powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapytanie ofertowe o termomodernizacje dachów. ZP.272.1.11.2014

ZP.272.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Na podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę termomodernizacji dachów budynków internatu i łącznika z naprawa kominów i obróbek blacharskich w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

2.Parametry techniczno – jakościowe opisane są dokumentami stanowiącymi integralną część rozeznania cenowego:
1)Kosztorys ofertowy (nakładczy) termomodernizacji- ocieplenia z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi internatu nowego w Kijanach gm. Spiczyn,
2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót termomodernizacyjnych budynku internatu – ocieplenia z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi w Kijanach gm. Spiczyn
3.Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:
Kod CPV: 45261900- – naprawa i konserwacja dachów

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają osobę ze stosownym uprawnieniem budowlanych będącą kierownikiem budowy oraz wykażą poprzez wpisanie w formularz oferty oraz załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia – co najmniej 2 na wartość nie niższą niż 80 000,00 zł brutto każda z robót. Roboty należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod adresem: ZSR Kijany, 21-077 Spiczyn.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn, fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1500.NIP 713-10-07-383, Regon 000095012, Nr konta bankowego 70102032060000830200064246,

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Jerzy Bochiński – tel. 81 752 75 65, fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl

Sposób przygotowania oferty: przygotować w formie pisemnej ofertę cenową.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2014 r godziny 10:00 w Sekretariacie Szkoły Kijany, 21-077 Spiczyn lub przesłać faksem na nr fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl

Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż 14.08.2014r.
Załączniki:
1.Formularz oferty
2.Przedmiar robót
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4.Wzór umowy
5.Oświadczenie osoby fizycznej

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 06.06.2014r. Dyrektor ZSR Kijany

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014

Łęczna, dn. 26.05.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.05.2014r., znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014 na usługę: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.:Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Sebastian Głowala
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „INTEX”
ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj

Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelny

Otrzymują: a/a

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014

Łęczna, dnia 16.05.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.:Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe
Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
woj. lubelskie,
NIP 505-012-1010,
REGON 061115916
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500
tel. 081-752-62-30, 081-752-62-31
fax 081-752-62-30.
e-mail: o.drzewosz@orw.powiatleczynski.pl
adres strony internetowej: www.orw-leczna.pl

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 84581-2014; data zamieszczenia: 17.04.2014r..
Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – adres strony: www.orwl.powiatleczynski.pl.
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno – budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
  b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynkach.
  Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.
  c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
  VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Olga Drzewosz, tel. tel. 081-752-62-30, 081-752-62-31
  e–mail: o.drzewosz@orw.powiatleczynski.pl
  VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
 5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 6. Ofertę należy złożyć:
  a) pocztą na adres: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna, lub na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
  21-010 Łęczna lub
  b) osobiście w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej
  w sekretariacie lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2014., o godz.10.00.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone
  po terminie nie będą uwzględniane.
 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto – waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

IX. Wynik postępowania.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

X. Lista załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.

Dyrektor
Aneta Zabłocka

Wynik rozeznania na kpl. stanowisko kasjerskie PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.3.2014 Łęczna, dn.06.05.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach zapytania ofertowego o przedstawienie ceny kompletnego stanowiska kasjerskiego POS do barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
wg.: CPV: 30142000-6, 3020000-1, 72511000-0 złożono 8 ofert.
Oferta nr 1:
KASMEN Dariusz Bójko, Suszno 355, 22-200 Włodawa
Cena oferty brutto wynosi: 14 747,70zł.,w kryterium oceny oferty otrzymała 48,08 punktów.
Oferta nr 2:
SOFT – TEC, ul. Zamojska 24, 20-105 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 13 899,00zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 51,02 punktów.
Oferta nr 3:
TENEG Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
Cena oferty brutto wynosi: 9 532,50 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 74,39 punktów.
Oferta nr 4:
PLUS SERWIS Jarosław Janczak, ul. Ofelii 5, 20-711 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 13 340,58 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 53,15 punktów.
Oferta nr 5:
ALFA SYSTEM Alicja Włodarczyk, ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 7 090,95 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta nr 6:
ALFAKOMPUTER, ul. Bursaki 18 lok 32, 20-150 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 14 587,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 48,61punktów.

