powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

zapytanie ofertowe na:Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania graficznego (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

IRP. 272.1.6.2019Łęczna, 30.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania graficznego (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych
w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II.MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1.Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
2.Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Zamawiający planuje dokonanie zakupu wraz z dostawą przez Wykonawcę na koszt własny ( do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego) specjalistycznego oprogramowania graficznego 15 licencji do pracowni aplikacji internetowych do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
Oprogramowanie Adobe Creative Cloud K12:

 • licencja na urządzenia dla instytucji edukacyjnych,
 • wersja językowa Polska,
 • platforma systemowa Windows 10,
 • liczba stanowisk 15,
 • czas trwania subskrypcji- 4 lata

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wyposażenie pracowni internetowych na potrzeby kształcenia uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczących
w projekcie „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

VI.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: CPV 48322000-1- pakiety oprogramowania graficznego

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w zależności wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

VIII.SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania graficznego (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2)wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3)potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

X.KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Cena min.

Cena = ———————- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XIII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1)wypełniony formularz ofertowy,
2)oświadczenie o spełnianiu warunków
2.Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert,
w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 07 lutego 2019 r. do godz. 10:00 adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl,
. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 07.02.2019 r. o godz. 10:15
XIV.KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. Kont.: 81 5315200
  2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
  5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6.Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
 • w przypadkach przewidzianych prawem
 • prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postepowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego pn.:„Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Znak sprawy: IRP.272.1.5.2019
Łęczna 25.01.2019r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”.
Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytania:

 • rozumiem, że ogrzewane medium to powietrze, pochodzące z zewnątrz budynku?
 • nie określono rozmiary kanału, którym będzie dostarczane ww medium
 • czy oferta ma zawierać wersję z wentylatorem, czy bez?

Odpowiedzi:

 • zastosowanie nagrzewnic elektrycznych przemysłowych przenośnych ma służyć ogrzewaniu pomieszczeń warsztatowych
 • w halach warsztatowych do ogrzewania wykorzystane zostanie powietrze z wnętrza pomieszczenia
 • w ogłoszeniu została podana informacja o możliwych trybach pracy, tj. wskazano pracę wentylatora.

Zapytanie ofertowe na:Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Łęczna, dnia 23.01.2019
Znak sprawy: IRP.272.1.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński
NIP: 505-001-77-32,
REGON: 431019425
tel.: 081 5315203 ,
fax: 081 752-64-64
adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy, który podejmie się realizacji dostawy, instalacji nagrzewnic elektrycznych przemysłowych szt. 4 w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” RPLU.13.06.00-06-0020/16
III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. zgodnie z art. 4 pkt.8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. oraz mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy który podejmie się realizacji dostawy i montażu nagrzewnic do pracowni szkolnej w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16
2.Kody CPV- 39715220-5- elektryczne oporowe urządzenia grzewcze
Nagrzewnica elektryczna przemysłowa-4 szt. :
?Moc 15 kW / 400 V z termostatem oraz przełącznikiem mocy grzewczej
?Dostępne tryby pracy:
•wyłączony
•wentylacja
•33% mocy (5 kW)
•66% mocy (10 kW)
•100% mocy (15 kW)
?Płynnie regulowany manualny termostat
?Specyfikacja techniczna:
• zasilanie: ~380-400V 3~50Hz,
• moc grzewcza: 15 kW,
•typ: elektryczna,
•medium: energia elektryczna,
• przepływ powietrza: min. 1200 m3/h,
•regulacja mocy: 5/10/15 kW,
•regulacja termostatem: tak,
• zakres regulacji temp.: od 5 °C do 35 °C,
• stopień ochrony: IPX4,
• przewód zasilający w zestawie 3 m: tak
•przedłużacz siłowy 5 m: tak
3.Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
1)dostawę nagrzewnic do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż, instalację
i podłączenie dostarczonych urządzeń w wyznaczonym miejscu w siedzibie odbiorcy.
2)uruchomienie nagrzewnic na potrzeby czynności odbiorowych;
3)przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu nagrzewnic;
4)serwis gwarancyjny urządzenia w tym wszelkie czynności serwisowo-przeglądowe wynikające z instrukcji/wykonanie wszystkich prac związanych z pierwszym uruchomieniem w miejscu instalacji urządzenia przez Wykonawcę.
5)Gwarancja do 36 miesięcy wraz z wszystkimi przeglądami wymaganymi w tym okresie oraz materiałami eksploatacyjnymi.

