powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szacowanie wartości zamówienia na:świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen szkoleń kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie studiów Zamawiający rozumie zapewnienie sal wykładowych spełniających warunki realizacji zajęć, wykładowców, materiałów szkoleniowych, ustalenie i przeprowadzenie egzaminów, wydania dyplomów ukończenia studiów. Studia podyplomowe skierowane będą do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe planujących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe na kierunkach.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących studiów podyplomowych dla nauczycieli:
1)zakup miejsca na studiach podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej–dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”
2)zakup miejsca na studiach podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej na studiach podyplomowych -dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Chłodnictwo i klimatyzacja”

W załączniku szczegółowe informacje na temat studiów.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 08 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej

IPR.272.1.25.2018 Łęczna, dnia 23.04.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej. Nr sprawy IPR.272.1.25.2018

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
Dotyczące wyposażenia rusztowania w 4 rolki jezdne. Mogą one być z regulacją wysokości – średnica rolek 150 mm( do poziomowania rusztowania na nierównym podłożu) lub bez regulacji, o średnicy rolek 125 mm

Odpowiedź:
Zamawiający w związku z tym, iż nie określił w zapytaniu ofertowym wymaganego wyposażenia
w rolki jezdne rusztowania ( poz. nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia), informuje, iż dopuszcza dwa rozwiązania:
1.wyposażenie rusztowania w rolki jezdne z regulacją wysokości lub bez regulacji,
2.rusztowanie bez rolek jezdnych

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu Zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej
kod CPV: 39131100-0 – regały archiwalne
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 4 Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
15 000,00 zł
Zamawiający ze względu na to, iż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzje o zwiększeniu środków na realizacje zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 rozdz. 75020 § 6060

5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: elektronicznej
1) KJMK Meble Sp. z o.o. ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice
2) Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
3) PHPU REMAG WAGA Lublin ul. Związkowa 10, 20-001 Lublin
4) KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin
5) PW SKRAWMET W. Olejniczak, S.Solka, i J.Stachurski S.J.ul.
Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc

6.  Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena
1.SILESIA MEBLE Sp. z o.o.
ul. Ornontowicka 4, 44-230 Czerwonka-Leszczyny24 575,40 zł
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET W. Olejniczak, S.Solka, J.Stachurski Spółka Jawna ul.Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc18 413,10
3.KJMK Meble Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice23 406,90
4.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów18 388,50 zł

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów – za cenę 18 388,50 zł brutto.

Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej

IPR.272.1.25.2018 Łęczna, dnia 19.04.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1277) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III.CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne szkolnej pracowni budowlanej w Zespole Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej wg. zestawienia przedstawionego poniżej.

Lp.NazwaIlość Wymagania
1Rusztowanie1 szt.Wymiar podestu roboczego: 1,50 x 0,60 m,
Wysokość robocza: 3,00 m,
Wysokość rusztowania: 1,95 m,
Wysokość pomostu: 1,00 m,
nośność 200 kg/m2,
Atestowane przez TÜV / GS,
zgodne z normą EN 1004
Gwarancja 24 miesiące
2Maszyna do cięcia płytek i materiałów budowlanych (przecinarka do glazury na mokro)1 szt.Zasilanie: 230V
Moc do 800W
Ilość obrotów bieg jał. ok. 3000 1/min
Max. gł. cięcia 90° – do 30mm/45° – do 25mm, max. dł. Cięcia do 500mm
Tarcza „diamentowa” ?200/25,4mm
Cięcie ukośne regulowane w przedziale 0-45°
Urządzenie przenośne stolikowe na nóżkach, stół aluminiowy, zintegrowana z obrotami tarczy pompa chłodząca
Gwarancja minimum 2 lata
Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa
3Gilotyna do glazury3 szt.Długość cięcia 600-800 mm
Gwarancja: 24 miesiące
4Komplet narzędzi do tapetowania3 kpl.w skład kompletu wchodzi:
?stół do tapetowania – 1 szt. (składany, wymiarydł.300 x szer.60 x wys.80 cm, blat roboczy z płyty MDF pokrytej laminatem, stelaż z rurek aluminiowych, gwarancja 24 miesiące, siec autoryzowanych serwisów w Polsce)
?rolka dociskowa do tapet z zestawem pędzli do tapetowania – 1 szt. (rolka dociskowa do tapet, materiał wykonania PVC, stal, guma, szerokość: 15-18 cm,)
?zszywacz tapicerski – 1 szt.(funkcja 4 w 1 – 4 różne typy zszywek, wykonany w całości z wysokogatunkowej stali, antypoślizgowy uchwyt, regulacja siły wbijania)
5Wyrzynarka do otworów w drewnie1 szt.Komplet otwornic z adapterem pozwalającym na mocowanie do wiertarek udarowych oraz uchwytem SDS
Komplet ostrzy ? 20-80mm
Gwarancja: 24 miesiące
6Wiertarka sieciowa z udarem z mieszadłem do zapraw1 szt.Moc silnika: od 1000 W do 1200 W
Obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od 0-700, 0-2000/min.
Blokada wrzeciona
Sprzęgło przeciążeniowe
Uchwyt SDS, oraz możliwość wymiany uchwytu – do wierteł z uchwytem cylindrycznym do ? 14
Gwarancja: 24 miesiące
Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa
Mieszadło do zapraw: murarskich i tynkarskich
7Komplet narzędzi budowlanych3 kpl.w skład 1 kompletu wchodzi:
?taśma miernicza – 1 szt. (3 m)
?kielnia trapezowa – 1 szt. (nierdzewna, 160mm, rączka dwuskładnikowa,)
?7-częściowy zestaw wierteł do betonu – 1 szt. (wiertła do betonu z uchwytem SDS ? 5-12mm)
?8-częściowy zestaw wierteł do drewna – 1 szt. (wiertła do drewna ? 5-12mm,)
?13-częściowy zestaw wierteł do metalu – 1 szt.(wiertła do metalu ? 3-12 mm)

