powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja o wyniku postepowania na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej. NR sprawy: IPR.272.1.22.2018

NR SPRAWY: IPR.272.1.22.2018

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.03.2018r. na kwotę 3 375,00 co stanowi równowartość 636,38 euro (1euro = .4,3117zł) w oparciu o średnie ceny dostaw świadczonych w podobnym zakresie.
Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizacje zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

 1. W dniu 21.03.2018r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
  1)Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
  2)Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński ul. Turystyczna 7b 20-207 Lublin
  3)MasterEdukacja.pl Ul. Dobrzecka 69-7162-800 Kalisz
  4)AKTIN Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec
  5)Metalbit Producent Mebli Szkolnych spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowa ul. Zwycięzców 26 78-460 Barwice
  6)Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
  7)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
  Zapytanie skierowano mailem.
  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Do terminu składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  Lp.Nazwa i adres WykonawcyCENA
  1TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa9 928,56
  2Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin4 056,54
  3METALBIT producent Mebli Szkolnych Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice4 569,45
  4MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz4 236,56
  5KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin5 587,89
 3. Po terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła oferta złożone przez:
  Grafit Meble Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice
 4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin.

 1. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.
 2. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Łęczna-miasto, obrębu Łęczna, jako działki nr : 2604/5, 2604/6 i 2604/7

GKN. 272.1.13. 2018 Łęczna, dnia 28 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Łęczna-miasto, obrębu Łęczna, jako działki nr : 2604/5, 2604/6
i 2604/7, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/0010881/8.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona jest do sprzedaży.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 25 kwietnia 2018 r.
IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2)do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 1000,
3)pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
cena oferowana brutto – waga 100%
Łęczna, dnia 28 marca 2018 r.

informacja o wyniku postępowania na: wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Znak sprawy: IPR.272.1.16.2018
Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zastosowaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Opis przedmiotu zamówienia:

1.WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ
1.kod CPV: 39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe
1.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  20 000,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  Dział 801, Rozdział 80195 § 6050
  3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów
  2) Meble Milejów – Andrzej Barbachowsk Milejów 170Milejów
  3)Smok. Pph. Smoczyński T. ul.Ofiar Majdanka 12 KRĘPIEC 21-007 Mełgiew
  4)Metalkas ul. Zemborzycka 57 20-445 Lublin
  5)Meble Biurowe S&K, ul.Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
  6)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin

5.Wykaz uzyskanych ofert:
L.pNazwa i adres WykonawcyMeble biurowe
Cena netto Cena brutto
1.Tronus Polska, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa23 988,0029 505,24
2.KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
17 659,0021 720,57
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

19.03.2018r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam ……………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego

 • – niepotrzebne skreślić

informacja o wyniku postępowania na: wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Znak sprawy: IPR.272.1.16.2018
Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zastosowaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Opis przedmiotu zamówienia:

1.WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ
1.kod CPV: 39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe
1.dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
  20 000,00 zł
  2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
  Dział 801, Rozdział 80195 § 6050
  3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
 2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1)Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-021 Rzeszów
  2) Meble Milejów – Andrzej Barbachowsk Milejów 170Milejów
  3)Smok. Pph. Smoczyński T. ul.Ofiar Majdanka 12 KRĘPIEC 21-007 Mełgiew
  4)Metalkas ul. Zemborzycka 57 20-445 Lublin
  5)Meble Biurowe S&K, ul.Turystyczna 7A, 20-207 Lublin
  6)KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin

5.Wykaz uzyskanych ofert:
L.pNazwa i adres WykonawcyMeble biurowe
Cena netto Cena brutto
1.Tronus Polska, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa23 988,0029 505,24
2.KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
17 659,0021 720,57
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
KERRO Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

19.03.2018r. ……………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam ……………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego

 • – niepotrzebne skreślić

Pytania i odpowiedzi do postepowania na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej

IPR.272.1.22.2018 Łęczna, dnia 23.03.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 zestawu mebli do pracowni szkolnej, Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Meble dostarczane są do zamontowania, a rozładunek i wniesienie jest po stronie Zamawiającego – proszę o informację czy dopuszczają Państwo takie oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza oferty mebli do samodzielnego montażu. Zamawiający dopuszcza również możliwość rozładunku i wniesienia dostawy przez Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż możliwość samodzielnego montażu przez Zamawiającego nie spowoduje utraty wymaganej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Pytanie 2
Czy można negocjować termin wykonania?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zmienia zapis pkt V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zapytania ofertowego.

Było:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20.04.2018r.

Winno być:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 26.04.2018r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zapytanie ofertowe na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęcznj

PZAZ.XI.272.1. 1.2018 Łęczna, dn. 21.03.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją)
i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby zamawiającego dla PZAZ
w Łęcznej- wg CPV:302310000-7

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Zakup trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego z dostawą do siedziby PZAZ w Łęcznej wg CPV:302310000-7, szczegółowe parametry zostały podane w załączniku formularza ofertowego.
2.Dowóz sprzętu do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3.Potwierdzeniem wykonania dostawy z zainstalowanym oprogramowaniem będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

 1. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych trzech kompletnych zestawów komputerowych (z instalacją oprogramowania i wgranymi programami komputerowymi zgodnie ze specyfikacją) i pozostałego sprzętu komputerowego w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą, zastrzeżeń ze strony informatyka Zamawiającego co do właściwego działania urządzeń komputerowych.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji na zestawy komputerowe – 5 lat w miejscu użytkowania, urządzenie wielofunkcyjne – 4 lata, pozostały sprzęt min. 2 lata, wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający termin i szczegółowy zakres gwarancji.
 3. Zapłata będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
•Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
•Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 usługi obejmujące swym zakresem sprzedaż sprzętu -zestawów komputerowych na kwotę co najmniej 10.000 zł każda., których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami załączonymi do oferty (np.: referencje lub inne dokumenty),

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona osobiście, w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia 6.04.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu od składania ofert.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ofertowa brutto – waga 100 %.
Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
1)zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2)zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3)zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2.W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)