek,
 4. zakupu zestawów podzespołów do nauki montażu komputerów dla zawodu technik informatyk,
 5. Zakupu laptopów z systemami operacyjnymi do pracowni technika informatyka do nauki diagnozowania systemów,
 6. zakupu oprogramowania do serwerów dla zawodu technik informatyk, oprogramowania edukacyjnego dla wszystkich zakupionych zestawów komputerowych dydaktycznych, w tym oprogramowanie graficzne dla jednej z pracowni,
 7. zakupu tablic szkolnych suchościeralne, typu Flipchart,
 8. zakup kas fiskalnych,
 9. zakup sprzętu biurowego: telefony z sekretarka, kserokopiarki, niszczarki, bindownice,
 10. przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy i nadzór nad wykonaniem podjazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie łazienki dla osób
  z niepełnosprawnościami,
 11. przygotowanie wizyty studyjnej – nawiązanie kontaktu z uczelniami wyższymi, opracowanie programu spotkania,
 12. przygotowanie „Dnia Zawodowca”.

c) Uczestnikami zajęć w ramach projektu będą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im.
S. Bolivara w Milejowie, którzy spełnią warunki uczestnictwa w projekcie „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
d) Wykonawcy usług nie mogą być zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
e) Wykonawcy zobowiązani są do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej jeden raz
w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu.
Termin świadczenia zadań w ramach projektu: od 1 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2020 r.
Na każde ze stanowisk zostanie zaangażowana inna osoba – jedna osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji specjalisty ds. rekrutacji i specjalisty ds. merytorycznych. Miesięczny wymiar czasu pracy wynosi na jednym stanowisku 40 godz. zegarowych, co zostanie potwierdzone miesięczną Kartą czasu pracy.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie Karty czasu pracy i rachunku wystawionego przez danego specjalistę, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu na ten cel. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce realizacji zamówienia:
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie, odrębnie dla każdego stanowiska w Zespole Szkół im. S. Bolivara, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów.
Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu
i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu. Szacowany średni czas pracy w miesiącu: 40 godz.
Oferent zapewni o swojej dyspozycyjności osobistej, w miejscu realizacji usługi, w wymiarze min. 3 razy w tygodniu między godzinami 8.00-18.00, w dni robocze oraz w dni wolne
w zależności od ustalonych harmonogramów szkoleń
Po realizacji świadczonych usług w danym miesiącu przedłożona zostanie przez Oferenta miesięczna ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę do rozliczenia z Zamawiającym.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zatrudnienie jednej osoby na stanowisku: specjalista ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego oraz jednej osoby na stanowisku specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni na potrzeby realizacji projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”.

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zatrudnienie specjalista ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego oraz jednej osoby na stanowisku specjalisty ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących zakupu pomocy szkolnych i dydaktycznych, współpracy przy wyborze instytucji szkoleniowych, przedsiębiorstw do organizacji staży zgodnie z potrzebami zespołu szkół objętego projektem.

IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)wiedzy i doświadczenia:
Osoba ubiegająca się o zamówienie musi spełniać łącznie, niezależnie od innych warunków określonych w niniejszym zapytaniu, następujące warunki:
a)minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w placówkach szkolenia zawodowego,
b)wykształcenie wyższe magisterskie, uprawnienia pedagogiczne,
c) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, środków z dotacji ministerialnych,
d)posiadanie znajomości zasady równych szans kobiet i mężczyzn, znajomość ochrony danych osobowych,
3)potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1)Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V.Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zał. Nr 2 do formularza ofertowego
2.kopie zaświadczeń, certyfikatów odbytych szkoleń, referencje,
3.CV

VI.Kryterium oceny ofert, waga i sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Wk – waga kryterium

VII. Warunki zmiany umowy:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

VIII. Inne formalności, które należy dopełnić celem złożenia oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto za 1 godzinę usługi oraz łączną cenę usługi za 1 miesiąc, tj. 40 godz. pracy. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
–pełną nazwę oferenta;
–adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP/PESEL, REGON;
–dane osoby do kontaktów;
–cenę zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt V niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Termin związania ofertą: 15 dni od dnia składania ofert.

