powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
  w przypadku jego złej jakości.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
  w gastronomii.
 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. KOD CPV: 39220000-0, 39221000-7.
 6. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 64 634,00 zł. netto co stanowi równowartość 14 990,38 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 79 499,82 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, źródła finansowania: dodatkowe środki PFRON, środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)GASTRO TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.,
2)MEGAST s.c., Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
3)M&M GASTRO, ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, SKLEP @MMGASTRO.PL,
4)Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, info@multifrigo.pl,
5)SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergia@synergiagastro.pl,

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 69 744,14 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
2)Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, oferta na kwotę brutto 120 909,00 zł, ofercie przyznano 57,68 punktów,
3)Gastro – Tech, Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 17, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto: 78 725,16 zł., ofercie przyznano 88,59 punktów,
4)KOTBERT, Robert Kotłowski, ul. Biskupińska 55, 20-831 Lublin, oferta na kwotę brutto 80 177,06 zł., ofercie przyznano 86,98 punktów.
5)Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PHU ,,BMS” Sp.J., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto: 95 566,39 zł., ofercie przyznano 72,97 punktów.

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin,
Cena oferty netto: 56 702,55 zł, cena oferty brutto: 69 744,14 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 • – niepotrzebne skreślić

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

PZAZXI.272.1.7.2018 Łęczna, dnia 20.12.2018r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOSCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

Zamawiający : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonany
w dniu 19 grudnia 2018r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Uzasadnienie:
W dniu 19 grudnia 2018r. Zamawiający przeoczył w ocenie ofertę, która wpłynęła drogą elektroniczną w terminie, jest ważna i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

a) dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
b) przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.
c) wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 – dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

KOD CPV : : 09134100-8 – olej napędowy

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 30 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 6 957,81 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 36 900,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania: 3.9 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Stacja Paliw MOBIL, ul. Chełmska 100, 22-200 Włodawa,
2)Stacja Paliw ANEX – OIL Sp. J., ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
3)DELLA Spółka Jawna, Łuszczów I, 20-258 Lublin,
4)Lotos Paliwa Sp. Z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja Paliw Nr 325 w Łęcznej

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1)Stacja Paliw MOBIL, Paź Radosław, Steć Wojciech s.c., ul. Chełmska 1100, 22-200 Włodawa, cena netto za 1 litr paliwa 4,15 zł., ofercie przyznano 94,93 punktów.

2)Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna, cena netto za 1 litr paliwa 3,94 zł., ofercie przyznano 100 punktów

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę: Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

Cena netto za 1 litr paliwa: 3,94 zł, cena brutto za 1 litr paliwa: 4,69 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

………………………………………………

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy mrożonek podane w załączniku nr 2 formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa mrożonek będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone mrożonki: rozmrożenie, objawy zepsucia, obce smaki
  i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mrożonki: zgodne z temperaturą zamrożenia, wysokiej jakości warzywa i owoce, opakowania hermetyczne z etykietą produktu i terminem ważności; filety rybne mrożone (shatterpack), bez lodu, wysokiej jakości z etykietą
  i terminem ważności, dostarczane zamrożone w temp. zgodnej z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi, nie pochodzenia chińskiego, dostawy przynajmniej dwa razy
  w tygodniu.
 6. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.
 7. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone
  w szczegółowym formularzu potrzeb.
 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb – odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
 11. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
 12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
 13. Zapłata za zakup i dostawę mrożonek będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.KOD CPV: : 15331170-9 – mrożonki

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 32 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 7 421,67 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 33 600,00 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania: 3.10 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.

4.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)WIGANT s.c., M. Całka, A. Drąg, Ciechanki 22a, 21-013 Puchaczów, wigant@o2.pl,
2)SŁABEK s.c., ul. Gościnna 9/20, 20-532 Lublin, tomekslabek@wp.pl,
3)AGRAM S.A., ul. Mełgiewska 104, 20-234 Lublin, sekretariat@agram.pl,
4)IGLOTEX Sp. z o.o., ul. J.Franczaka ,,Lalka”| 18, 20-325 Lublin, bok.lublin@iglotex.com.pl,

5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)IGLOTEX – Łukasz Sp. z o.o., ul. J.Franczaka ,,Lalka” 18, 20-325 Lublin, , oferta na kwotę brutto: 34 691,42 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

IGLOTEX – Łukasz Sp. z o.o., ul. J.Franczaka ,,Lalka” 18, 20-325 Lublin,
Cena oferty netto: 33 039,45 zł, cena oferty brutto: 34 691,42 zł.

Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
  w przypadku jego złej jakości.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
  w gastronomii.
 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. KOD CPV: 39220000-0, 39221000-7.
 6. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 64 634,00 zł. netto co stanowi równowartość 14 990,38 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 79 499,82 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, źródła finansowania: dodatkowe środki PFRON, środki z działalności gospodarczej

3.Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)GASTRO TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.,
2)MEGAST s.c., Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
3)M&M GASTRO, ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, SKLEP @MMGASTRO.PL,
4)Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, info@multifrigo.pl,
5)SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergia@synergiagastro.pl,

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 69 744,14 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
2)Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, oferta na kwotę brutto 120 909,00 zł, ofercie przyznano 57,68 punktów,
3)Gastro – Tech, Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 17, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto: 78 725,16 zł., ofercie przyznano 88,59 punktów,
4)KOTBERT, Robert Kotłowski, ul. Biskupińska 55, 20-831 Lublin, oferta na kwotę brutto 80 177,06 zł., ofercie przyznano 86,98 punktów.

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin,
Cena oferty netto: 56 702,55 zł, cena oferty brutto: 69 744,14 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 • – niepotrzebne skreślić

Wybór oferty na:stanowisko specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn.: „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku

IPR.272.1.37.2018 Łęczna, dn. 19.12.2018r.

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn.: „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020, w ramach zapytania ofertowego znak; IPR.272.1.37.2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 11.12.2018 r.
2.Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 11 200 zł co stanowi równowartość 2597,58 euro (1 euro=4,3117) na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie.
3.W dniu 11.12.2018 r. zapytanie zostało opublikowane na stronie:
www.powiatleczynski.pl
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić)
4.Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz istotne elementy ofert):
1.Grzegorz Lendzion, cena 900,00 zł brutto
5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Panu Grzegorzowi Lendzion, ul. Górnicza 18/11, 21-010 Łęczna za cenę 900,00 zł brutto
6.Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego, jest korzystna pod względem finansowym.
7.Postepowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz

Zatwierdzam

……………………………………………

Data i podpis kierownika Zamawiającego