powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

IRP. 272.1.10.2019Łęczna, 14.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.TRYB ZAMÓWIENIA.
Rozeznanie rynku.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułowych stoisk wystawienniczych wraz ze stojakami magnetycznymi do ulotek i torbą do pakowania. Realizacja działania dotyczy planowanego w szkole Dnia Zawodowca.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
Wykonawca do oferty przedstawi wizualizację projektu.
A)Dwa namioty o wymiarach 3 m x 3 m oraz jeden namiot o wymiarach 3m x 4 m przeznaczone do użytku zewnętrznego na podłożu twardym oraz trawiastym, odporne na wodę i wiatr, umożliwiające przeprowadzenie warsztatów oraz działań promocyjnych. Namioty w kolorze granatowym. Powinny być lekkie, szybkie i proste w montażu. Namioty powinny być stabilne oraz odporne na przeciążenia, a ich tkanina wodoszczelna i odporna na przeciekanie. Materiał poszycia podwójnie powlekany, impregnowany poliester. W komplecie wraz ze stelażem i poszyciem dachu powinny się również zawierać trzy ściany 2 boczne i 1 tylna , torby transportowe, szpile mocujące do podłoża oraz cztery obciążniki, zestaw narzędzi potrzebnych do mocowania namiotu oraz do jego obsługi i konserwacji.
Nadruk firmowy techniką eco-solwent na namiocie (falbanie/krawędzi dachu z przodu) zawierający logotyp (załącznik nr 4 do zapytania) popiersia patrona szkoły i napis Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara , 21-020 Milejów, Partyzancka nr 62 tel.: 81 53 15 471, www.zs2milejow.edu.pl
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt rozmieszczenia logotypów
w celu uzyskania akceptacji.
Część 1
a)Namiot wystawowy 1 szt (3mx3m)
SPECYFIKACJA PRODUKTU
?Szerokość 3,00 m.
?Długość: 3,00 m.
?Wysokość boku: 2,10-2,37 m.
?Wysokość kalenicy:3,13-3,40 m.
?Poszycie dachu:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?Ściany boczne i tylne:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?Rama:32x32x1,0mm/25x18x1,0mm
?Wymiar w stanie złożonym:1,56×0,22×0,22 m.
?Kolor:granatowy lub niebieski
?UV:Odporny na działanie promieni UV
?Wodoodporny:100% Wodoodporny
Dodatkowe wymagania:
?Łatwe rozstawianie
?Wysoka wytrzymałość
?Funkcjonalna konstrukcja
?Regulowana wysokość
?Łatwy do przechowywania
?Łatwy w transporcie
?Pomoc i obsługa ekspertów
?Zawiera torbę transportową
b) namioty wystawowe 2 szt (3mx4m)
Wymiary każdego:
?Powierzchnia:3 x 4m = 12.00 m2
?Wysokość ścian bocznych:ok. 2,0 m
?Wysokość kalenicy:ok. 2,9 m
?2 wejścia:ok. 2,0 x 2,0 m
?Kolor: granatowy lub niebieski
?Poszycie dachu:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?Ściany boczne i tylne:300g/m? 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
?UV:Odporny na działanie promieni UV
?Wodoodporny:100% Wodoodporny
Dodatkowe wymagania:
?Łatwe rozstawianie
?Wysoka wytrzymałość
?Funkcjonalna konstrukcja
?Regulowana wysokość
?Łatwy do przechowywania
?Łatwy w transporcie
?Pomoc i obsługa ekspertów
?Każdy zawiera torbę transportową
Część 2
tablice magnetyczne 3szt (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne
z kompletem kółek na stojaku
Opis
?Tablica moderacyjna, dwustronna, suchościeralna, magnetyczna.
?Wymiar tablicy wewnętrznej : 120 x 150 cm (jednoczęściowa).
?Wysokość całkowita ok. 200 cm
?Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
?Stojak o podstawie w kształcie litery „T” .
?Powierzchnia tablicy jednolita.

2.Zamawiający wymaga:
a.Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy
z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001
b.Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta .
3.Gwarancji jakości producenta: na okres co najmniej 36 miesięcy – świadczonej
w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym – wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
b.Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego
c.Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację.