 1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez zastrzeżeń, nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich.
 2. Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
  V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 od daty podpisania umowy.
  VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
  1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  c. zdolności technicznej lub zawodowej.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
  1).który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  2).w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z póżn. zm.)
  Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
  VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
  1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
  a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

VIII.WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

 1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

IX.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4.W razie pytań oraz w celu umówienia się na wizję lokalną proszę kontaktować się
z Edyta Szostakiewicz tel. (81) 5315203, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć drogą , elektroniczną na adres (zamówienia@powiatleczynski.pl )
2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Ofertę należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godz. 10.00.
4.Otwarcie ofert nastąpi 31.01.2019 r. o godz. 10:15

XIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym (w tym koszty materiałów, utylizacji i transportu odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
3.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
4.wynikających z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
  b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
  2.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

a)W ramach kryterium 1 – „Cena” najwyższą liczbę punktów (…….) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

    cena brutto najniższej ważnej oferty

Liczba punktów oferty (Cof) = ———————————————- x 100%
cena brutto oferty ocenianej

3.Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5.Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będą prace objęte niniejszym zapytaniem.
2.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
  5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
  6.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
  7.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
  8.ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

XVI.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2.administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@cbi24.pl.
3.dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.5.2019 pn.: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
4.odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5.zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy

.
……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Wzór umowy

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej podane
  w załączniku nr 2 – szczegółowy formularz potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
  z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
 6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m.
  w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do trzech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości
  2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących – minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt Wykonawcy.
 12. W czasie trwania umowy, Wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
  i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.
  Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
  a) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
  b) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
  c) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
  d) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.
  e) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze, instrukcje stanowiskowe i parametryczne
  w niezbędnych ilościach.
  f) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum jeden raz
  w miesiącu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.

KOD CPV: : 24000000-4 Produkty chemiczne.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 21 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 4 870,47 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 25 830,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania 3.8 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

2.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Henry Kruse Polska, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, b.glob@kruse.pl,
2)PREMIUM GROUP s.c., ul. Kosmonautów 8-10, 20-358 Lublin, biuro@premiumgroup.pl,
3)Silver Clean, Prawiedniki, ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin, Tomasz.budzynski@silverclean.pl,
4)CHEMEA, Aleje Zwycięstwa 41, 21-100 Lubartów, joannadmowska@chemea.pl,
5)Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, stella@stella.com.pl

3.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)HENRY KRUSER Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, oferta na kwotę brutto 24 259,20 zł., ofercie przyznano 77,83 punktów.
2)Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, oferta na kwotę brutto 18 257,61zł., ofercie przyznano 100 punktów,
3)SILVER CLEAN, Prawiedniki, ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin, oferta na kwotę brutto 25 092,11zł., ofercie przyznano 75,22 punktów.

4.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów

Cena oferty netto: 15 478,39 zł, cena oferty brutto: 18 257,61zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 21.12.2018 r.

Znak sprawy: GKN.272.1.30.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający – Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne
2.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1)opis przedmiotu zamówienia:
Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności dotyczącymi:
?wykonywania pomiarów, o których mowa w art.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101z późn. zm.) oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
?kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
2)termin wykonania zamówienia: od 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3)warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
4)wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podanie numeru uprawnień wskazanych w punkcie 3,
5)informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 53 15 220, e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl
6)termin związania ofertą: 07.01.2019 r.
7)opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić załączony formularz ofertowy;
8)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02.01.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. nr 7 lub przesłać faksem na nr: 081 752-64-64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
9)opis sposobu obliczenia ceny: podać cenę netto i brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
10)opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% – cena
11)informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
12)wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13)istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: załączony wzór umowy
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę artykułów mleczarskich do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę artykułów mleczarskich do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy art. mleczarskich do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy art. mleczarskich podane
  w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa art. mleczarskich odbywać się będzie sukcesywnie przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w zał. Nr 2 – szczegółowym formularzu potrzeb, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych.
 5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.
 6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.
 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb – odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
 10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
 12. Zapłata za zakup i dostawę art. mleczarskich będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 KOD CPV: : 15500000-3 – produkty mleczarskie
 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
  Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 103 200,00 zł. netto co stanowi równowartość 23 934,87 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 108 360,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania 3.10, źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)S.M.BIELUCH, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm, sekretariat@smbieluch.pl,
2)SOLIDEZ Sp. z o.o., Turka ul. Bukowa 2, 20-258 Lublin, daniel.matysek@solidez.pl,
3)ARPOS Sp. J. ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, marko196507@interia.pl,
4)MARS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, biuro@marshurt.pl,
5)DAKPOL, ul. Chemiczna 19, 20-270 Lublin, dakpol_lublin@wp.pl

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)SOLIDEZ Spóła z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin, oferta na kwotę brutto 119 001,66 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: SOLIDEZ Spóła z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin,

Cena oferty netto: 113 334,91 zł, cena oferty brutto: 119 001,66 zł.

Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

 • – niepotrzebne skreślić