IX. Termin i miejsce złożenia ofert:
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, kancelaria podawcza, do dnia 27.06.2018r. do godz. 14:00

X. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Łęczna, dnia 21.06.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.34. 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

I.Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Powiat Łęczyński
NIP: 505-001-77-32
Regon:431019425
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl
Numer telefonu: 81 53 15 200
Numer faksu: 81 752 64 64
Czas urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1277z późn. zm.).

III.Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.
1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz
z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
2.Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem:

2.1. Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:
1)Rachunek podstawowy budżetu Powiatu Łęczyńskiego,
2)Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
3)Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
5)Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej,
6)Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
7)Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
8)Zespół Szkół w Ludwinie,
9)Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
10)Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
11)Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
12)Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
13)Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.
14)Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

2.2.Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek:
1)Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,
2)Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
3)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej,
4)Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

2.3.Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych
1) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – Rachunek Funduszu Pracy

3.Obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 2.1. ; 2.2. i 2.3. obejmuje w szczególności:
1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na:
1.1.Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych
i pomocniczych, w tym walutowych,
1.2.Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
1.3.Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
1.4.Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku,
elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
1.5.Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
1.6.Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00
1.7.Wydawaniu blankietów czekowych,
1.8.Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu – 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
1.9.W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
1.10.Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach
obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro,
1.11.W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący
w oddziale banku,
1.12.Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a.wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego
jednostek organizacyjnych,
b.wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków,
c.wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego
i obsługiwanych jednostek,
d.przyjęcia depozytu,
e.korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
1.13.Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji.
1.14.udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat,

Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem – wymienione w dziale III ust. 2 punkt 2.1. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat).
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3 w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

Cena za wymienione usługi dla jednostek organizacyjnych (nie objętych ryczałtem – wymienione w dziale III ust. 2 punkt 2.2. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3 w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.

Cena za wymienione usługi dla jednostki organizacyjnej – wymienionej w dziale III ust. 2 punkt 2.3. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3. w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy

2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Powiatu Łęczyńskiego
Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Powiatu na poszczególne lata budżetowe. Maksymalna kwota w 2018 roku wynosi 8 000 000 zł.
3) Lokata OVERNIGHT
Bank zapewni możliwości tworzenia lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.
4)Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu
o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą według wysokości obowiązującej w danym banku. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

4.Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M według danych z dnia 31 maja 2018 roku; WIBOR 1M – 1,64%: WIBID 1M – 1,44 %;
5.W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.
6.Punk kasowy lub ajencyjny
Uruchomienie punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez prowadzącego punkt kasowy / ajencyjny w zakresie:
1)nazwy odbiorcy wpłaty,
2)rachunku odbiorcy wpłaty,
3)tytułu opłaty;
dane do wpisu zostaną przekazane prowadzącemu punkt kasowy / ajencyjny w dniu podpisania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej z wybranym bankiem.
Godziny otwarcia punktu kasowego od poniedziałku do piątku (prócz wtorków) 7:15 do 14:45, wtorki od 8:15 do 15:45
Punkt kasowy Wykonawca uruchomi w terminie maksymalnie 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą na podstawie odrębnej umowy.

7.Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
7.1. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.1.
1)- ilość rachunków bankowych – 61 szt.
2)- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 310szt/60 352 zł
3)- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 8 szt./9 700 zł
4)- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –1 837

7.2. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.2.
1)- ilość rachunków bankowych – 17
2)- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych
15 szt./48 050 zł
3)- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – brak
4)- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 398

7.3. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.3.
1)- ilość rachunków bankowych – 1 – Rachunek Funduszu Pracy
2)- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – brak
3)- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 10szt./8 000zł
4)- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 400

Informacje dodatkowe
1.Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział / filię Banku na terenie miasta Łęczna.
2.Nie dopuszcza się, aby jakikolwiek element ceny zaoferowany był w wysokości 0.