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest prezentacja umiejętności uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczących w projekcie „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” .

VI.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 30195920-7 – tablica magnetyczna,
30195000-2- tablica suchościeralna,
39522530-1- namiot wystawowy.

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy, dostawa nie później niż do dnia 27.03.2019 r.
VIII.SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa modułowych stoisk wystawienniczych wraz ze stojakami magnetycznymi do ulotek i torbą do pakowania. Realizacja działania dotyczy planowanego w szkole Dnia Zawodowca, w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

X.KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:
Cena min.
Cena = ———————- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1)wypełniony formularz ofertowy,
2)oświadczenie o spełnianiu warunków
2.Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert,
w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 19 marca 2019 r. do godz. 10:00 adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl,
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2019 r. o godz. 10:15
XIV.KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. Kont.: 81 5315200
  2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
 • w przypadkach przewidzianych prawem
 • prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postepowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy
4.Logotyp

Modyfikacja treści Zaproszenia do złożenia oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ. NR SPRAWY/; IRP.272.1.9.2019

IRP.272.1.9.2019 Łęczna, dnia 14.03.2019r.

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
NR SPRAWY IRP.272.1.9.2019,
PN: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”.

W związku z zadanymi pytaniami w prowadzonym postępowaniu Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany:

I.Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału VIII Opis sposobu przygotowywania ofert : przed modyfikacją w brzmieniu było:

11.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 18.03.2019r. godziną 10:15

Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału VIII Opis sposobu przygotowywania ofert: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 22.03.2019r. godziną 10:15

II.Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert: przed modyfikacją w brzmieniu było:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2019 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2019 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

II. Zmianie ulega Załącznik Nr 1.1. Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.

W związku z powyższą modyfikacją zapisów Zaproszenia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu dotychczasową treść:

 • Zaproszenia do złożenia oferty zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 14.03.2019
 • Załącznika nr 1.1 Formularz cenowy zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 14.03.2019.

Zamawiający informuje, że dokonana powyższa modyfikacja zapisów staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i jest wiążąca przy składaniu ofert.

Załączniki:
1.Załącznik nr 1.1 – Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty po modyfikacji

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ” IRP.272.1.9.2019

Łęczna, dnia 08.03.2019
Znak sprawy: IRP.272.1.9.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I.Zamawiający
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-00, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl
NIP 5050017732,
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:
„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.).

II.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie nadawanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej przy ul. Al. Jana Pawła II 95a oraz ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn.zm).
2.Usługi te powinny być świadczone na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w prawie pocztowym z uwzględnieniem zasad doręczeń wynikających z postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm..). Przedmiot zamówienia obejmuje także usługę umowną polegającą na doręczaniu Zamawiającemu wszystkich przychodzących za pośrednictwem Wykonawcy przesyłek pocztowych oraz odbieraniu od Zamawiającego przesyłek nadawanych przez niego.
3.Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem rodzajów przesyłek został szczegółowo opisany w załączniku do formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1.1 do niniejszego ogłoszenia.
4.Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę.
5.Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.
6.Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy.
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:
64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek

III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania: od dnia 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn.zm).
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)zdolności technicznej lub zawodowej,
a)doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał minimum 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczącą przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, przy czym usługa została zrealizowana na potrzeby podmiotu zaliczanego do sektora finansów publicznych
b)osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c)potencjału technicznego:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jednym punktem nadawczym w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz punktem odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych).

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczeń Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1.który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z póżn. zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie wykonywanie czynności odbieranie od nadawcy oraz doręczanie adresatom krajowym nadanych przesyłek, które wymagają posiadania uprawnień, o których mowa w części IV pkt 1 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
4.Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach innych podmiotów. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu samodzielnie.

