powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty na:„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.

Znak sprawy: IPR.272.1.67.2018 Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
2.Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego to kwota 25 902,65 zł brutto,
w tym na zadanie 1- 23 502,65 zł, na zadanie 2- 2400,00 zł

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  L.p Nazwa i adres Wykonawcy
  Cena brutto- zadanie 1Cena brutto- zadanie 2
  1.7 ZMYSŁÓW Integracja Sensoryczna, ul. Starego Dębu 7/3, 03-082 Warszawa31 934,001 500,00
  2.PUPH MART MED. Marta Sroka Stary Wiśnicz 222, 32-720 Nowy Wiśnicz 30 050,00-
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  7 ZMYSŁÓW Integracja Sensoryczna, ul. Starego Dębu 7/3, 03-082 Warszawa zadanie nr 2- 1 559,00 zł brutto
  Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postepowanie w zakresie części 1 ze względu na to, iż oferty na w/w cześć przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie w zakresie tej części.
 3. Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta w zadaniu nr 2 są kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego
 4. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne.NR sprawy GKN..272.1.29.2018

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 19.11.2018 r.

Znak sprawy: GKN.272.1.29.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający – Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne
2.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1)opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2626/21 o powierzchni 0,1479 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 – Łęczna, jednostka ewidencyjna Łęczna – miasto, zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym przez Burmistrza Łęcznej postanowieniem z dnia 04.09.2018 r. znak PGM.6831.48.2018 (podział na 25 działek).
2)termin wykonania zamówienia: 19.12.2018 r.
3)warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2,
4)wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: : podanie numeru uprawnień wskazanych w punkcie 3,
5)informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 53 15 220, e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl
6)termin związania ofertą: 29.11.2018 r.
7)opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić załączony formularz ofertowy;
8)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. nr 7 lub przesłać faksem na nr: 081 752-64-64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
9)opis sposobu obliczenia ceny: podać cenę netto i brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
10)opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% – cena
11)informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
12)wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13)istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: załączony wzór umowy
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy
artykułów chemii profesjonalnej do siedziby
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

PZAZ.XI.272.1.3.2018 Łęczna, dn. 29.11.2018r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
https://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986,dalej ustawą Pzp), w związku z z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl i www.zaz.leczna.pl

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej podane
  w załączniku nr 2 – szczegółowy formularz potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
  z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
 6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m.
  w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do trzech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości
  2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących – minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt Wykonawcy.
 12. W czasie trwania umowy, Wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
  i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.
  Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
  a) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
  b) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
  c) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
  d) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.
  e) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze, instrukcje stanowiskowe i parametryczne
  w niezbędnych ilościach.
  f) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum jeden raz
  w miesiącu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

d) Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z normą:
• System zarządzania jakością ISO 9001 lub innym równoważnym systemem
• System zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub innym równoważnym systemem (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia).

Użycie w Zapytaniu lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność
z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą stosownych ww. dokumentów (certyfikatów lub równoważnych dokumentów) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. dokumentów wraz z ofertą zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1.Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3.Do oferty Wykonawca załącza:
a)szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),
b)zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),
c)dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
d)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
4.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
5.Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6.Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.Ofertę należy złożyć:
a)osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
b)pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub
c) w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
2.Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018r.o godzinie 10.00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – waga 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

Ocena ofert:
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena badanej oferty
CENA = 100 punktów

XI. Termin związania z ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. Wynik postepowania:

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1.W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy.
2.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.
3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
4.Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
5.W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduję zmianę treści umowy w tym zakresie.

XV. Obowiązki informacyjne RODO:

I.Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;

 1. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail: pzazleczna@wp.pl; 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2018 na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie: a)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, b)wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 4.Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 6.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7.posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
  3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8.nie przysługuje Pani/Panu:
  1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
  a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
  1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
  2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
  3) dochodzenia roszczeń,
  4) archiwalnym
  i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
  b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

XVI: Lista załączników.

1.Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2.Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz
3.załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Małgorzata Paprota

Protokół z postępowania na wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej. NR SPRAWY: IRP.272.1.66.2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego
Znak sprawy: IRP. 272.1.66. 2018
Data sporządzenia protokołu :14.11.2018

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro

1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest kompleksowa usługa wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania.

