powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy pieczywa podane
  w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa pieczywa będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e- mailem na 1 do 3 dni do godziny 14:00 przed terminem dostawy, nie częściej niż pięć razy w tygodniu.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone pieczywo: nie dopieczone, surowe, objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia
  25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieczywo: świeże, dostarczane w temp. zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt;
 6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.
 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb – odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
 10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
 12. Zapłata za zakup i dostawę pieczywa będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu. KOD CPV: 15810000-9- pieczywo
 13. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 32 600,00 zł. netto co stanowi równowartość 7 560,82 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 34 230,00 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania: 3.10 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Huszaluk Grażyna Firma Handlowa GRAGO, ul. Gwarków 5, 21-010 Łęczna, gragogold@o2.pl,
2)Piekarnia Hołowiński Tomasz, ul. Mickiewicza 14, 21-010 Łęczna, holowinski@gazeta.pl,
3)Piekarnia GS Samopomoc Chłopska Cyców, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców, gscycow@wp.pl,
4)NIVPOL Anna Niwińska Spółka Jawna, ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów, nivpol@wp.pl,
5)Piekarnia GRELA, ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew, piekarniagrela1@gmail.com

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Piekarnia GRELA, ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew, oferta na kwotę brutto 54 706,01 zł., ofercie przyznano 70,58 punktów,
2)NIVPOL Anna Niwińska Sp. J., ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów, oferta na kwotę brutto 38 612,48 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
3)Firma Handlowa GRAGO Grażyna Huszaluk, ul. Gwarków 5, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 38 878,18 zł., ofercie przyznano 99,31 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

NIVPOL Anna Niwińska Sp. J., ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów,
Cena oferty netto: 36 747, 50 zł, cena oferty brutto: 38 612,48 zł.

Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do najniższej ceny złożonych ofert.

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy mięsa i wędlin podane
  w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa mięsa i wędlin będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostawy przynajmniej 3 razy
  w tygodniu do godz. 10.00 rano;
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone mięsa i wędliny: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
  i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).
 5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.
 6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb. Mięso- świeże z uboju, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; wędliny- świeże, wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą
  i terminem ważności; dostarczane w temperaturze zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi samochodem spełniającym warunki transportu mięsa i jego przetworów.
 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb – odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
 10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
 12. Zapłata za zakup i dostawę mięsa i wędlin będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

KOD CPV: 15119000-5- mięso ; 15131130-5- wędliny

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 122 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 28 295,10 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 128 100,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania 3.10, źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)KABANOS Sp. J. Hurtownia Wędlin Lublin, ul. Mełgiewska 20a, 20-234 Lublin, kabanos@kabanos.lublin.pl,
2)Publimar Spółka Jawna, L. Staniszewski i Spółka, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin, biuro@publimar.pl,
3)LADROS s.c.. Łuszczów Drugi 2, 20-258 Łuszczów Drugi, biuro@ladros.pl,
4)Zakład Mięsny WASĄG Sp. J., Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj, zamówienia@wasag.pl,
5)GRAMAR Sp. z o.o., ul. Żołnierzy WIN 20, 20-200 Włodawa, annakukawska4@gmail.com

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)KABANOS Sp. J. Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8, oferta na kwotę brutto 129 721,73 zł, ofercie przyznano 100 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

KABANOS Sp. J. Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny,
Czaplów, ul. Pod Borem 8,
Cena oferty netto: 123 544,50 zł, cena oferty brutto: 129 721,73zł.

Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy drobiu podana w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa drobiu będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w szczegółowym formularzu potrzeb, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych.
 5. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 3 dni od dnia dostawy.
 6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.
 7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb – odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
 10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
 12. Zapłata za zakup i dostawę drobiu będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

KOD CPV: 15131500-0 – drób

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
  Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 41 400,00 zł. netto co stanowi równowartość 9 601,78 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Szacunkowa wartość brutto zamówienia 43 470,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220,numer zadania: 3.10, źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)KABANOS Sp. J. Hurtownia Wędlin Lublin, ul. Mełgiewska 20a, 20-234 Lublin, kabanos@kabanos.lublin.pl,
2)Publimar Spółka Jawna, L. Staniszewski i Spółka, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin, biuro@publimar.pl,
3)LADROS s.c.. Łuszczów Drugi 2, 20-258 Łuszczów Drugi, biuro@ladros.pl,
4)SOLIDEZ Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, daniel.matysek@solidez.pl,
5)INDYKPOL s.a. Centrum Dystrybucyjne, ul. Gospodarcza 33, 20-211 Lublin, indykpolpl@o2.pl,

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Kabanos Spółka Jawna, Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8, oferta na kwotę brutto 43 331,40 zł, ofercie przyznano 100 punktów,
2)LADROS s.c. A. Lewczyk, A.Lewczyk, Łuszczów Drugi 107, 20-258 Lublin oferta na kwotę brutto: 51 037,88 zł., ofercie przyznano 84,90 punktów,

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Kabanos Spółka Jawna, Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8 Cena oferty netto: 41 268,00 zł, cena oferty brutto: 43 331,40 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej podane
w załączniku nr 2 – szczegółowego formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
Zapłata za zakup i dostawę art. chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

KOD CPV: 39830000-9 – Środki czyszczące

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 34 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 7 885,52 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 41 820,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania 3.8 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)ALERT Hurtownia opakowań i chemii gospodarczej, ul. Firlejowska 32, 20-306 Lublin, info@alert.lublin.pl,
2)C2C Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38A, 20-207 Lublin, biuro@ctoc.pl,
3)Aksel Sp. J., ul. Nowy Swiat 15, 20-418 Lublin, biuro@aksellublin.pl,
4)Dabex Lublin Sp. z o.o., ul. Długa 5 lokal 34,20-346 Lublin, biuro@dabexlublin.pl,
5)ROEM Sp. z o.o., ul. Piasecka 80, 21-040 Świdnik, biuro@roem.pl.

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)AKSEL Opakowania Kamela Spółka Jawna, Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, oferta na kwotę brutto 50 195,18 zł., ofercie przyznano 100 punktów.

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: AKSEL Opakowania Kamela Spółka Jawna, Nowy Świat 15, 20-418 Lublin,

Cena oferty netto: 41 188,60 zł, cena oferty brutto: 50 195,18 zł.

Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek podane w załączniku Nr 1 formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 20% w zakresie asortymentu i ilości. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
 6. Zapłata za zakup i dostawę art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu. KOD CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt biurowy i artykuły biurowe.
 7. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 9 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 2 087,34 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 11 070,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania: 3,7, źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)WESJAN Sp. Z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, i.pac@globalbiuro.pl
2)ABC PAPIER Hurtownia, ul. Związkowa nr 27, 20-148 Lublin, zamówienia@abcpapier.pl,
3)Agencja Handlowo – Usługowa WIDOK Sp. z o. o, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin, widok@widok.com.pl,
4)Biuro Plus A.Koptyra Sp. J., ul. Handlowa 4B,37-450 Stalowa Wola, bok@biuroplus24.pl,
5)EUROBIURO Sp. Z o.o., ul. Diamentowa 4 pok 2, 20-447 Lublin, eurobiuro1@o2.pl

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)WESJAN Sp. Z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 12 449,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

WESJAN Sp. Z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna,

Cena oferty netto: 10 121,14 zł, cena oferty brutto: 12 449,00 zł.

Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

 • – niepotrzebne skreślić

notatka z wyboru oferty na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej połączonej ze szkoleniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Znak sprawy: IPR.272.1.72.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej połączonej ze szkoleniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
2.Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 2280,00 zł

 1. W dniu 05.12.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. .Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin – cena brutto zamówienia: 2280,00 zł netto/brutto.
 7. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  POLITECHNIKA LUBELSKA, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
 8. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego
 9. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)