V.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.Formularz ofertowy (wg. wzoru załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3.Kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm.), na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
4.Wykaz zrealizowanych usług według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
5.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VI.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym; IRP.272.1.9.2019
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,
lub
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl ,
5.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 204

VII.Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.Opis sposobu przygotowywania ofert:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną pod rygorem nieważności
5.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
6.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
10.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 18.03.2019r. godziną 10:15

IX.Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2019 r do godziny 10:00
  1)pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
  2)osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),
  2.Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
  3.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.
  4.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

X.Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację całości zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 i 1.1).
2.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając je w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
6.Podana cena o której mowa obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy – wynikające ze świadczenia usług wyszczególnionych w formularzu cenowym z zastrzeżeniem, że w przypadku usług dodatkowych i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym zastosowanie będą miały stawki cenowe wg Cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usług.
7.Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
8.Podane przez Wykonawcę ceny zostaną ustalone na cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegały zmianie za zastrzeżeniem poniższych przypadków.

 • zmiany stawki VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, co spowoduje zastosowanie przez wykonawcę obowiązującej stawki podatku VAT i skutkować będzie zmianą cen jednostkowych przesyłek,
 • ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu
 • zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT
  9.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XI.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
  b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
  2.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.Nazwa kryteriumZnaczenie kryterium (w %)
1 Cena „C” 100

W kryterium „CENA” Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:
Cena najtańszej oferty
Cena = _____________ x 100% x 100 pkt.

             Cena oferty badanej 

3.Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny.
4.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 2
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
  4.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie protokołu z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
  5.Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał obowiązek złożenia, w terminie 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego
  6.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
  7.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIII.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIV.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XV.Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2.administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@powiatleczynski.pl
3.dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.9.2019 pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ” prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
4.odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5.zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2.Załącznik nr 1.1. Formularz cenowy
3.Załącznik nr 2 – wzór umowy
4.Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług masażu
w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 40 godzin/(60 minut) miesięcznie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
w przedziale czasowym w godzinach 8.00 – 12.00, świadczenia usług masażu dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a)wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu,
b)planowanie czynności wchodzących w skład masażu,
c)wykonanie masażu leczniczego, rehabilitacyjnego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej,
d)wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu, u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, oddechowego, przemiany materii,
e)wykonywanie masażu punktowego,
f)prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych zajęć,
g)popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,
h)współpraca w zespole terapeutycznym,
i)planowanie i organizowanie własnej pracy,
j) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
k)organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
l)korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
m)postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
n)opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań rehabilitacyjnych,
o)opracowania:
•diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
•zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
•opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
•wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
p)przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
4)Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.

KOD CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
  Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 13 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 3 015,05 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 13 000,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania: Środki Funduszu Aktywności.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)aleksandrarozycka87@gmail.com,
2)pawelszalast90@wp.pl,
3)przemysławpasiak@gmail.com,

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Łukasz Przybylski, ul. Orląt Lwowskich 5/26, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 35,00 zł./ za 1 godzinę masażu, ofercie przyznano 100 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Łukasz Przybylski, ul. Orląt Lwowskich 5/26, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 35,00 zł./ za 1 godzinę masażu, ofercie przyznano 100 punktów,

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 25 godzin miesięcznie wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej .
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a) Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w zakresie działań fizjoterapeutycznych
b) Opracowania:
• diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
• zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów
• opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych
• wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
c) Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
4) Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 25 godzin miesięcznie, 3 x w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
5) Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.
6) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.

KOD CPV: 85142100-7

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
  Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 9 625,00 zł. netto co stanowi równowartość 2 232,30 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 9 625,00 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania: Środki Funduszu Funduszu Aktywności.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)aleksandrarozycka87@gmail.com,
2)pawelszalast90@wp.pl,
3)przemyslawpasiak@gmail.com,

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Aleksandra Josicz, ul. Wiosenna 6/3, 21-010 Łęczna oferta na kwotę brutto: 35,00 zł./ za 1 godzinę wykonywania usług fizjoterapeutycznych, ofercie przyznano 100 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Aleksandra Josicz, ul. Wiosenna 6/3, 21-010 Łęczna oferta na kwotę brutto: 35,00 zł./ za 1 godzinę wykonywania usług fizjoterapeutycznych, ofercie przyznano 100 punktów,

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 • – niepotrzebne skreślić