IV.Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 01.08.2018r do 31.12.2019r.

V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia posiadał Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 1876 ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2)zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym w postaci oddziału lub filii banku znajdującego się na terenie miasta Łęczna i zobowiąże się do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego w siedzibie Zamawiającego.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1)który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)

VI.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 1876 z późn. zm. ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
3)oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego..

2.Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców:
1)Formularz ofertowy wraz z zawartymi w nim oświadczeniami zgodny z zał.nr 1
2)Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane są przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał obowiązek złożenia, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego, zawierający istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

VII.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: IPR.272.1.34.2018
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Patrycja Miazio – Skarbnik Powiatu; e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 256
W zakresie proceduralnym Pan Michał Bijata e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

VIII.Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.Opis sposobu przygotowywania ofert:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

X.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2018 r do godziny 12:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  3)przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl;
  (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego; oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
  2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XI.Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
3.Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
Przy ustalaniu wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat O/N nie należy uwzględniać środków w walutach obcych

XII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.Nazwa kryteriumZnaczenie kryterium (w %)
1Cena miesięczna obsługi bankowej „Mo”80
2Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.”10
3Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś”10
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1)W kryterium „Cena miesięczna obsługi bankowej „Mo”” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cn
Mo = _____________ x 80% x 100 pkt.

Cob

Mo – Cena miesięcznych opłat obsługi bankowej
Cn – Cena najtańszej oferty
Cob– Cena oferty badanej

Cena obsługi bankowej stanowi sumę cen obsługi Powiatu i jednostek organizacyjnych.
2)W kryterium „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.”” –najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najniższym oprocentowaniem, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

On

Ok = _____________ x 10% x 100 pkt.

Oob

Ok – ilość punktów za wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym
On – najniższa stopa procentowa spośród badanych ofert
Oob – stopa procentowa badanej oferty
3)W kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najwyższym oprocentowaniem, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Oob
Oś = _____________ x 10% x 100 pkt.

Om

Oś – liczba punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach
Oob – stopa procentowa badanej oferty
Om – najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert

3.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie w ciągu 5 dni od wyboru oferty do przedłożenia projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego
3.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIV.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/filii banku / zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego
3.Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia
4.Istotne postanowienia umowy
5.Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego

Zapytanie ofertowe o cenę: wykonania usług całodziennego wyżywienia od śniadania dnia 29 czerwca 2018 r. do kolacji 2 września 2018 r. w budynku OSP w Kaniwoli, Gmina Ludwin, znak sprawy: ZKO.272.1.18.2018

ZKO.272.1.18.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016 r. w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zwracam się zapytaniem ofertowym o cenę: wykonania usług całodziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) plus herbata, cukier dla dziesięciu policjantów w okresie od śniadania dnia 29 czerwca 2018 r. do kolacji 2 września 2018 r. w budynku OSP w Kaniwoli, Gmina Ludwin.

Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie 29.06. – 02.09.2018 r.

CPV: 55270000 – 3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: 21-010 Łęczna,
al. Jana Pawła II 95 A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 531-52-00 Fax: /081/ 752-64-64
E-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz wdrożony system monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. 2017 poz. 149 z późn.zm. )

2.Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty oraz dołączyć wymagane dokumenty:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2)kserokopię zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie art.62 ust.1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. 2017 poz. 149 z późn.zm. )

3)informację dotyczącą wdrożenia systemu monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych usług oraz zapewni niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Łagodziński – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
telefon: /081/531-52-74.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2018 r., w Biurze Obsługi Interesanta – kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A pok.111 lub przesłać faxem na nr: /081/ 752-64-91 lub e-mailem: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1.Formularz oferty.
2.Wzór umowy.

Łęczna dnia 05.06.2018 r.