Oferta nr 7:
MARBOSS Małgorzata Fiedur, ul. Wyszyńskiego 3, 22-400 Zamość
Cena oferty brutto wynosi: 8 351,70 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 84,90 punktów.
Oferta nr 8:
F.H.U.FISCAL Jacek Hajkowski, ul. Polna 20, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 12 865,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 55,11 punktów.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5:
ALFA SYSTEM Alicja Włodarczyk, ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 5 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: : 7 090,95 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Rozeznanie cenowe na kpl. stanowisko kasjerskie dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.3.2014 Łęczna, dn.23.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny kompletnego stanowiska kasjerskiego POS do barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu POS – urządzeń, które
w zestawieniu ze sobą stanowić będą kompletny, kompatybilny system szybkiej sprzedaży kasowo – magazynowej w barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
wg CPV: 30142000-6,3020000-1, 72511000-0
W skład zestawu wchodzą:
a)terminal POS (ang. Point of Selling) wraz z systemem operacyjnym 1szt.
b)drukarka fiskalna 1szt
c)program do obsługi sprzedaży PC- Gastronom Standard , stanowisko kasowe POS dla gastronomii 1szt.
d)program PC – Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii 1 szt.
e)inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu.

Opisany powyżej zestaw zwany będzie w dalszej części ,,zestawem POS”

2.Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją , wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym zestawu POS:
a)W ramach usług instalacyjnych Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zestaw POS przed eksploatacyjnym uruchomieniem (łącznie
z programowaniem systemu)
b)Zapewnienie poprawnej eksploatacji zestawu POS bez wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych przez Zamawiającego.
c)W ramach usług wdrożeniowych Wykonawca zapewni przeszkolenie – minimum 3h zegarowe – wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zestawu POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu zainstalowania. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawu POS,
w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
d)Przeszkolenie nowych pracowników w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym żądaniem. Przeszkolenie w trakcie trwania kolejnego / kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niż do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego
e)W ramach serwisu eksploatacyjnego Wykonawca osobiście usuwać będzie wszelkie awarie Zestawu POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji e-mail. Gwarantowany czas reakcji na wezwanie
w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego.
f)Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt wchodzący w skład zestawu POS oraz dokona na zlecenie Zamawiającego przeglądu gwarancyjnego.
g) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność serwisanta w czasie innych napraw, konserwacji czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć.
3.Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzone przez obie Strony stosownymi protokołami..

 1. Dowóz zakupionego zestawu POS do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  5.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zestawu POS w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą oraz złej jej jakości.
  6.Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany ,,z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych oraz zamiennik zostanie opisany w ofercie.
  7.Zapłata za usługę związaną z zakupem, instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem
  i serwisem eksploatacyjnym zestawu POS będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.05.2014r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
C = ( Cmin / Cof.) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 • formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 • zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup zestawu POS dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 30.04.2014r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dnia 23. 04.2014r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ
Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

Wynik rozeznania cenowego na dostawę z montażem rolet …ZP.272.1.14.2014

ZP.272.1.14.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie do okien o wymiarach wys. 142cm szer. 103cm, (po pomiarach przez wybranego wykonawcę), dostawy wraz z montażem rolet materiałowych w kasetach, listwy boczne płaskie, materiał kolor z gr I A nr 605, pomiar okien, montaż, wymiana – 27 sztuk, wymiana prowadnic płaskich w roletach – szt. 6, wymiana uszkodzonych łańcuszków przy roletach szt. 1
CPV: 39515440-1
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 07.04.2014r. na kwotę 4 065,05 zł netto co stanowi równowartość 962,16 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 5 000,00 zł.

 1. W dniu 0704.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. GORBI Lublin, ul. Tęczowa 159 h, e-mail: j.baran@gorbi.cpm.pl
 3. MULTISTYL Bogumiła Czyrka, ul. relaksowa 2, 20-819 Lublin, tel. 81 525 25 33,
  faks: 81 718 88 88, e-mail: biuro@multistyl.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 5. MULTISTYL Bogumiła Czyrka, ul. relaksowa 2, 20-819 Lublin, tel. 81 525 25 33, faks: 81 718 88 88, e-mail: biuro@multistyl.pl – cena oferty netto 3 566,77 zł plus VAT, tj. cena brutto 4 387,12 zł,
 6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  MULTISTYL Bogumiła Czyrka, ul. relaksowa 2, 20-819 Lublin, tel. 81 525 25 33, faks: 81 718 88 88, e-mail: biuro@multistyl.pl – za cenę brutto 4 387,12 zł
 7. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny.
 8. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.