2.Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 112 140,00 zł netto , co stanowi równowartość 26 008,30 euro
kod CPV: 34928470-3, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 137 932,20 zł brutto

3.Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.10.2018 r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno – użytkowy)
kalkulacji kosztów dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów na 2019r.
4.Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia: Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg publicznych – Elżbieta Duda

5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1) Eurotab Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje e-mail: biuro@eurotab.pl
2) Tabla Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin, e-mail: info@tabla.pl
3) TABAL Sp. z o.o. ul. Energetyków 14, 20-468 Lublin, e-mail gbartosik@tabal.pl

oraz zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro.

 1. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena oferty
termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych
(w dniach roboczych)termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych
(w dniach roboczych)
1.TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin126 396,03
5 dni 2 dni
2.UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica130 457,8710 dni7 dni
3.PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Marii Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka144 206,4310 dni7 dni
4.EUROTAB Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje138 545,2614 dni5 dni

7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Łączna ilość punktów
Cenatermin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych
termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych
1.TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin801010100
2.UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica 77,5152,86 85,37
3.PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Marii Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka70,1252,86 77,98
4.EUROTAB Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje 72,983,57
480,55

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

zapytanie ofertowe na: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej

IPR. 272.1.67.2018 Łęczna, dnia 13.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej”
w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania.
Kod CPV 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
39162100-6 – pomoce dydaktyczne,

2.Cel zamówienia:
Zakup wyposażenia służącego doposażeniu sali doświadczania świata, dostosowanego do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
3.Wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dane wyposażenie nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
4.Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
5.Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie
z Zamawiającym. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
6.Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu.
W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
7.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
•są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady
i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
•nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
•dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na dwa zadania.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowany typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W ORW

L.P.OPIS
ZADANIE 1
1.Podświetlana misa1 szt
2.Rowerek trójkołowyDuży

 1. Słup wodny1 szt
  4.Łuk sensoryczny do mocowania ściennego2 szt.
  5.Sieć światełek LED Wąż świetlny 5 szt.
  6.Nasadki trójkątne proste 10 szt.
  7.Nasadka piankowa typu JAJKO3 szt.
  8.Nakładka korygującazestaw
  9.Sensoryczny zestaw piłek typu YUCK E BALLS1 szt.
  10.Zestaw klamerekDuże klamerki
  12.Nakładanka z uchwytem (puzzle z uchwytami)28×28
  13.Walce do układania wieżyMały zestaw
  15.Mała piaskownica1 szt
  16.Piłka masująca75 cm
  17.Piłka lekarska1,5 kg
  18.Piłka gimnastyczna donut60 cm
  20.Łóżko wodne140cmx200cm
  21.Domek lustrzany z wyposażeniem1 szt
  22.Materiały do percepcji zmysłowejDuzy zestaw
  ZADANIE 2
  1.Kocyk obciążeniowy3 szt.
  2.Kolorowa sałatka1 szt
  3.Rotor elektryczny1 szt

V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  L. p.KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
  1Oferowana cena100%100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ——- x 100pkt
P B
gdzie,
P C – ilość punktów za kryterium cena,
P N – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5.Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania zamówienia: 31 grudzień 2018
2.Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę wyposażenia terapeutycznego o wartości min. 3000,00 zł brutto.
IX.WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1)Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (np. protokoły odbioru)
2)Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym
w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

X.INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1.Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
2.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
4.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5.O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI.INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT:
1.Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a)Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia
z postępowania.
b)Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
c)Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
d)Są niezgodne z przepisami prawa.
e)Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
2.O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI.WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i 1a do niniejszego Zapytania w terminie do 21.11. 2018 r drogą , elektroniczną na adres (zamówienia@powiatleczynski.pl )
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 10:15
  XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
  30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
  XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
  1.Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
  2.Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
  6.Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
  7.Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
  XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
  1.Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
  2.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  a)będzie złożona w niewłaściwej formie,
  b)jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
  c)jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
  d)cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
  e)oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  f)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  g)wpłynęła po terminie;
  h)zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
  3.Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
  4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
  5.oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
  6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert
  i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
  7.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
  w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,tel. 80 53 15 200
 7. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 11. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ………………………… Data i podpis kierownika Zamawiającego

1.Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
a)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
b)Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
c)Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zastosowania równoważnych do wykazanych w dokumentacji Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
d)Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy
e)Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO

Notatka z wyboru oferty na: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.

Znak sprawy: IPR.272.1.65.2018 Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
2.Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego na kwotę 5978,87 zł brutto, w

 1. W dniu 30.10.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Moje Bambino Sp.z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
 3. 7 Zmysłów Integracja Sensoryczna ul. Starego Dębu 7/3 03-082 Warszawa
 4. Nowa Szkoła ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25,90-248 Łódź
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  Nie uzyskano żadnej oferty na w/w postepowanie
 6. Uzasadnienie wyboru:
 7. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)