2.Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:
44212310-5 Rusztowania
43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
44510000-8 Narzędzia
44512000-2 Różne narzędzia ręczne

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 21.05.2018r.

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)zdolności technicznej lub zawodowej,
a)doświadczenie:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
b)osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c)potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym. Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postepowaniu.

2.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania
1.Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.Z udziału w postepowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1.Formularz ofertowy (wg. wzoru załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3.oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VIII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy IPR.272.1.25.2018
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5.Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204

IX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
4.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
8.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2018 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
  3)przesłać e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Wykonawca, który złożył ofertę drogą elektroniczną a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu ofertę w formie oryginału.
  2.Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
  3.Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować w następujący sposób:

„Oferta na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni budowlanej do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej Nr sprawy: IPR.272.1.25.2018”

4.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2.Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może zostać podwyższone podczas wykonywania umowy.
3.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
4.Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
5.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
6.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

XIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1.Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena=Cena najtańszej oferty x100 pkt
Cena ocenianej oferty

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
5.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3
2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XV.INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
Zamawiający zastrzega, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca
i mogą ulec opóźnieniom.

XVI.WYNIK POSTĘPOWANIA

O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową, zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych
Załącznik Nr 3 – Umowa- projekt

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby PZAZ w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.1.2018
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęcznej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego dla PZAZ w Łęcznej- wg CPV: 302310000-7 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 13 008,13 zł netto co stanowi równowartość 3 016,94 euro (1 euro = 4,3117 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 16 000,00 zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 6080 numer zadania –
Źródła finansowania: Fundusz Aktywności
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Komputronik, C. H. Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin
e-mail: lublinplaza@komputronik.pl
2) Spark-IT, ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin, e-mail: biuro@spark-it.pl
3) Neteam, ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna, e-mail: info@neteam.pl
4) VIRTUAL TELECOM ul. Tomasza Zana 32a, 20-601 Lublin, e- mail:kamil.sergiel@vtelecom.pl
5) VICO, ul. Targowa 1 lok. 2, 21-010 Łęczna, e-mail: leczna@vico.pl
6) AKANZA, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, mail:filip.grajewski@akanza.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) Grupa INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk oferta na kwotę netto 14 373,84 zł, kwotę brutto 17 679,83 zł., ofercie przyznano 81,92 punktów

2) Spark-IT Sp. z o.o., ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin
oferta na kwotę netto 13 738,46 zł, kwotę brutto 16 898,31zł., ofercie przyznano 85,71 punktów
3) Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław
oferta na kwotę netto 12 590,00 zł, kwotę brutto 15 485,70 zł., ofercie przyznano 93,53 punktów
4) INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
oferta na kwotę netto 11 775,00 zł, kwotę brutto 14 483,25 zł., ofercie przyznano 100 punktów

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
oferta na kwotę netto 11 775,00 zł, kwotę brutto 14 483,25 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Dyrektor
mgr Małgorzata Paprota

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na zakup z dostawą i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

IPR.272.1.18.2018 Łęczna, dnia 05.04.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup z dostawą
i montażem przesuwnych regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania ofertowego na wykonanie , dostawę i montaż regałów przesuwnych proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia o: załączenie rzutu pomieszczenia w którym mają być montowane regały , dokładnego określenia ich parametrów tj. głębokości półek , rozstawu półek oraz ile ma być zamontowanych mb półek.

Odpowiedź:
Głębokość półek – 60 cm (2x30cm)
Rozstaw półek – 35cm. ( 5 przestrzeni (półek)w regale)
Zakładana ilość metrów bieżących półek użytkowych – 60 m.b. w jednym regale (30m.b. półek po jednej stronie regału)
Zakładana ilość regałów – 5szt

Zamawiający w załączeniu przesyła rzut pomieszczenia, w którym mają być montowane regały.

Zamawiający zakłada maksymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.